وحید مجیدی

اطلاعات داروی پنیسیلین شیس سه سه


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
اين دارو در درمان عفونتهاي باكتريايي حساس به پني سيلين مصرف مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
اين دارو در صورت وجود سابقه آلرژي به پني سيلين ها،نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
واكنش هاي حساسيتي شامل كهير،تب ،درد مفاصل ،آنژيوادم ،شوك آنافيلاكتيك در بيماراني كه دچار حساسيت مفرط مي شوند،با مصرف اين دارو گزارش شده است.
هشدار:
اين دارو در صورت وجود سابقه آلرژي به پني سيلين ها،نبايد مصرف شود.
تداخل دارويي:
مصرف همزمان پني سيلين G پتاسيم با داروهاي مهاركننده آنزيم مبدل آنژيوتانسين ،داروهاي مدرنگهدارنده پتاسيم و مكمل هاي حاوي پتاسيم ممكن است موجب افزايش غلظت خوني پتاسيم شود.مصرف همزمان مدرهاي نگهدارنده پتاسيم و مكملهاي پتاسيمي با پني سيلين G پتاسيم تزريقي سبب افزايش تجمع پتاسيم گرم مي شود.مصرف همزمان پني سيلين ها با متوتركسات منجر به كاهش كليرانس متوتركسات و در نتيجه مسموميت با اين دارو مي شود.
مکانيسم اثر:
اين فرآورده حاوي سه مشتق پني سيلين مي باشد،پني سيلين G پتاسيم با شروع اثر نسبتا سريع ،پني سيلين G پروكايين با شروع اثر متوسط(حدود 4 ساعت) و پني سيلين G بنزاتين با شروع اثر كند (حدود24ساعت).
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.در بيماران مبتلا به عيب كار كليه به كاهش مقدار مصرف دارو نيازي نيست ،مگر اينكه عيب كار كليه شديد باشد.
2.اين دارو بايد به صورت تزريق عميق عضلاني مصرف شود.
اشكال دارويي:
For Injection:Benzathine Penicillin G600,000 IU + Potassium Penicillin G300,000 IU + Procaine Penicillin G300,000 IU

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram