اطلاعات کشور استونی


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

استونی
نام فارسی کشور: استونی
نام انگلیسی کشور: Estonia
پایتخت: Tallinn
قاره: Europe
موقعیت قاره: Northern Europe
جمعیت حدودی: 1,315,944 نفر
کد(های) تلفن کشور: 372
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: ee
واحد(های) پولی رایج کشور:
Euro | EUR | €
زبان(های) رایج کشور:
Estonian
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود