اطلاعات داروی پريدوستيگمين برومايد مستینون

persianelite

دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
الف) مياستني گراو.
بزرگسالان: مقدار 180-60 ميلي‌گرم دو يا چهار بار در روز مصرف مي‌شود. مقدار معمول مصرف mg/day 600 است، اما ممكن است به مقادير بيشتري (تا mg/day 1500) نياز باشد. مقدار مصرف بايد براي هر فرد بر اساس پاسخ و تحمل عوارض جانبي تعيين شود.
كودكان: ميزان day/kg/ mg 7 خوراكي در 5 الي 6 دوز منقسم مصرف مي‌شود.
نوزادان مادران مبتلا يه مياستني گراويس: mg/kg 0.15-0.05 عضلاني.
ب) افزايش ميزان بقاي بيماران بعد از تماس با گاز جنگي سومان.
بزرگسالان: 20 ميلي‌گرم خوراكي 8 ساعت كه حداقل در فاصله چند ساعت قبل از تماس مصرف شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف: حساسيت به دارو يا بروميدها يا ديگر تركيبات فرمولاسيون، انسداد گوارشي يا ادراري.
موارد احتياط : در مواردي كوتاه يا بلندمدت عدم حساسيت به آنتي كولين استراز پيش مي‌آيد.
در صورت بروز علائم كولينرژيك (مانند افزايش ترشح بزاق، تعريق و بي‌اختياري ادراري) دارو را قطع كنيد. دوزهاي بالا باعث اين علائم شده كه بايد از بحران مياستنيك افتراق دهيد.
دارو بعضي مواقع باعث واكنش‌هاي حساسيتي مي‌شود. در بيماران آسمي، بيماري‌هاي قلبي - عروقي، بيماري‌هاي گوارشي مانند زخم پپتيك، پركاري تيروئيد و صرع با احتياط استفاده شود.
زماني كه دوز را براي مياستني گراويس تست كرده يا تعديل مي‌كنيد، وسايل احياء قلبي - عروقي بايد در دسترس باشد.
عوارض جانبي:
ملاحظات اختصاصي
علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامي مهاركننده‌هاي كولين استراز، رعايت موارد زير نيز توصيه مي‌شود:
1- بروز ضعف شديد عضلاني مي‌تواند ناشي از مسموميت دارويي يا تشديد مياستني گراو باشد. تزريق وريدي يك مقدار آزمايشي ادروفونيوم ضعف ناشي از مصرف دارو را تشديد خواهد كرد، در صورتي كه ضعف ناشي از بيماري را به طور موقت برطرف خواهد كرد.
2- از تجويز مقادير بيش از حد پيريدوستيگمين به بيماران مبتلا به كاهش حركات گوارشي خودداري شود، زيرا بعد از طبيعي شدن حركات گوارشي ممكن است مسموميت بروز كند.
3- براي جلوگيري از مسموميت اضافي، بايد مصرف ساير داروهاي كولينرژيك در طول درمان با پيريدوستيگمين قطع شود.
4- بيماران ممكن است نسبت به اين دارو مقاومت نشان دهند.
5- قرص‌هاي 30 ميلي‌گرمي دارو را در دماي 8-2 درجه سانتي‌گراد نگهداري كنيد. بعد از خروج از يخچال تا 3 ماه قابل نگهداري است.
6- براي خنثي كردن عوارض موسكاريني دارو هميشه آتروپين در دسترس باشد.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- دارو را طبق دستور و به موقع مصرف كنيد.
2- در صورت بروز تغيير در قدرت عضلاني، كرامپ عضلات، بثورات پوستي يا خستگي، به پزشك اطلاع دهيد.
3- براي كاهش خطر عوارض جانبي موسكاريني دارو، آن را همراه با غذا يا شير مصرف كنيد.
4- در صورت بروز علائمي مانند تهوع، استفراغ، اسهال، تعريق، افزايش ترشح بزاق، ضعف عضلاني، ضربان قلب نامنظم، دردهاي شديد شكمي و تنگي نفس به پزشك خود اطلاع دهيد.
5- درمورد سربازان در صورت مسموميت با گازهاي جنگي به هيچ وجه اين دارو را مصرف نكرده و بلافاصله از آنتي دوت‌هايي مانند آتروپين و پراليدوكسيم استفاده كنند.
مصرف در كودكان: ايمني و اثربخشي دارو در كودكان اثبات نشده است.
مصرف در شيردهي: پيريدوستيگمين ممكن است در شير ترشح شود و احتمالاً موجب مسموميت شيرخوار شود. قطع شيردهي يا قطع مصرف دارو بر اساس وضعيت باليني بيمار تعيين مي‌شود.
تداخل دارويي:
مصرف همزمان با پروكائين آميد يا كينيدين ممكن است اثر كولينرژيك پيريدوستيگمين بر روي عضله را معكوس سازد.
كورتيكواستروئيدها ممكن است اثر كولينرژيك پيريدوستيگمين را كاهش دهند. در صورت قطع مصرف كورتيكواستروئيدها، ممكن است اين اثر افزايش يافته و احتمالاً بر قدرت عضله تأثير بگذارد.
مصرف همزمان با سوكسينيل كولين ممكن است موجب طولاني شدن ضعف تنفسي ناشي از مهار استرازهاي پلاسما و در نتيجه تأخير در هيدروليز سوكسينيل كولين شود.
مصرف همزمان با داروهاي مسدودكننده عقده‌اي ممكن است فشارخون را تا حد بحراني كاهش دهد؛ قبل از بروز اين اثر نشانه‌هاي شكمي ظاهر مي‌شوند.
منيزيم اثر مضعف مستقيم بر روي عضلات اسكلتي دارد و ممكن است اثرهاي مفيد پيريدوستيگمين را خنثي سازد.
آمينوگليكوزيدها باعث بلوك عصبي - عضلاني و كاهش اثرات ناشي از دارو مي‌شوند.
مکانيسم اثر:
اثر تحريك عضله: پيريدوستيگمين هيدروليز استيل كولين توسط كولين استراز را مسدود مي‌كند و سبب تجمع استيل كولين در سيناپس‌هاي كولينرژيك و افزايش تحريك گيرنده‌هاي كولينرژيك پيوستگاه عصبي - عضلاني مي‌شود.
فارماكوكينتيك:
جذب: به ميزان ناچيزي از دستگاه گوارش جذب مي‌شود. اثر دارو معمولاً طي 45-30 دقيقه بعد از مصرف خوراكي شروع مي‌شود.
پخش: اطلاعات كمي در مورد انتشار اين دارو در دست است. با اين وجود، ممكن است از جفت عبور كند، بخصوص در صورت تجويز مقادير زياد آن.
متابوليسم: سرنوشت دقيق متابوليك اين دارو مشخص نيست. طول مدت اثر دارو معمولاً 6-3 ساعت است كه به وضعيت روحي و جسمي بيمار و شدت بيماري بستگي دارد. پيريدوستيگمين توسط كولين استراز هيدروليز مي‌شود.
دفع: دارو و متابوليت‌هاي آن از طريق ادرار دفع مي‌شوند.
اشكال دارويي:
Tablet: 10, 60mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مهاركننده كولين استراز.
طبقه‌بندي درماني: محرك عضله.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B
نام‌هاي تجاري: Mestinon
عوارض جانبي
اعصاب مرکزي : سردرد (با مصرف مقادير زياد)، فاسيكولاسيون، تشنج.
قلبي ـ عروقي: براديكاردي، كمي فشارخون (نادر).
پوست: بثورات پوستي، تعريق بيش از حد.
چشم: ميوز.
دستگاه گوارش: كرامپ‌هاي شكمي، تهوع، استفراغ، اسهال، ترشح بيش از حد بزاق.
ساير عوارض: اسپاسم نايژه‌اي، و افزايش ترشحات و تنگي نايژه، ضعف، كرامپ‌هاي عضلاني.
توجه: در صورت بروز حساسيت مفرط، سردرد، تشنج، اشكال در تنفس، بثورات پوستي، يا فلج، بايد مصرف دارو قطع شود.
مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: تهوع، استفراغ، اسهال، تاري ديد، ميوز، اشك ريزش بيش از حد، اسپاسم نايژه، افزايش ترشحات نايژه‌اي، كمي فشارخون، عدم هماهنگي حركات، تعريق بيش از حد، ضعف عضلاني، كرامپ، فاسيكولاسيون، فلج، براديكاردي يا تاكيكاردي، ترشح بيش از حد بزاق، بي‌قراري يا آشفتگي.
درمان: حمايت تنفسي در صورت لزوم تخليه ترشحات نايژه‌اي صورت مي‌گيرد. مصرف دارو بايد بلافاصله قطع شود. براي مسدود كردن اثرات موسكاريني پيريدوستيگمين مي‌توان آتروپين تجويز كرد. با اين وجود، اين دارو فلج عضلات اسكلتي را از بين نخواهد برد. از مصرف بيش از حد آتروپين بايد خودداري شود، زيرا ممكن است به تشكيل پلاك‌هاي نايژه‌اي منجر گردد.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

persianelite