اطلاعات داروی گلوتارال


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
براي ضد عفوني کردن وسايل دندانپزشکي, تجهيزات لاستيکي اتاق عمل و وسايل آرتروسکوپي.
موارد منع مصرف و احتياط:
با مخاط چشم تماس نداشته باشد.
عوارض جانبي:
آسم و عوارض پوستي و زخم و التهاب پوست به ويژه در غلظت هاي بالا ايجاد مي شود.
هشدار:
با مخاط چشم تماس نداشته باشد.
محلول.
اطلاعات دیگر:
بخارات آن باعث تحريک دستگاه تنفس مي گردد.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود