وحید مجیدی

اطلاعات داروی گارلیک


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
اين فرآورده ها در زيادي فشار خون ،زيادي چربي خون ،تصلب شرايين و پيشگيري از ترومبوز به كار مي روند.
موارد منع مصرف و احتياط:
Alicom حاوي 100 ميلي گرم پودر سير (Allium sativum) مي باشد.
Allium - S حاوي 500 ميلي گرم پودر سير (Allium sativum) مي باشد و ميزان آليسين آن در هر قرص معادل 1/2 ميلي گرم است.
Garlet حاوي 400 ميلي گرم پودر سير (Allium sativum) مي باشد و ميزان آلييين و آليسين آن در هر قرص معادل 1 ميلي گرم است.
Garlic هر 10 قطره آن حاوي 0/25 گرم عصاره سير (Allium sativum) مي باشد.
Garlicap حاوي 330 ميلي گرم پودر سير (Allium sativum) مي باشد.
عوارض جانبي:
مصرف اين فرآورده ها با معده خالي و يا مقادير زياد،ممكن است اختلالات گوارشي نظير سوزش معده ،تهوع ،استفراغ و اسهال ايجاد نمايد. همچنين در افراد حساس واكنش هاي آلرژيك مانند درماتيت تماسي و حملات آسم با مصرف سير گزراش شده است.
هشدار:
Alicom حاوي 100 ميلي گرم پودر سير (Allium sativum) مي باشد.
Allium - S حاوي 500 ميلي گرم پودر سير (Allium sativum) مي باشد و ميزان آليسين آن در هر قرص معادل 1/2 ميلي گرم است.
Garlet حاوي 400 ميلي گرم پودر سير (Allium sativum) مي باشد و ميزان آلييين و آليسين آن در هر قرص معادل 1 ميلي گرم است.
Garlic هر 10 قطره آن حاوي 0/25 گرم عصاره سير (Allium sativum) مي باشد.
Garlicap حاوي 330 ميلي گرم پودر سير (Allium sativum) مي باشد.
تداخل دارويي:
در بيماراني كه تحت درمان با آسپرين و يا ساير داروهاي ضد انعقاد و داروهاي پايين آورنده قند خون مي باشند بايد با احتياط مصرف شود.
مکانيسم اثر:
سير احتمالا با اثر مستقيم روي عضلات صاف ديواره عروق باعث وازوديلاتاسيون عروق محيطي مي گردد. همچنين ممكن است از طريق فعال كردن نيتريك اكسايد سنتتاز باعث افزايش توليد نيتريك اكسايد و در نتيجه پايين آمدن فشارخون گردد.
اثر سير در كاهش كلسترول و تري گليسيريد احتمالا از طريق مهار آنزيم هاي كليدي سنتز كلسترول و اسيدهاي چرب مانند هيدروكسي متيل گلوتاريل كوآنزيم A (HMG - COA) و استيل كوآكربوكسيلاز ظاهر مي شود.سير همچنين باعث تنظيم فسفولپيدهاي پلاسما و ديواره سلولي شده و موجب كاهش ميزان VLDL, LDL و افزايش ميزان HDL مي گردد. سير با افزايش فعاليت فيبرينوليتيكي ،افزايش زمان انعقاد و وقفه تجمع پلاكتي از ايجاد لخته جلوگيري مي نمايد.
اشكال دارويي:
Alicom:Coated Tablet 260 mg
Allium - S:Tablet 700 mg
Garlet:Tablet 570 mg
Garlic:Drop 15 ml
Garlicap:Capsul 330 mg

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram