وحید مجیدی

اطلاعات داروی ژلاتين مديفايد


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
الف) به عنوان حجيم‌كننده پلاسما در موارد شوك ناشي از كاهش حجم خون.
بزرگسالان و كودكان: ابتدا ، مقدار 1000-500 ميلي‌ليتر انفوزيون وريدي مي‌شود. در صورتي كه حجم خون از دست رفته تا 1500 ميلي‌ليتر باشد، اين دارو مي‌تواند به تنهايي حجم از دست رفته را جبران كند، ولي اگر حجم خون از دست رفته بين 4000-1500 ميلي‌ليتر باشد، تجويز حجم‌هاي مساوي از اين دارو و خون، به‌طور جداگانه، ضروري است. اگر حجم خون از دست رفته بيش از 4000 ميلي‌ليتر باشد، انفوزيون خون و اين محلول (به نسبت دو به يك) به‌طور جداگانه، ضروري است.
توجه: هماتوكريت نبايد از 25 درصد كمتر باشد.
ب) به عنوان حجيم‌كننده پلاسما در موارد شوك ناشي از سوختگي‌ها.
استفاده از فرمول زير براي تعيين مقدار مصرف دارو توصيه مي‌شود :
مقدار دارو در هر 24 ساعت = درصد سطح سوختگي * ml/kg1.
مقدار محاسبه شده بايد طي دو روز مصرف گردد.
توجه: اين دارو به عنوان جانشين پلاسما در گردش خون خارج از بدن، در صورتي كه جريان خون در خارج از بدن كنترل شود، جانشين مايعات در تعويض پلاسما، محلول حامل براي انسولين و پرفوزيون به عضو جدا شده نيز مصرف مي‌شود.
مکانيسم اثر:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد احتياط
نارسايي احتقاني قلب (به دليل خطر احتمالي زيادي بار گردش خون)، در بيماران تحت درمان با گليكوزيدهاي قلبي (اين فرآورده حاوي يون كلسيم است ).
تزريق سريع اين محلول ممكن است موجب آزاد شدن هيستامين شود كه در بيماران مبتلا به بيماري آلرژيك شناخته شده ، مانند آسم، بسيار خطرناك است. در صورت آزاد شدن هيستامين، بايد انفوزيون محلول قطع شده و داروهاي ضدهيستامين تجويز شود.
اشكال دارويي:
Injection, solution: (Gelatin Succinylate 30g+NaCl 4.51g+
CaCl2, 2H20 0.21g) / 1000 ml
Injection: (Gelatin Succinylated 40g (4%)+Na+154 mmol+
Cl-120 mmol) /lit
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: پلي پپت يد- الکتروليت.
طبقه‌بندي درماني: حجيم‌كننده پلاسما.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده A
ملاحظات اختصاصي
اين فرآورده به تنهايي يا همراه با ساير مايعات جانشين‌شونده پلاسما براي جبران پلاسماي از دست رفته به كار مي‌رود. حداكثر مقدار مصرف اين دارو ، در صورت مصرف آن به تنهايي دو ليتر است.
كاهش حجم خون تا حد 25 درصد با انفوزيون اين محلول به تنهايي جبران مي‌شود.
در حالت عادي، 500 ميلي‌ليتر از محلول بايد حداقل طي 60 دقيقه انفوزيون شود، ولي در موارد اضطراري سرعت انفوزيون را مي‌توان افزايش داد.
اين محلول بايد از طريق انفوزيون وريدي و با حجمي مساوي حجم خون از دست رفته تجويز گردد.
تزريق اين محلول در خون ايجاد پادتن نمي‌كند.
اين محلول اثر مدر (اسموتيك) دارد، و از كليه‌ها حفاظت مي‌كند. از اين روي، به عنوان يك جانشين‌شونده پلاسما ارزش زيادي دارد.
محلول بايد قبل از انفوزيون تا درجه حرارت بدن گرم شود. با اين وجود، در موارد اضطراري مي‌توان محلول را با همان درجه حرارت محيط انفوزيون كرد.
اين فرآورده در دماي كمتر از سه درجه سانتي‌گراد به صورت ژل در مي‌آيد، ولي خواص فيزيكي و شيميايي آن تغيير نمي‌كند. گرم كردن، اين حالت را از بين مي‌برد.
اين دارو را مي‌توان با ساير محلول‌هاي انفوزيون (مانند محلول كلرور سديم نرمال، دكستروز، رينگر و غيره) يا خون هپارينه مخلوط نمود.
مخلوط كردن اين محلول با خون سيتراته ممكن است موجب كلسيفيه شدن مجدد شود، ولي در صورت شسته شدن دستگاه انفوزيون، مي‌توان خون سيتراته را قبل از انفوزيون و يا بعد از آن مصرف كرد.
در صورت كدر شدن محلول يا باز شدن در ظرف، بايد از مصرف آن خودداري شود.
بعد از باز شدن در ظرف حاوي محلول، باقيمانده مصرف نشده آن بايد دور ريخته شود. اين محلول فاقد ماده محافظ است.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram