اطلاعات داروی کارمینت نعنا

persianelite

دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
اين فرآورده ها جهت برطرف نمودن سوءهاضمه ،نفخ و دردناشي از آن مصرف مي گردند.
مکانيسم اثر:
روغنهاي فرار موجود در اين فرآورده ها با داشتن اثرات آنتي اسپاسموديك و كاهش تونوس اسفنگتر تحتاني مري موجب تسهيل خروج گازها ازمعده مي گردد. تركيبات فلاونوييدي و بيزابولول بابونه داراي اثرات آنتي اسپاسموديك مي باشند. به علاوه منتول موجود در نعناع احتمالا از طريق اثرآنتاگونيستي كلسيم موجب شل شدن عضلات صاف جداره كولون مي شود.
اشكال دارويي:
Caramin:powder 40 g
Caraway mixture:Solution 120 ml
Carmint:Drop 30 ml
Dineh Carminatif:Powder 55 g
Dillsun:Drop 15 ml
Gripe water:Solution 120 ml
Supermint:Drop 15 ml

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

persianelite