وحید مجیدی

اطلاعات داروی کارمیناتیوز


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
اين فرآورده ها جهت برطرف نمودن سوءهاضمه، نفخ و درد ناشي از آن مصرف مي گردند.
عوارض جانبي:
در افراد حساس ،امكان بروز واكنشهاي آلرژيك (در ماتيت تماسي) وجود دارد.
مکانيسم اثر:
روغنهاي فرار موجود در اين فرآورده ها با داشتن اثرات آنتي اسپاسموديك و كاهش تونوس اسفنگتر تحتاني مري موجب تسهيل خروج گازها از معده مي گردد. تركيبات فلاونوييدي و بيزابولول بابونه داراي اثرات آنتي اسپاسموديك مي باشند. به علاوه منتول موجود در نعناع احتمالا از طريق اثر آنتاگونيستي كلسيم موجب شل شدن عضلات صاف جداره كولون مي شود.
نکات قابل توصيه به بيمار:
از عصاره هيدروالكلي گياهان زير تشكيل شده است:
1.برگ نعناع 50% Mentha spicata
2.برگ بادرنجبويه 25% Melissa officinalis
3. دانه گشنيز25% Coriandrum sativum Dineh Carminatif
از مخلوط گياهان زير تشكيل شده است:
1.دانه زيره سياه 15% Carum carvi
2.دانه زيره سبز10% Cuminum cyminum
3.دانه انيسون 15% Pimpinella anisum
4.برگ نعناع 20% Mentha piperita
5.برگ بادرنجبويه 5% Melissa officinalis
6.دانه رازيانه 20% Foeniculum vulgare
7.دانه گشنيز15% Coriandrum sativum Dillsun
از اسانس شويد به ميزان 2% تهيه گرديده است .
Gripewater از اسانس طبيعي گياهان زير تشكيل شده است:
1.اسانس شويد0/015% Anethum graveolens
2.اسانس دانه رازيانه 0/015% Foeniculum vulgare
3.اسانس برگ نعناع 0/015% Mentha piperita Supermint
از اسانس نعناع به ميزان 2% تهيه گرديده است.
اشكال دارويي:
Caramin:powder 40 g
Caraway mixture:Solution 120 ml
Carmint:Drop 30 ml
Dineh Carminatif:Powder 55 g
Dillsun:Drop 15 ml
Gripe water:Solution 120 ml
Supermint:Drop 15 ml
اطلاعات دیگر:
اجزاء فرآورده‌ها: ـ Caramin از مخلوطگياهان‌ زير تشكيل‌ شده‌ است‌:
1. دانه‌ انيسون‌20%
Pimpinella anisum
2. دانه‌ رازيانه‌20%
Foeniculum vulgare
3. دانه‌ زيره‌ سياه‌20%
Carum carvi
4. گل‌ بابونه‌20%
Matricaria chamomilla
5. برگ‌ نعناع‌20%
Mentha piperita

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram