وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی کو آموکسی کلاو


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
توجه: کليه دوزها براساس جزء آموکسي سيلين مي‌ باشد.
الف) عفونت گوش مياني.
نوزادان زير 3 ماه: mg/kg/day 30 در دو دوز منقسم ، هر 12 ساعت.
کودکان بالاي 3 ماه و زير 40 کيلوگرم: mg/kg/day 90 در دو دوز منقسم ، هر 12 ساعت به مدت 10 روز.
بزرگسالان و کودکان بالاي 40 کيلوگرم: mg 500-250 هر 8 ساعت يا mg 875 هر 12 ساعت.
ب) عفونتهاي تنفسي تحتاني، عفونتهاي شديد، سينوزيت.
کودکان زير 3 ماه : mg/kg/day 30 در دو دوز منقسم.
کودکان بالاي 3 ماه و ز ير 40 کيلوگرم: mg/kg/day 45 در دو دوز منقسم ، هر 12 ساعت و يا mg/kg/day 40 بطور منقسم هر 8 ساعت.
بزرگسالان و کودکان بالاي 40 کيلوگرم: mg 500-250 هر 8 ساعت يا mg 875 هر 12 ساعت.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف: حسايت مفرط شناخته شده به هر يک از پني سيلين‌ها يا سفالوسپورينها، مونونوکلئوز عفوني (ممکن است طي درمان بثورات پوستي بروز کند ).
موارد احتياط: نارسايي کليوي (دارو از راه ادرار دفع مي‌ شود. کاهش مقدار مصرف در نارسايي متوسط تا شديد کليه ضروري است).
عوارض جانبي:
توجه: عوارض جانبي اين فراورده ترکيبي مشابه عوارض جانبي ناشي از آموکسي سيلين است. با اين وجود، عوارض گوارشي ممکن است بيشتر بروز کند، زيرا جذب کلاوولانات بيشتر است.
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، اسهال، کوليت سودوممبران (ممکن است با اسهال شديد مشخص شود).
ادراري ـ تناسلي: نفريت حاد بينابيني.
ساير عوارض: حساسيت مفرط (بثورات اريتماتوي ماکولو پاپولار ، کهير، آنافيلاکسي)، عفونت ثانويه باکتريايي و قارچي.
مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: حساسيت عصبي - عضلاني يا حملات تشنجي.
درمان: اگر دارو به تازگي بلعيده شده باشد (چهار ساعت يا کمتر)، بايد محتويات معده را با ايجاد استفراغ يا شستشوي معده تخليه کرده و به دنبال آن براي کاهش جذب دارو ، ذغال فعال تجويز گردد. اين دارو با همودياليز از بدن خارج مي‌ شود.
تداخل دارويي:
مصرف همزمان با آمينوگليکوزيدها موجب بروز اثرات سينرژيک باکتري کش بر عليه بعضي از گونه ‌هاي انتروکوک و استرپتوکوک گروه B مي‌ شود. با اين وجود، اين داروها از نظر فيزيکي و شيميايي ناسازگار هستند و در صورت مخلوط شدن يا مصرف همزمان ممكن است غيرفعال شوند. گزارش شده که مصرف همزمان اين داروها در بدن انسان سبب غيرفعال شدن آمينوگليکوزيدها مي‌ شود.
به نظر مي‌ رسد مصرف همزمان با آلوپورينول احتمال بروز بثورات پوستي هر دو دارو را افزا يش مي‌دهد.
مکانيسم اثر:
اثر آنتي بيوتيک: آموکسي سيلين باکتري کش است. اين دارو به پروتئين‌هاي پيونديابنده به پني سيلين باکتري پيوند يافته، و درنتيجه ساخت ديواره سلولي باکتري را مهار مي‌ کند.
کلاوولانات فعاليت ضعيف ضدباکتري دارد و بر مکانيسم اثر آموکسي سيلين تأثير نمي‌ گذارد.
اين ترکيب بر عليه باکتري‌هاي گرم مثبت توليدکننده و غيرتوليدکننده پنيسيليناز، نيسريا گونورهآ، نيسريا مننژيتيديس، هموفيلوس آنفلوانزا، اشريشياکلي، پروتئوس ميرابيليس، سيتروباکترديورسوس، کلبسيلا پنومونيه، سالمونلا و شيگلا مؤثر است.
فارماكوكينتيك:
جذب: از دستگاه گوارش به خوبي جذب مي‌ شود. حداکثر غلظت سرمي دارو طي 5/2-1 ساعت حاصل مي‌ شود.
پخش: در مايع جنبي، ريه و مايع صفاقي انتشار مي‌ يابد و در ادرار غلظت زيادي از آن حاصل مي‌ شود. همچنين، آموکسي سيلين در مايع سينوويال، کبد، پروستات، عضله و کيسه صفرا انتشار مي‌ يابد. اين دارو در مايعات گوش مياني، ترشحات سينوس فکي، لوزه‌ها، خلط، و ترشحات نايژه‌اي نفوذ مي‌ کند. از جفت عبور مي‌ کند و غلظت کم آن در شير يافت مي‌ شود. پيوند به پروتئين کم است و به ترتيب 20-17 درصد و 30-22 درصد است.
متابوليسم: آموکسي سيلين فقط تا حدي متابوليزه مي‌ شود. سرنوشت متابوليک کلاوولانات پتاسيم به طور کامل مشخص نشده است، ولي به نظر مي‌ رسد که به ميزان زيادي متابوليزه مي‌ شود.
دفع: آموکسي سيلين به طور عمده از راه ادرار و از طريق ترشح لوله‌اي کليه و فيلتراسيون گلومرولي دفع مي‌ شود. همچنين، اين دارو در شير ترشح مي‌ شود. کلاوولانات پتاسيم از طريق فيلتراسيون گلومرولي دفع مي‌ شود. نيمه عمر دفع آموکسي سيلين در بزرگسالان 5/1-1 ساعت و در بيماران مبتلا به نارسايي شديد کليوي تا 5/7 ساعت است.
هر دو دارو به راحتي به وسيله همودياليز از بدن خارج مي‌ شوند. دياليز صفاقي مقدار کمي از دارو را از بدن خارج مي‌ کند.
اشكال دارويي:
Powder, For Suspension: (Amoxicillin (as trihydrate) 125mg+ Clavulanic acid (as potassium) 31.25mg) /Sachet, (Amoxicillin (as trihydrate) 250mg+Clavulanic acid (as potassium) 62.5mg) /Sachet
Powder, For Suspension: (Amoxicillin (as trihydrate) 125mg+ Clavulanic acid(as potassium) 31.25mg) /5ml, (Amoxicillin (as trihydrate) 200mg+Clavulanic acid(as potassium) 28.5 mg) /5ml, (Amoxicillin(as trihydrate) 250mg+Clavulanic acid(as potassium) 62.5mg) /5ml, (Amoxicillin(as trihydrate) 400mg+Clavulanic acid (as potassium) 57 mg) /5m
Tablet: Amoxicillin (as trihydrate) 250mg+Clavulanic acid (as potassium) 125mg, Amoxicillin (as trihydrate) 500mg+Clavulanic acid (as potassium) 125mg
Tablet, Dispersible: Amoxicillin (as trihydrate) 500mg+Clavulanic acid (as potassium) 125mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: پني سيلين / مهارکننده بتالاکتاماز.
طبقه‌بندي درماني: آنتي بيوتيک.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B
نکات قابل توصيه به بيمار
در صورت بروز اسهال، فوراً به پزشک اطلاع دهيد.
دارو را سر ساعت و به موقع مصرف نموده و دوره درمان را کامل کنيد.
مصرف در سالمندان: کاهش ترشح لوله‌اي کليوي در بيماران سالخورده ممکن است نيمه عمر دارو را طولاني کند.
مصرف در شيردهي: اين دارو در شير ترشح مي‌ شود و در دوران شيردهي بايد با احتياط تجويز شود.
ملاحظات اختصاصي
علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامي پني سيلين‌ها، رعايت موارد زير نيز توصيه مي‌ شود:
1- اين دارو با معده خالي به ميزان زيادي جذب مي‌ شود، اما غذا تأثير قابل ملاحظه‌اي بر جذب دارو ندارد.
2- براي تعيين ميزان پايداري دارو در دماهاي مختلف ، بايد به بروشور کارخانه سازنده مراجعه نمود. معمولاً ميزان پايداري سوسپانسيون در يخچال 10-7 روز مي‌ باشد.
3- از آنجايي که اين دارو قابل دياليز است، مقدار مصرف آن در بيماران تحت همودياليز بايد تنظيم شود.
4- برخي از فرآورده‌ها حاوي آسپارتام بوده و در بيماران مبتلا به فنيل کتونوري نبايد مصرف شوند.
5- براي استفاده از دوزهاي بالاي آموکسي سيلين، بايد از فرآورده‌هاي Farmentin BD استفاده نمود. زيرا مقدار کمتري از کلاوولانيک اسيد در اين فرآورده‌ها وجود دارد (به نسبت يک هفتم آموکسي سيلين).
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
اين دارو نتايج آزمونهاي گلوکز ادرار را در روشي که از سولفات مس (آزمون بند يکم) استفاده مي‌ شود،تغيير مي‌ دهد. گلوکز ادرار بايد با روش‌هاي گلوکز اکسيداز تعيين شود. با ساير ترکيبات کلاوولانات مثبت شدن آزمون کومبس گزارش شده است.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

کالری و ارزش غذایی خوراکی ها

twitter facebook linkedin whatsapp telegram