وحید مجیدی

اطلاعات کشور سریر مقدس


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

سریر مقدس
نام فارسی کشور: سریر مقدس
نام انگلیسی کشور: Holy See
پایتخت: Rome
قاره: Europe
موقعیت قاره: Southern Europe
جمعیت حدودی: 451 نفر
کد(های) تلفن کشور: 379
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: va
واحد(های) پولی رایج کشور:
Euro | EUR | €
زبان(های) رایج کشور:
Latin , Italian , French , German

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

فال ایتالیایی

twitter facebook linkedin whatsapp telegram