اطلاعات کشور یونان


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

یونان
نام فارسی کشور: یونان
نام انگلیسی کشور: Greece
پایتخت: Athens
قاره: Europe
موقعیت قاره: Southern Europe
جمعیت حدودی: 11,400,919 نفر
کد(های) تلفن کشور: 30
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: gr
واحد(های) پولی رایج کشور:
Euro | EUR | €
زبان(های) رایج کشور:
Greek (modern)
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود