اطلاعات داروی کلودیون


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
براي حفاظت از پوست در ضايعات پوستي و التهاب پوستي به کار مي رود. در ساخت ترکيبات دارويي نيز به کار مي رود.
موارد منع مصرف و احتياط:
مورد خاصي وجود ندارد.
عوارض جانبي:
يه سرعت آتش مي گيرد و در صورت استفاده از غلظت بالا تحريکات پوستي مي دهد.
هشدار:
مورد خاصي وجود ندارد.
محلول.
اطلاعات دیگر:
ماده قابل اشتعال است.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود