وحید مجیدی

اطلاعات کشور افغانستان


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

افغانستان
نام فارسی کشور: افغانستان
نام انگلیسی کشور: Afghanistan
پایتخت: Kabul
قاره: Asia
موقعیت قاره: Southern Asia
جمعیت حدودی: 27,657,145 نفر
کد(های) تلفن کشور: 93
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: af
واحد(های) پولی رایج کشور:
Afghan afghani | AFN | ؋
زبان(های) رایج کشور:
Pashto , Uzbek , Turkmen

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

محاسبه بیمه بیکاری

twitter facebook linkedin whatsapp telegram