وحید مجیدی

اطلاعات داروی کلسیم دی سدیم ادتیت


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
اين دارو دردرمان مسموميت حاد و مزمن با سرب و بعضي فلزات سنگين و همچنين در آنسفالوپاتي ناشي از آن استفاده مي گردد.
موارد منع مصرف و احتياط:
دارو در بي ادراري و كم ادراري نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
احتمال نكروز لوله هاي كليوي به خصوص دركم ادراري وجود دارد.
هشدار:
دارو در بي ادراري و كم ادراري نبايد مصرف شود.
مکانيسم اثر:
فلزات سنگين مانند سرب ،بسهولت جانشين كلسيم موجود دراين دارو شده و در نتيجه كمپلكس پايداري تشكيل مي شود كه از طريق ادرار دفع مي گرد.
فارماكوكينتيك:
نيمه عمر دفع دارو حدود 20-60 دقيقه است و از راه كليه ها دفع مي گردد.
اشكال دارويي:
Injection:50mg/ml

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram