وحید مجیدی

اطلاعات داروی پروتامين سولفات


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
مصرف بيش از حد هپارين
بزرگسالان و كودكان: مقدار مصرف براساس آزمونهاي انعقادي خون، روش تزريق و زمان گذشته از از تزيرق هپارين تعيين مي‌شود اما معمولاً يك ميلي‌گرم به ازاي هر 100 واحد هپارين است. دارو بايد به آهستگي و طي 10 دقيقه تزريق وريدي شود. حداكثر مقدار مصرف 50 ميلي‌گرم هر 10 دقيقه است.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: حساسيت به دارو
موارد احتياط: در بيماران بعد از جراحي قلبي با احتياط استفاده شود.
عوارض جانبي:
ملاحظات اختصاصي
1- احتمال بروز آلرژي به ماهي بايد بررسي شود.
2- پروتامين نبايد با داروي ديگري مخلوط شود.
3- براي تهيه محلول دارو، پنج ميلي‌ليتر آب استريل به ويال 50 ميلي گرم و 25 ميلي‌ليتر به ويال 250 ميلي گرم اضافه مي‌شود. باقيمانده محلول نبايد استفاده شده و مي بايستد دور ريخته شود.
4- تزريق وريدي آهسته (طي 3-1 دقيقه) عوارض جانبي را كاهش مي‌دهد. تسهيلات ضد شوك در دسترس باشد.
5- بيمار بايد به طور مداوم پيگيري شده و علائم حياتي وي به طور منظم بررسي شود. فشار خون بيمار ممكن است به طور ناگهاني سقوط كند.
6- مقدار مصرف براساس آزمونهاي انعقاد خون و طريق مصرف و مدت زمان سپري شده از مصرف هپارين تعيين مي‌شود.
نكات قابل توصيه به بيمار
برافروختگي گذرا يا احساس گرما بعد از تزريق وريدي دارو ممكن است بروز كند.
مصرف در كودكان: امنيت و اثربخشي اين دارو در اطفال اثبات نشده است.
مصرف در شيردهي: ترشح در شير نامشخص است، با احتياط استفاده نماييد.
تداخل دارويي:
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
گزارش مهمي وجود ندارد.
مکانيسم اثر:
اثر ضدهپاريني: پروتامين فعاليت ضعيف ضدانعقادي دارد. با اين وجود، در حضور هپارين تشكيل نمكي مي‌دهد كه اثرات ضدانعقادي هر دو را خنثي مي‌سازد.
فارماكوكينتيك:
فارماكوكينتيك
جذب: به صورت وريدي تزريق مي‌شود اثر خنثي كنندة هپارين طي 60-30 ثانيه بروز مي‌كند.
پخش: مشخص نيست.
متابوليسم: سرنوشت مجموعه هپارين ـ پروتامين مشخص نيست. با اين وجود، به نظر مي‌رسد به طور نسبي تجزيه شده و مقداري هپارين آزاد مي‌شود.
دفع: اثر پيوند پروتامين تا دو ساعت باقي مي‌ماند.
اشكال دارويي:
Injection: 1000 UAH/ml, 5ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنتي دوت.
طبقه‌بندي درماني: آنتاگونيست هپارين.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
نام‌هاي تجاري: Prosulf
عوارض جانبي
اعصاب مرکزي: سستي، تب خفيف.
قلبي ـ عروقي: كاهش ناگهاني فشار خون، براديكاردي، کلاپس سيستم گردش خون.
دستگاه گوارش: تهوع و استفراغ.
خون: کاهش اثر هپارين بر روي APTT.
تنفسي: تنگي نفس، افزايش فشارخون حاد ريوي، ادم ريوي.
ساير عوارض: برافروختگي گذرا، احساس گرما، واکنش‌هاي آنافيلاکسي و آنافيلاکتوييد.
مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: مسموميت ممکن است باعث خونريزي شود زيرا دارو با پلاکت و پروتئين‌هايي مانند فيبرينوژن واکنش مي‌دهد.
درمان: براي درمان مي‌بايست خون از دست رفته با ترانسفيوژن خون تازه ياFFP جبران شود. اگر افت فشارخون اتفاق بيفتد مي‌بايست براي درمان از مايعات وريدي، اپي‌نفرين، دوبوتامين يا دوپامين استفاده نمود.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram