اطلاعات کشور رئونیون


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

رئونیون
نام فارسی کشور: رئونیون
نام انگلیسی کشور: Réunion
پایتخت: Saint-Denis
قاره: Africa
موقعیت قاره: Eastern Africa
جمعیت حدودی: 840,974 نفر
کد(های) تلفن کشور: 262
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: re
واحد(های) پولی رایج کشور:
Euro | EUR | €
زبان(های) رایج کشور:
French
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود