وحید مجیدی

اطلاعات داروی گنادورلین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
گنادورلين براي درمان آمنوره و ناباوري ناشي از آزادشدن غيرطبيعي هورمون آزادكننده گنادوتروپينها (GnRH) در زنان ،و نيز بررسي عملكرد هيپوفيز در بزرگسالان به كار مي رود.
موارد منع مصرف و احتياط:
اين تركيب نبايد در موارد حساسيت به گنادورلين ،نارسايي اوليه تخمدان ،خونريزي غيرطبيعي و تشخيص داده نشده واژينال مصرف شود.
عوارض جانبي:
تهوع ،سردرد،دردشكم ،افزايش خونريزي قاعدگي ،واكنش هاي حساسيت مفرط در موقع تجويز مكرر مقادير زياد دارو و تحريك در محل تزريق زيرجلدي از عوارض جانبي اين دارو مي باشد.
هشدار:
اين تركيب نبايد در موارد حساسيت به گنادورلين ،نارسايي اوليه تخمدان ،خونريزي غيرطبيعي و تشخيص داده نشده واژينال مصرف شود.
تداخل دارويي:
فنوتيازينها و ساير آنتاگونيست هاي دوپامين با افزايش پرولاكتين ممكن است موجب كاهش اثر دارو شوند. آندروژن ها،گلوكوكورتيكوييدها،استروژنها و پروژستينها با تاثير بر ترشح گنادوتروپينها از هيپوفيز، نتيجه آزمون گنادورلين را تغيير مي دهند.
مکانيسم اثر:
اين دارو در مصرف با فواصل زماني منظم با تحريك گيرنده هاي GnRH در هيپوفيز موجب آزادشدن گنادوتروپينها (LH, FSH) مي گردد. تجويز مداوم دارو در نهايت موجب مهار رهايش گنادوتروپين ها مي شود.
فارماكوكينتيك:
اين دارو يك پپتيد ده اسيد آمينه اي است كه از طريق وريدي يا زيرجلدي تزريق مي شود. نيمه عمر آن در تزريق وريدي حدود 4 دقيقه مي باشد.
اين دارو در هيپوتالاموس و هيپوفيز توسط پپتيدازها تجزيه مي شود و به صورت متابوليت از طريق كليه ها دفع مي شود.
اشكال دارويي:
For Injection (as Acetate):0.1 mg,
0.8 mg, 3.2 mg

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram