وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی پرازی کوانتل


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
پرازي كوانتل در درمان آلودگي به كرمهاي پهن و شيستوزوما (شيستوزومياز) مصرف مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
اين دارو،به جز در شرايط خيلي ويژه ،نبايد در درمان سيستي سركوز چشمي مصرف شود،زيرا تخريب انگل ممكن است موجب ضايعات غيرقابل ترميم چشم شود.
عوارض جانبي:
عوارض CNS (شامل سرگيجه ،خواب آلودگي ،سردرد وبيحالي)،تب ،عوارض گوارشي (شامل كرامپ يا درد شكمي ،كاهش اشتها،تهوع يا استفراغ و اسهال خوني) و افزايش تعريق ،با مصرف اين دارو گزارش شده است.
هشدار:
اين دارو،به جز در شرايط خيلي ويژه ،نبايد در درمان سيستي سركوز چشمي مصرف شود،زيرا تخريب انگل ممكن است موجب ضايعات غيرقابل ترميم چشم شود.
مکانيسم اثر:
به نظر مي رسد اثر ضدكرم دارو مربوط به اثر سينرژيك آن با سيستم ايمني هومورال ميزبان باشد. همچنين پرازي كوانتل موجب افزايش نفوذپذيري غشاء سلول هاي انگل ،افزايش انقباضات ،فلج و در نهايت مرگ كرم مي شود.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.قرص پرازي كوانتل بايد با مقدار كمي مايعات همراه با غذا به طور كامل بلعيده شود تا طمع تلخ آن موجب تهوع يا استفراغ نگردد.
2.در صورت بروز سرگيجه يا خواب آلودگي ،بايد احتياط كرد.
فارماكوكينتيك:
جذب اين دارو،حتي در حضور غذا،سريع است ،اما بخش عمده اي از دارو در عبور اوليه از كبد متابوليزه مي شود. نيمه عمر پرازي كوانتل 0/8-1/5 ساعت است. دفع دارو عمدتا كليوي و سريع است. اين دارو به سرعت توسط شيستوزوما و ساير كرمهاي فلوك و كرمهاي پهن بالغ جذب مي شود.
اشكال دارويي:
Scored Tablet:600 mg

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

شخصیت شناسی با فال و طالع بینی اسم

twitter facebook linkedin whatsapp telegram