اطلاعات داروی کولفوسریل پالمیتات


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
درمان و پيشگيري از خطر ناتواني تنفسي در نوزادان به ويژه نارس و کمبود مادرزادي سورفاکتانت داخلي در ريه.
موارد منع مصرف و احتياط:
مورد خاصي وجود ندارد.
عوارض جانبي:
خونريزي, عفونت ريوي, تشنج, ايست تنفسي و عفونت پرده مغز.
هشدار:
مورد خاصي وجود ندارد.
اشكال دارويي:
محلول در تراشه مجاري هوايي (ناي) نوزادان نارس تزريق مي شود.
اطلاعات دیگر:
با والدين در مورد اثر بخشي دارو و عوارض احتمالي قبلا صحبت کنيد.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود