اطلاعات داروی یومان کمپلکس دی آی

persianelite

دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
الف) درمان كمبود فاكتورهاي انعقادي وابسته به ويتامين K، در بيماراني كه وارفارين مصرف مي‌كنند، دارو جهت خنثي كردن اثرات وارفارين در موارد خونريزهاي شديد به كار مي‌رود.
تجويز دوز اول Iu/kg 1 از PCC ميزان فعاليت فاكتور 7 و 9 را، Iu/dl 1-5/0 و فاكتور 2 و 10 را، Iu/dl 2-1 افزايش مي‌دهد. تجويز دوم، فعاليت اين فاكتورها را به ترتيب Iu/dl 2-1 و Iu/dl 4-2 افزايش مي‌دهد.
دوز: براساس ميزان INR، فاكتور PCC در عرض 15-10 دقيقه به صورت وريدي تزريق مي‌شود.
در تمام اين موارد بيمار 5-2 ميلي‌گرم از ويتامين K را به صورت وريدي دريافت كند.
نكته: يكي از مشتقات PCC با نام تجارتي Beriplex PIN حاوي فاكتورهاي زير مي‌باشد:
Beriplex PIN 250 : Factor II (200-480 Iu), VII (100-250 Iu)
Factor IX (200-310 Iu), X (220-600 Iu)
Protein C (150-450 Iu), Protein S (130-260 Iu)
Beriplex PIN 500 مقادير اين فاكتورها تقريباً دو برابر مي‌باشد.
ب) جايگزيني فاكتور II و X در بيماراني با كمبود ارثي يا اكتسابي (ناشي از بيماريهاي كبدي) اين فاكتورها.
پ) كنترل خونريزيهاي شديد در بيماران با كوآگولوپاتي (8INR>، زمان پروترومبين طولاني، افزايش d-dimer)، همچنين در موارد جراحي.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف: به دليل اينكه PCC حاوي مقادير اندكي هپارين مي‌باشد، نبايد در موارد ترومبوسيتوپني تيپ II ناشي از هپارين تجويز شود.
انعقاد داخل رگي منتشر نيز يكي از موارد مطلق منع مصرف PCC مي‌باشد.
موارد احتياط: تجويز اين فرآورده خطر وقايع ترومبوآمبوليك مانند سكته قلبي، انعقاد داخل رگي منتشر، ترومبوزهاي وريدي و شرياني را افزايش مي‌دهد. در بيماران پر خطر مانند سنين بالا، نارسايي كليوي، فيبريلاسيون دهليزي، ترومبوآمبولي اخير وريدي و در كساني كه اخيراً مصرف داروهاي ضد انعقاد را قطع كرده‌اند، اين فرآورده با احتياط استفاده شود.
احتمال انتقال بيماريهاي ويروسي به دنبال تجويز اين فرآورده وجود دارد، هر چند در انواع جديدتر اين احتمال كاهش مي‌يابد.
به دليل وجود پروتئين و ساير مشتقات خوني در اين فرآورده، احتمال واكنش‌هاي حساسيتي به ندرت آنافيلاكسي به دنبال تجويز آن وجود دارد.
تداخل دارويي:
ملاحظات اختصاصي
1- جهت خنثي سازي فاكتور 9 و 10 فعال، PCC بايد حاوي مقاديري از آنتي‌ترومبين و هپارين بوده تا از حوادث ترومبوآمبوليك جلوگيري شود.
2- به دليل نيمه‌ عمر طولاني فاكتور II و X، محتواي اين دو فاكتور در مشتقات PCC جهت جلوگيري از تجمع بيش از اندازه بايستي تنظيم شود.
3- مطالعات اخير بيانگر ايمن بودن اين فرآورده، حتي در دوزهاي بالا (Iu/kg 40 >) و در بيماران پر خطر مي‌باشند.
4- در گايدلاين‌هاي اخير جهت كنترل خونريزيهاي شديد به دنبال مصرف وارفارين و كنترل خونريزيهاي تهديد كننده حيات، مصرف PCC بر (Fresh Frozen Plasma) FFP ارجح است.
مکانيسم اثر:
اين فرآورده تركيبي از فاكتورهاي انعقادي II‌، VII، IX و X مي‌باشد. بعضي از فرآورده‌ها حاوي پروتئين C و S و همچنين مقادير اندكي آنتي‌ترومبين و هپارين مي‌باشند. اين فرآورده جهت كنترل خونريزي ناشي از كمبود فاكتورهاي انعقادي وابسته به ويتامين K تجويز مي‌شود.
فارماكوكينتيك:
غلظت فاكتورهاي انعقادي در اين فرآورده، حدود 25 برابر پلاسما است. نيمه‌عمر فاكتور II بين 72-60 ساعت و در مورد ساير فاكتورها بين 24-6 ساعت مي‌باشد. كوتاه ترين نيمه‌ عمر مربوط به فاكتور VII با نيمه‌ عمر تقريباً 6 ساعت مي‌باشد.
تجويز Iu/kg 50 از Beriplex در عرض 5 دقيقه باعث افزايش 122% فاكتور II، 62% فاكتور VII، 73% فاكتور IX و 158% فاكتور X مي‌شود. پروتئين C و S به سرعت افزايش مي‌يابند.
اشكال دارويي:
Injection, Powder: 500 IU
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: فاكتور انعقادي.
طبقه‌بندي درماني: فاكتور انعقادي.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: نامشخص.
نام‌هاي تجاري: Beriplex, Uman Complex I.D

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

persianelite