وحید مجیدی

اطلاعات داروی پنتاگاسترین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
پنتاگاسترين به عنوان داروي كمكي براي تشخيص عملكرد ترشحي اسيد معده در بيماران مشكوك به فقدان اسيد معده ،گاستريت آتروفيك و يا كارسينوم معده ،افراد با قطع عصب واگ و يا قسمتي از معده آنها برداشته شده است ،مصرف مي شود. اين دارو همچنين در تشخيص زخم دوازدهه و تشخيص تومورزولينگر-اليسون مصرف مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
در افراد با زخمهاي عميق و يا سوراخ شدگي حاد، انسدادي و يا خونريزي دهنده دستگاه گوارش ،حساسيت يا ايديوسنكرازي نسبت به پنتاگاسترين نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
ايجاد گاز در معده ،تهوع و استفراغ ،درد معده و احساس دفع فوري مدفوع از عوارض جانبي شايع دارو مي باشند.همچنين در بعضي افراد واكنش حساسيتي پوستي ايجاد مي كند.
هشدار:
در افراد با زخمهاي عميق و يا سوراخ شدگي حاد،انسدادي و يا خونريزي دهنده دستگاه گوارش ،حساسيت يا ايديوسنكرازي نسبت به پنتاگاسترين نبايد مصرف شود.
تداخل دارويي:
مصرف همزمان ضد اسيدها و داروهاي آنتي كولينرژيك و همچنين سايمتيدين و رانيتيدين به دليل تاثير در ميزان ترشح و آزادسازي اسيد معده در آزمايش تشخيصي تداخل مي كنند.
مکانيسم اثر:
پنتاگاسترين ،يك پلي پپتيدصناعي است كه بدليل مشابهت با گاسترين طبيعي ،سلولهاي مسيول ترشح اسيد معده را وادار به ترشح اسيد مي نمايد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.شب قبل از انجام آزمايش ،از خوردن غذا و چهار ساعت پيش از انجام آن از نوشيدن مايعات خودداري شود.
2.از مصرف داروهاي آنتي اسيد پيش از آزمايش خودداري شود.
3. 24 ساعت قبل از آزمايش از مصرف داروهاي آنتي كولينرژيك ،سايمتيدين ،رانيتيدين و هر دارويي كه بر ميزان اسيد معده تاثير مي گذارد خودداري شود.
فارماكوكينتيك:
پس از تزريق به سرعت جذب مي گردد. اثر آن پس از 10 دقيقه قابل مشاهده است. حداكثر پاسخ 20-30 دقيقه بعد از تجويز ظاهر مي شود، طول اثر آن حداكثر 60-80 دقيقه است و از راه كليه دفع مي گردد.
اشكال دارويي:
Injection:0.5mg/2ml

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram