وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی پردنیموستین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
پردنيموستين در درمان لوسمي لنفوسيتيك مزمن و لنفوم هاي غيرهوچكيني به كار مي رود.
عوارض جانبي:
لكوپني ،كاهش گلبول هاي سفيد و پلاكت خون ،تهوع و استفراغ ،اسهال ،واكنش هاي حساسيتي و بهم خوردن ميزان قندخون از عوارض جانبي مهم و نسبتا شايع دارو مي باشند.
مکانيسم اثر:
اين دارو علاوه بر خاصيت الكيله كنندگي باعث مهار انتقال گلوكزسلولي و مهارساخت DNA و RNA مي شود.
فارماكوكينتيك:
پس از جذب ،غلظت خوني آن به علت جايگزيني در بافتهاي خاص مثل عضلات ،پروستات ،ريه ،طحال و مايع سمينال كم مي شود. دفع دارو از كليه و مدفوع است.
اشكال دارويي:
Tablet:10mg,50mg

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

کتاب صوتی رایگان راز از راندا برن

twitter facebook linkedin whatsapp telegram