اطلاعات کشور مونتسرات


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

مونتسرات
نام فارسی کشور: مونتسرات
نام انگلیسی کشور: Martinique
پایتخت: Fort-de-France
قاره: Americas
موقعیت قاره: Caribbean
جمعیت حدودی: 378,243 نفر
کد(های) تلفن کشور: 596
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: mq
واحد(های) پولی رایج کشور:
Euro | EUR | €
زبان(های) رایج کشور:
French
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود