آیا میدانید: که اولين پرش چتر نجات از هواپيما در سال ١٩١٨ بيش از فرانسه بود ؟
logo

لیست افعال بی قاعده انگلیسی با معنی فارسی


افعال بی قاعده انگلیسی

افعال بی‌قاعده در زبان انگلیسی

افعال بی‌قاعده مجموعه‌ای از افعال هستند که در زمان‌های مختلف گذشته، حال، و مصدر شکل‌های متفاوتی دارند و برخلاف افعال معمولی، تغییر نظم شکلی دارند. بنابراین، برای یادگیری این افعال باید شکل‌های مختلف آنها را حفظ کرد. در ادامه به بررسی برخی از معروف‌ترین افعال بی‌قاعده در انگلیسی می‌پردازیم.

1- Verb: go (رفتن)

Past Simple: went (رفت)

Past Participle: gone (رفته)

Present Participle/Gerund: going (در حال رفتن)

مثال:

- I go to school every day. (هر روز به مدرسه می‌روم.)

- He has gone to the shop. (او به فروشگاه رفته است.)

2- Verb: have (داشتن)

Past Simple: had (داشت)

Past Participle: had (داشته)

Present Participle/Gerund: having (داشتن)

مثال:

- They had a great time at the party. (آنها وقت خوبی را در مهمانی داشتند.)

- I enjoy having dinner with my family. (من از شام با خانواده‌ام لذت می‌برم.)

3- Verb: be (بودن)

Past Simple: was/were (بود)

Past Participle: been (بوده)

Present Participle/Gerund: being (بودن)

مثال:

- He was tired after a long day at work. (او پس از یک روز طولانی کار خسته بود.)

- They are being very helpful. (آنها خیلی مفید هستند.)

4- Verb: come (آمدن)

Past Simple: came (آمد)

Past Participle: come (آمده)

Present Participle/Gerund: coming (در حال آمدن)

مثال:

- She comes to visit us every summer. (او هر تابستان برای ما سر می‌زند.)

- They have come all the way from Canada. (آنها از کانادا تا اینجا آمده‌اند.)

5- Verb: see (دیدن)

Past Simple: saw (دید)

Past Participle: seen (دیده)

Present Participle/Gerund: seeing (در حال دیدن)

مثال:

- I saw a beautiful sunset yesterday. (دیروز غروبی زیبا دیدم.)

- Are you seeing anyone at the moment? (در حال حاضر با کسی دیدار می‌کنید؟)

6- Verb: take (گرفتن)

Past Simple: took (گرفت)

Past Participle: taken (گرفته)

Present Participle/Gerund: taking (در حال گرفتن)

مثال:

- She took the bus to go to work. (او اتوبوس را برای رفتن به کار گرفت.)

- They have taken all the necessary precautions. (آنها همه تدابیر لازم را اتخاذ کرده‌اند.)

7- Verb: give (دادن)

Past Simple: gave (داد)

Past Participle: given (داده)

Present Participle/Gerund: giving (در حال دادن)

مثال:

- He gave me a present for my birthday. (او به من در روز تولدم هدیه داد.)

- We appreciate your giving a helping hand. (ما از کمک شما سپاسگزاریم.)

توصیه می‌شود که برای یادگیری افعال بی‌قاعده، فعالیت‌های تمرینی را انجام داده و از جملات کوتاه و متنوع برای تثبیت این افعال استفاده نمایید. همچنین، مراجعه به کتاب‌ها و منابع آموزشی مختلف نیز می‌تواند به شما در یادگیری این موضوع کمک کند.

معنی
Base Form
Past Simple
Past Participle
بلند شدن، برخاستن
Base Form: arise
Past Simple: arose
Past Participle: arisen
بیدار شدن، بیدار کردن
Base Form: awake
Past Simple: awakened / awoke
Past Participle: awakened / awoken
بازگشتن، پس لغزیدن
Base Form: backslide
Past Simple: backslid
Past Participle: backslidden / backslid
بودن، شدن
Base Form: be
Past Simple: was, were
Past Participle: been
تحمل کردن، تاب آوردن
Base Form: bear
Past Simple: bore
Past Participle: born / borne
ضربه زدن، شکست دادن
Base Form: beat
Past Simple: beat
Past Participle: beaten / beat
شدن
Base Form: become
Past Simple: became
Past Participle: become
شروع کردن، آغاز کردن
Base Form: begin
Past Simple: began
Past Participle: begun
خم شدن، تعظیم کردن
Base Form: bend
Past Simple: bent
Past Participle: bent
احاطه کردن، به ستوه آوردن
Base Form: beset
Past Simple: beset
Past Participle: beset
شرط بستن، شرطبندی کردن
Base Form: bet
Past Simple: bet / betted
Past Participle: bet / betted
خداحافظی کردن
Base Form: bid (farewell)
Past Simple: bid / bade
Past Participle: bidden
پیشنهاد کردن، تعیین قیمت کردن
Base Form: bid (offer amount)
Past Simple: bid
Past Participle: bid
بهم پیوستن، چسباندن
Base Form: bind
Past Simple: bound
Past Participle: bound
گاز گرفتن، نیش زدن
Base Form: bite
Past Simple: bit
Past Participle: bitten
خونریزی داشتن، خونریزی کردن
Base Form: bleed
Past Simple: bled
Past Participle: bled
دمیدن، وزیدن
Base Form: blow
Past Simple: blew
Past Participle: blown
شکستن، از هم باز کردن
Base Form: break
Past Simple: broke
Past Participle: broken
پرورش دادن، تربیت کردن
Base Form: breed
Past Simple: bred
Past Participle: bred
موجب شدن، به بار آوردن
Base Form: bring
Past Simple: brought
Past Participle: brought
منتشر کردن، پخش کردن
Base Form: broadcast
Past Simple: broadcast / broadcasted
Past Participle: broadcast / broadcasted
اخم و تخم کردن، تشر زدن
Base Form: browbeat
Past Simple: browbeat
Past Participle: browbeaten / browbeat
ساختن، ایجاد کردن
Base Form: build
Past Simple: built
Past Participle: built
اتش زدن، سوختن
Base Form: burn
Past Simple: burned / burnt
Past Participle: burned / burnt
ترکیدن، منفجر شدن
Base Form: burst
Past Simple: burst
Past Participle: burst
ورشکست شدن، بیچاره کردن
Base Form: bust
Past Simple: busted / bust
Past Participle: busted / bust
خریدن، خریداری کردن
Base Form: buy
Past Simple: bought
Past Participle: bought
نور تاباندن، سایه انداختن
Base Form: cast
Past Simple: cast
Past Participle: cast
گرفتن، جلب کردن
Base Form: catch
Past Simple: caught
Past Participle: caught
انتخاب کردن، برگزیدن
Base Form: choose
Past Simple: chose
Past Participle: chosen
چسبیدن، وفادار بودن
Base Form: cling
Past Simple: clung
Past Participle: clung
به تن کردن، پوشیدن
Base Form: clothe
Past Simple: clothed / clad
Past Participle: clothed / clad
رسیدن، آمدن
Base Form: come
Past Simple: came
Past Participle: come
قیمت داشتن، ارزیدن
Base Form: cost
Past Simple: cost
Past Participle: cost
چهار دست و پا رفتن، سینه خیز رفتن
Base Form: creep
Past Simple: crept
Past Participle: crept
پیوند زدن
Base Form: crossbreed
Past Simple: crossbred
Past Participle: crossbred
بریدن، قطع کردن
Base Form: cut
Past Simple: cut
Past Participle: cut
خیال پردازی کردن
Base Form: daydream
Past Simple: daydreamed / daydreamt
Past Participle: daydreamed / daydreamt
معامله کردن، سر و کار داشتن
Base Form: deal
Past Simple: dealt
Past Participle: dealt
حفر کردن
Base Form: dig
Past Simple: dug
Past Participle: dug
رد کردن، تکذیب کردن
Base Form: disprove
Past Simple: disproved
Past Participle: disproved / disproven
شیرجه رفتن، با سر پریدن
Base Form: dive 
Past Simple: dove / dived
Past Participle: dived
غواصی کردن
Base Form: dive 
Past Simple: dived / dove
Past Participle: dived
انجام دادن، عمل کردن
Base Form: do
Past Simple: did
Past Participle: done
کشیدن، رسم کردن
Base Form: draw
Past Simple: drew
Past Participle: drawn
خواب دیدن
Base Form: dream
Past Simple: dreamed / dreamt
Past Participle: dreamed / dreamt
نوشیدن، آشامیدن
Base Form: drink
Past Simple: drank
Past Participle: drunk
راندن، سوق دادن
Base Form: drive
Past Simple: drove
Past Participle: driven
ساکن شدن، اقامت گزیدن
Base Form: dwell
Past Simple: dwelt / dwelled
Past Participle: dwelt / dwelled
خوردن
Base Form: eat
Past Simple: ate
Past Participle: eaten
سقوط کردن، تنزل کردن
Base Form: fall
Past Simple: fell
Past Participle: fallen
غذا دادن، تغذیه کردن
Base Form: feed
Past Simple: fed
Past Participle: fed
احساس کردن
Base Form: feel
Past Simple: felt
Past Participle: felt
مبارزه کردن، جنگیدن
Base Form: fight
Past Simple: fought
Past Participle: fought
پیدا کردن، کشف کردن
Base Form: find
Past Simple: found
Past Participle: found
اندازه بودن
Base Form: fit (be right size)
Past Simple: fit / fitted
Past Participle: fit / fitted
متناسب کردن
Base Form: fit (tailor, change size)
Past Simple: fitted / fit
Past Participle: fitted / fit
فرار کردن، گریختن
Base Form: flee
Past Simple: fled
Past Participle: fled
انداختن، پرت کردن
Base Form: fling
Past Simple: flung
Past Participle: flung
پرواز کردن
Base Form: fly
Past Simple: flew
Past Participle: flown
ممنوع کردن، اجازه ندادن
Base Form: forbid
Past Simple: forbade
Past Participle: forbidden
پیش بینی کردن
Base Form: forecast
Past Simple: forecast
Past Participle: forecast
جلوتر بودن، مقدم بودن
Base Form: forego (also forgo)
Past Simple: forewent
Past Participle: foregone
پیش بینی کردن، از پیش دانستن
Base Form: foresee
Past Simple: foresaw
Past Participle: foreseen
پیش گویی کردن
Base Form: foretell
Past Simple: foretold
Past Participle: foretold
فراموش کردن
Base Form: forget
Past Simple: forgot
Past Participle: forgotten / forgot 
بخشیدن، عفو کردن
Base Form: forgive
Past Simple: forgave
Past Participle: forgiven
رها کردن، دست کشیدن
Base Form: forsake
Past Simple: forsook
Past Participle: forsaken
منجمد شدن، یخ زدن
Base Form: freeze
Past Simple: froze
Past Participle: frozen
سرما زده کردن
Base Form: frostbite
Past Simple: frostbit
Past Participle: frostbitten
رسیدن، گرفتن، به دست آوردن
Base Form: get
Past Simple: got
Past Participle: gotten / got
تقدیم کردن، دادن
Base Form: give
Past Simple: gave
Past Participle: given
رفتن، عازم شدن
Base Form: go
Past Simple: went
Past Participle: gone
آسیاب کردن، ساییدن
Base Form: grind
Past Simple: ground
Past Participle: ground
رشد کردن، بزرگ شدن
Base Form: grow
Past Simple: grew
Past Participle: grown
با دست خوراک دادن به، دستخور کردن
Base Form: hand-feed
Past Simple: hand-fed
Past Participle: hand-fed
با دست نوشتن
Base Form: handwrite
Past Simple: handwrote
Past Participle: handwritten
آویزان کردن
Base Form: hang
Past Simple: hung
Past Participle: hung
به دار آویختن
Base Form: hang
Past Simple: hanged
Past Participle: hanged
داشتن، دارا بودن
Base Form: have
Past Simple: had
Past Participle: had
شنیدن، گوش کردن
Base Form: hear
Past Simple: heard
Past Participle: heard
قطع کردن، بریدن
Base Form: hew
Past Simple: hewed
Past Participle: hewn / hewed
پنهان شدن، مخفی کردن
Base Form: hide
Past Simple: hid
Past Participle: hidden
اصابت کردن، خوردن
Base Form: hit
Past Simple: hit
Past Participle: hit
نگه داشتن
Base Form: hold
Past Simple: held
Past Participle: held
آسیب رساندن، صدمه زدن
Base Form: hurt
Past Simple: hurt
Past Participle: hurt
تولید کردن، بوجود اوردن
Base Form: inbreed
Past Simple: inbred
Past Participle: inbred
منبت کاری کردن، خاتم کاری کردن
Base Form: inlay
Past Simple: inlaid
Past Participle: inlaid
درون داد کردن، ورودی دادن
Base Form: input
Past Simple: input / inputted
Past Participle: input / inputted
اصلاح نژاد کردن
Base Form: interbreed
Past Simple: interbred
Past Participle: interbred
با هم آمیختن، در هم تنیدن
Base Form: interweave
Past Simple: interwove / interweaved
Past Participle: interwoven / interweaved
در هم آمیختن
Base Form: interwind
Past Simple: interwound
Past Participle: interwound
سرهم بندی کردن، بنا سازی کردن
Base Form: jerry-build
Past Simple: jerry-built
Past Participle: jerry-built
نگه داشتن، حفظ کردن
Base Form: keep
Past Simple: kept
Past Participle: kept
زانو زدن
Base Form: kneel
Past Simple: knelt / kneeled
Past Participle: knelt / kneeled
بهم پیوستن، بافتن
Base Form: knit
Past Simple: knitted / knit
Past Participle: knitted / knit
دانستن، خبر داشتن
Base Form: know
Past Simple: knew
Past Participle: known
تخم گذاشتن، قرار دادن
Base Form: lay
Past Simple: laid
Past Participle: laid
راهنمایی کردن، هدایت کردن
Base Form: lead
Past Simple: led
Past Participle: led
تکیه کردن، خم شدن
Base Form: lean
Past Simple: leaned / leant
Past Participle: leaned / leant
جهیدن، پریدن
Base Form: leap
Past Simple: leaped / leapt
Past Participle: leaped / leapt
آموختن، یاد گرفتن
Base Form: learn
Past Simple: learned / learnt
Past Participle: learned / learnt
رها کردن، ترک کردن
Base Form: leave
Past Simple: left
Past Participle: left
قرض دادن، وام دادن
Base Form: lend
Past Simple: lent
Past Participle: lent
اجازه دادن
Base Form: let
Past Simple: let
Past Participle: let
دراز کشیدن
Base Form: lie
Past Simple: lay
Past Participle: lain
دروغ گفتن
Base Form: lie 
Past Simple: lied
Past Participle: lied
روشن کردن
Base Form: light
Past Simple: lit / lighted
Past Participle: lit / lighted
لب خوانی کردن
Base Form: lip-read
Past Simple: lip-read
Past Participle: lip-read
از دست دادن، باختن
Base Form: lose
Past Simple: lost
Past Participle: lost
ساختن، درست کردن
Base Form: make
Past Simple: made
Past Participle: made
قصد داشتن، معنی و مفهوم خاصی داشتن
Base Form: mean
Past Simple: meant
Past Participle: meant
مواجه شدن، ملاقات کردن
Base Form: meet
Past Simple: met
Past Participle: met
در نقش نامناسب گذاشتن
Base Form: miscast
Past Simple: miscast
Past Participle: miscast
بد راهی دادن
Base Form: misdeal
Past Simple: misdealt
Past Participle: misdealt
غلط انجام دادن
Base Form: misdo
Past Simple: misdid
Past Participle: misdone
اشتباه شنیدن
Base Form: mishear
Past Simple: misheard
Past Participle: misheard
گم کردن، جا گذاشتن
Base Form: mislay
Past Simple: mislaid
Past Participle: mislaid
گمراه کردن، به اشتباه انداختن
Base Form: mislead
Past Simple: misled
Past Participle: misled
اشتباه یاد گرفتن
Base Form: mislearn
Past Simple: mislearned / mislearnt
Past Participle: mislearned / mislearnt
اشتباه خواندن، بد تعبیر کردن
Base Form: misread
Past Simple: misread
Past Participle: misread
اشتباه تنطیم کردن
Base Form: misset
Past Simple: misset
Past Participle: misset
غلط حرف زدن، اشتباه گفتن
Base Form: misspeak
Past Simple: misspoke
Past Participle: misspoken
اشتباه املایی کردن
Base Form: misspell
Past Simple: misspelled / misspelt
Past Participle: misspelled / misspelt
ناروا خرج کردن، هدر دادن
Base Form: misspend
Past Simple: misspent
Past Participle: misspent
اشتباه کردن
Base Form: mistake
Past Simple: mistook
Past Participle: mistaken
اشتباه درس دادن
Base Form: misteach
Past Simple: mistaught
Past Participle: mistaught
اشتباه فهمیدن، سو تعبیر کردن
Base Form: misunderstand
Past Simple: misunderstood
Past Participle: misunderstood
اشتباه نوشتن
Base Form: miswrite
Past Simple: miswrote
Past Participle: miswritten
چمن زدن
Base Form: mow
Past Simple: mowed
Past Participle: mowed / mown
خنثی کردن، جبران کردن
Base Form: offset
Past Simple: offset
Past Participle: offset
روی دست کسی بلند شدن، پیشنهاد بالاتر دادن
Base Form: outbid
Past Simple: outbid
Past Participle: outbid
جفت گیری کردن
Base Form: outbreed
Past Simple: outbred
Past Participle: outbred
بهتر کار کردن، جلو زدن
Base Form: outdo
Past Simple: outdid
Past Participle: outdone
بیرون کشیدن
Base Form: outdraw
Past Simple: outdrew
Past Participle: outdrawn
بیش از حد نوشیدن
Base Form: outdrink
Past Simple: outdrank
Past Participle: outdrunk
بهتر راندن، سریعتر راندن
Base Form: outdrive
Past Simple: outdrove
Past Participle: outdriven
بهتر جنگیدن، پیروز شدن
Base Form: outfight
Past Simple: outfought
Past Participle: outfought
در پرواز پیش ‌افتادن
Base Form: outfly
Past Simple: outflew
Past Participle: outflown
تندتر رشد کردن
Base Form: outgrow
Past Simple: outgrew
Past Participle: outgrown
بالاتر یا بیشتر پریدن
Base Form: outleap
Past Simple: outleaped / outleapt
Past Participle: outleaped / outleapt
بیش از حد دروغ گفتن
Base Form: outlie  
Past Simple: outlied
Past Participle: outlied
در سواری پیش افتادن
Base Form: outride
Past Simple: outrode
Past Participle: outridden
در دویدن جلو افتادن
Base Form: outrun
Past Simple: outran
Past Participle: outrun
بیشتر یا بهتر فروختن
Base Form: outsell
Past Simple: outsold
Past Participle: outsold
بیشتر درخشیدن‌
Base Form: outshine
Past Simple: outshined / outshone
Past Participle: outshined / outshone
بهتر تیراندازی کردن
Base Form: outshoot
Past Simple: outshot
Past Participle: outshot
بهتر آواز خواندن
Base Form: outsing
Past Simple: outsang
Past Participle: outsung
بیش از دیگران نشستن
Base Form: outsit
Past Simple: outsat
Past Participle: outsat
بیش از دیگران خوابیدن
Base Form: outsleep
Past Simple: outslept
Past Participle: outslept
بهتر از دیگران بوییدن
Base Form: outsmell
Past Simple: outsmelled / outsmelt
Past Participle: outsmelled / outsmelt
بهتر حرف زدن، موثرتر گفتن
Base Form: outspeak
Past Simple: outspoke
Past Participle: outspoken
سرعت بیشتری داشتن
Base Form: outspeed
Past Simple: outsped
Past Participle: outsped
بیشتر خرج کردن
Base Form: outspend
Past Simple: outspent
Past Participle: outspent
بسیار قسم خوردن
Base Form: outswear
Past Simple: outswore
Past Participle: outsworn
بهتر یا سریعتر شنا کردن
Base Form: outswim
Past Simple: outswam
Past Participle: outswum
بهتر اندیشیدن
Base Form: outthink
Past Simple: outthought
Past Participle: outthought
بهتر یا بیشتر پرتاب کردن
Base Form: outthrow
Past Simple: outthrew
Past Participle: outthrown
بهتر نوشتن
Base Form: outwrite
Past Simple: outwrote
Past Participle: outwritten
پیشنهاد بهتر یا زیادتر دادن
Base Form: overbid
Past Simple: overbid
Past Participle: overbid
بیش از حد زاد و ولد کردن
Base Form: overbreed
Past Simple: overbred
Past Participle: overbred
ساختمان سازی بیش از حد
Base Form: overbuild
Past Simple: overbuilt
Past Participle: overbuilt
بیش از نیاز خرید کردن، در خرید افراط کردن
Base Form: overbuy
Past Simple: overbought
Past Participle: overbought
غلبه کردن، پیروز شدن
Base Form: overcome
Past Simple: overcame
Past Participle: overcome
افراط کردن
Base Form: overdo
Past Simple: overdid
Past Participle: overdone
اضافه برداشت کردن پول
Base Form: overdraw
Past Simple: overdrew
Past Participle: overdrawn
بیش از حد نوشیدن
Base Form: overdrink
Past Simple: overdrank
Past Participle: overdrunk
پرخوری کردن
Base Form: overeat
Past Simple: overate
Past Participle: overeaten
بیش از اندازه غذا دادن
Base Form: overfeed
Past Simple: overfed
Past Participle: overfed
از بالای چیزی آویزان بودن
Base Form: overhang
Past Simple: overhung
Past Participle: overhung
از فاصله دور شنیدن، اتفاقی شنیدن
Base Form: overhear
Past Simple: overheard
Past Participle: overheard
پوشاندن، زیاد بار کردن
Base Form: overlay
Past Simple: overlaid
Past Participle: overlaid
اضافه پرداخت کردن
Base Form: overpay
Past Simple: overpaid
Past Participle: overpaid
برتری جستن، پیشی گرفتن
Base Form: override
Past Simple: overrode
Past Participle: overridden
فراتر رفتن از حد مجاز
Base Form: overrun
Past Simple: overran
Past Participle: overrun
زیر نظر داشتن، پاییدن
Base Form: oversee
Past Simple: oversaw
Past Participle: overseen
فزون فروشی کردن
Base Form: oversell
Past Simple: oversold
Past Participle: oversold
دوزندگی کردن، ترکیب دوزى کردن
Base Form: oversew
Past Simple: oversewed
Past Participle: oversewn / oversewed
فراتر رفتن، از حد خارج شدن
Base Form: overshoot
Past Simple: overshot
Past Participle: overshot
بیش از حد معمول خوابیدن
Base Form: oversleep
Past Simple: overslept
Past Participle: overslept
بیش از حد صحبت کردن
Base Form: overspeak
Past Simple: overspoke
Past Participle: overspoken
ولخرجی کردن
Base Form: overspend
Past Simple: overspent
Past Participle: overspent
جمعیت مازاد داشتن
Base Form: overspill
Past Simple: overspilled / overspilt
Past Participle: overspilled / overspilt
جلو زدن، چیره شدن
Base Form: overtake
Past Simple: overtook
Past Participle: overtaken
زیادی فکر کردن به چیزی
Base Form: overthink
Past Simple: overthought
Past Participle: overthought
بالاتر پرتاب کردن
Base Form: overthrow
Past Simple: overthrew
Past Participle: overthrown
زیادی کوک کردن، زیاد پیچیدن
Base Form: overwind
Past Simple: overwound
Past Participle: overwound
زیاد نوشتن
Base Form: overwrite
Past Simple: overwrote
Past Participle: overwritten
شریک شدن، سهم گرفتن
Base Form: partake
Past Simple: partook
Past Participle: partaken
پرداخت کردن
Base Form: pay
Past Simple: paid
Past Participle: paid
درخواست کردن
Base Form: plead
Past Simple: pleaded / pled
Past Participle: pleaded / pled
از پیش ساختن
Base Form: prebuild
Past Simple: prebuilt
Past Participle: prebuilt
از پیش انجام دادن
Base Form: predo
Past Simple: predid
Past Participle: predone
از پیش درست کردن
Base Form: premake
Past Simple: premade
Past Participle: premade
از پیش پرداختن
Base Form: prepay
Past Simple: prepaid
Past Participle: prepaid
پیش فروش کردن
Base Form: presell
Past Simple: presold
Past Participle: presold
از پیش تنظیم کردن
Base Form: preset
Past Simple: preset
Past Participle: preset
از پیش شستن و آبرفته کردن
Base Form: preshrink
Past Simple: preshrank
Past Participle: preshrunk
تصحیح کردن، غلط گیری کردن
Base Form: proofread
Past Simple: proofread
Past Participle: proofread
ثابت کردن
Base Form: prove
Past Simple: proved
Past Participle: proven / proved
قرار دادن
Base Form: put
Past Simple: put
Past Participle: put
به سرعت منجمد کردن
Base Form: quick-freeze
Past Simple: quick-froze
Past Participle: quick-frozen
دست کشیدن، تسلیم شدن
Base Form: quit
Past Simple: quit / quitted
Past Participle: quit / quitted
خواندن
Base Form: read
Past Simple: read (sounds like “red”)
Past Participle: read (sounds like “red”)
دوباره زنده کردن، دوباره برانگیختن
Base Form: reawake
Past Simple: reawoke
Past Participle: reawaken
دوباره پیشنهاد کردن
Base Form: rebid
Past Simple: rebid
Past Participle: rebid
دوباره صحافی کردن
Base Form: rebind
Past Simple: rebound
Past Participle: rebound
باز پخش کردن
Base Form: rebroadcast
Past Simple: rebroadcast / rebroadcasted
Past Participle: rebroadcast / rebroadcasted
بازسازی کردن
Base Form: rebuild
Past Simple: rebuilt
Past Participle: rebuilt
از نو طرح کردن
Base Form: recast
Past Simple: recast
Past Participle: recast
دوباره بریدن
Base Form: recut
Past Simple: recut
Past Participle: recut
دوباره معامله کردن
Base Form: redeal
Past Simple: redealt
Past Participle: redealt
دوباره انجام دادن
Base Form: redo
Past Simple: redid
Past Participle: redone
دوباره رسم کردن
Base Form: redraw
Past Simple: redrew
Past Participle: redrawn
دوباره آماده کار کردن
Base Form: refit (replace parts)
Past Simple: refit / refitted
Past Participle: refit / refitted
دوباره جور کردن
Base Form: refit (retailor)
Past Simple: refitted / refit
Past Participle: refitted / refit  
دوباره سابیدن
Base Form: regrind
Past Simple: reground
Past Participle: reground
دوباره روییدن
Base Form: regrow
Past Simple: regrew
Past Participle: regrown
دوباره آویختن
Base Form: rehang
Past Simple: rehung
Past Participle: rehung
دوباره شنیدن
Base Form: rehear
Past Simple: reheard
Past Participle: reheard
دوباره شنیدن
Base Form: rehear
Past Simple: reheard
Past Participle: reheard
دوباره بافتن
Base Form: reknit
Past Simple: reknitted / reknit
Past Participle: reknitted / reknit
دوباره چیدن
Base Form: relay (for example tiles)
Past Simple: relaid
Past Participle: relaid
بازگو کردن
Base Form: relay (pass along)
Past Simple: relayed
Past Participle: relayed
بازآموزی کردن
Base Form: relearn
Past Simple: relearned / relearnt
Past Participle: relearned / relearnt
دوباره برافروختن
Base Form: relight
Past Simple: relit / relighted
Past Participle: relit / relighted
از نو ساختن
Base Form: remake
Past Simple: remade
Past Participle: remade
بازپرداخت کردن
Base Form: repay
Past Simple: repaid
Past Participle: repaid
بازخوانی کردن
Base Form: reread
Past Simple: reread
Past Participle: reread
دوباره دویدن
Base Form: rerun
Past Simple: reran
Past Participle: rerun
دوباره فروختن
Base Form: resell
Past Simple: resold
Past Participle: resold
دوباره فرستادن
Base Form: resend
Past Simple: resent
Past Participle: resent
تنظیم مجدد
Base Form: reset
Past Simple: reset
Past Participle: reset
دوباره دوختن
Base Form: resew
Past Simple: resewed
Past Participle: resewn / resewed
دوباره گرفتن
Base Form: retake
Past Simple: retook
Past Participle: retaken
دوباره درس دادن
Base Form: reteach
Past Simple: retaught
Past Participle: retaught
دوباره پاره کردن
Base Form: retear
Past Simple: retore
Past Participle: retorn
بازگو کردن
Base Form: retell
Past Simple: retold
Past Participle: retold
بازاندیشیدن
Base Form: rethink
Past Simple: rethought
Past Participle: rethought
دوباره لگد کردن
Base Form: retread
Past Simple: retread
Past Participle: retread
بازسازی کردن
Base Form: retrofit
Past Simple: retrofitted / retrofit
Past Participle: retrofitted / retrofit
دوباره بیدار کردن
Base Form: rewake
Past Simple: rewoke / rewaked
Past Participle: rewaken / rewaked
دوباره پوشیدن
Base Form: rewear
Past Simple: rewore
Past Participle: reworn
بازآمیختن
Base Form: reweave
Past Simple: rewove / reweaved
Past Participle: rewoven / reweaved
دوباره وصلت کردن
Base Form: rewed
Past Simple: rewed / rewedded
Past Participle: rewed / rewedded
دوباره خیس کردن
Base Form: rewet
Past Simple: rewet / rewetted
Past Participle: rewet / rewetted
دوباره برنده شدن
Base Form: rewin
Past Simple: rewon
Past Participle: rewon
دوباره کوک کردن
Base Form: rewind
Past Simple: rewound
Past Participle: rewound
دوباره نوشتن
Base Form: rewrite
Past Simple: rewrote
Past Participle: rewritten
رها کردن، خلاص کردن
Base Form: rid
Past Simple: rid
Past Participle: rid
راندن
Base Form: ride
Past Simple: rode
Past Participle: ridden
زنگ زدن
Base Form: ring
Past Simple: rang
Past Participle: rung
افزایش یافتن، بالا رفتن
Base Form: rise
Past Simple: rose
Past Participle: risen
اجمالادرست کردن
Base Form: roughcast
Past Simple: roughcast
Past Participle: roughcast
دویدن
Base Form: run
Past Simple: ran
Past Participle: run
ماسه ریزی کردن 
Base Form: sand-cast
Past Simple: sand-cast
Past Participle: sand-cast
اره کردن
Base Form: saw
Past Simple: sawed
Past Participle: sawed / sawn
گفتن
Base Form: say
Past Simple: said
Past Participle: said
دیدن
Base Form: see
Past Simple: saw
Past Participle: seen
جستجو کردن
Base Form: seek
Past Simple: sought
Past Participle: sought
فروختن
Base Form: sell
Past Simple: sold
Past Participle: sold
فرستادن
Base Form: send
Past Simple: sent
Past Participle: sent
تنظیم کردن
Base Form: set
Past Simple: set
Past Participle: set
دوختن
Base Form: sew
Past Simple: sewed
Past Participle: sewn / sewed
تکان دادن، لرزاندن
Base Form: shake
Past Simple: shook
Past Participle: shaken
تراشیدن
Base Form: shave
Past Simple: shaved
Past Participle: shaved / shaven
پشم چیدن
Base Form: shear
Past Simple: sheared
Past Participle: sheared / shorn
ریختن، انداختن
Base Form: shed
Past Simple: shed
Past Participle: shed
درخشیدن
Base Form: shine
Past Simple: shined / shone
Past Participle: shined / shone
گول زدن، فریب دادن
Base Form: shit
Past Simple: shit / shat / shitted
Past Participle: shit / shat / shitted
شلیک کردن
Base Form: shoot
Past Simple: shot
Past Participle: shot
نشان دادن
Base Form: show
Past Simple: showed
Past Participle: shown / showed
کوچک شدن، آب رفتن
Base Form: shrink
Past Simple: shrank / shrunk
Past Participle: shrunk
بستن
Base Form: shut
Past Simple: shut
Past Participle: shut
فی البداهه خواندن یا اجراکردن
Base Form: sight-read
Past Simple: sight-read
Past Participle: sight-read
آواز خواندن
Base Form: sing
Past Simple: sang
Past Participle: sung
فرو بردن، غرق شدن
Base Form: sink
Past Simple: sank / sunk
Past Participle: sunk
نشستن
Base Form: sit
Past Simple: sat
Past Participle: sat
تحت تاثیر قرار دادن
Base Form: slay (amuse)
Past Simple: slayed
Past Participle: slayed
کشتن
Base Form: slay (kill)
Past Simple: slew / slayed
Past Participle: slain / slayed
خوابیدن
Base Form: sleep
Past Simple: slept
Past Participle: slept
لغزیدن، سر خوردن
Base Form: slide
Past Simple: slid
Past Participle: slid
پرتاب کردن
Base Form: sling
Past Simple: slung
Past Participle: slung
دزدکی گام برداشتن
Base Form: slink
Past Simple: slinked / slunk
Past Participle: slinked / slunk
بریدن
Base Form: slit
Past Simple: slit
Past Participle: slit
بو کردن، بو دادن
Base Form: smell
Past Simple: smelled / smelt
Past Participle: smelled / smelt
ضربه زدن، کوباندن
Base Form: smite
Past Simple: smote
Past Participle: smitten
یواشکی رفتن پاورچین رفتن
Base Form: sneak
Past Simple: sneaked / snuck
Past Participle: sneaked / snuck
تخم پاشیدن، کاشتن
Base Form: sow
Past Simple: sowed
Past Participle: sown / sowed
صحبت کردن
Base Form: speak
Past Simple: spoke
Past Participle: spoken
با سرعت رفتن
Base Form: speed
Past Simple: sped / speeded
Past Participle: sped / speeded
هجی کردن
Base Form: spell
Past Simple: spelled / spelt
Past Participle: spelled / spelt
صرف کردن، خرج کردن
Base Form: spend
Past Simple: spent
Past Participle: spent
ریختن پراکنده شدن
Base Form: spill
Past Simple: spilled / spilt
Past Participle: spilled / spilt
چرخیدن
Base Form: spin
Past Simple: spun
Past Participle: spun
تف کردن
Base Form: spit
Past Simple: spit / spat
Past Participle: spit / spat
شکافتن، از هم جدا کردن
Base Form: split
Past Simple: split
Past Participle: split
از بین بردن، خراب کردن
Base Form: spoil
Past Simple: spoiled / spoilt
Past Participle: spoiled / spoilt
باقاشق غذا دادن
Base Form: spoon-feed
Past Simple: spoon-fed
Past Participle: spoon-fed
گسترش یافتن
Base Form: spread
Past Simple: spread
Past Participle: spread
پریدن، جهش کردن
Base Form: spring
Past Simple: sprang / sprung
Past Participle: sprung
ایستادن
Base Form: stand
Past Simple: stood
Past Participle: stood
دزدیدن
Base Form: steal
Past Simple: stole
Past Participle: stolen
چسباندن، وصل کردن
Base Form: stick
Past Simple: stuck
Past Participle: stuck
نیش زدن، گزیدن
Base Form: sting
Past Simple: stung
Past Participle: stung
بوی گند دادن
Base Form: stink
Past Simple: stunk / stank
Past Participle: stunk
پاشیدن، پراکندن
Base Form: strew
Past Simple: strewed
Past Participle: strewn / strewed
با گام‌های بلند راه رفتن
Base Form: stride
Past Simple: strode
Past Participle: stridden
اعتصاب کردن، ضربه زدن
Base Form: strike
Past Simple: struck
Past Participle: struck
بصف کردن، نخ کردن
Base Form: string
Past Simple: strung
Past Participle: strung
کوشش کردن
Base Form: strive
Past Simple: strove / strived
Past Participle: striven / strived
حق اجاره دادن
Base Form: sublet
Past Simple: sublet
Past Participle: sublet
آفتاب سوخته شدن
Base Form: sunburn
Past Simple: sunburned / sunburnt
Past Participle: sunburned / sunburnt
قسم خوردن
Base Form: swear
Past Simple: swore
Past Participle: sworn
عرق کردن
Base Form: sweat
Past Simple: sweat / sweated
Past Participle: sweat / sweated
جارو زدن
Base Form: sweep
Past Simple: swept
Past Participle: swept
باد کردن، ورم کردن
Base Form: swell
Past Simple: swelled
Past Participle: swollen / swelled
شنا کردن
Base Form: swim
Past Simple: swam
Past Participle: swum
تاب خوردن
Base Form: swing
Past Simple: swung
Past Participle: swung
بردن، گرفتن
Base Form: take
Past Simple: took
Past Participle: taken
یاد دادن، آموختن 
Base Form: teach
Past Simple: taught
Past Participle: taught
پاره کردن 
Base Form: tear
Past Simple: tore
Past Participle: torn
از تلویزیون بخش کردن
Base Form: telecast
Past Simple: telecast
Past Participle: telecast
گفتن
Base Form: tell
Past Simple: told
Past Participle: told
به طور آزمایشی راندن
Base Form: test-drive
Past Simple: test-drove
Past Participle: test-driven
به طور آزمایشی پرواز کردن
Base Form: test-fly
Past Simple: test-flew
Past Participle: test-flown
فکر کردن
Base Form: think
Past Simple: thought
Past Participle: thought
رونق یافتن، رشد کردن
Base Form: thrive
Past Simple: thrived /throve
Past Participle: thrived /thriven
پرتاب کردن
Base Form: throw
Past Simple: threw
Past Participle: thrown
پرتاب کردن، هل دادن
Base Form: thrust
Past Simple: thrust
Past Participle: thrust
پامال کردن، لگدکوب کردن
Base Form: tread
Past Simple: trod
Past Participle: trodden / trod
نقش مشابه دادن
Base Form: typecast
Past Simple: typecast
Past Participle: typecast
حروفچینی کردن
Base Form: typeset
Past Simple: typeset
Past Participle: typeset
با ماشین تحریر نوشتن
Base Form: typewrite
Past Simple: typewrote
Past Participle: typewritten
باز کردن، شل کردن
Base Form: unbend
Past Simple: unbent
Past Participle: unbent
باز کردن، گشودن
Base Form: unbind
Past Simple: unbound
Past Participle: unbound
لخت شدن، لباس درآوردن
Base Form: unclothe
Past Simple: unclothed / unclad
Past Participle: unclothed / unclad
قیمت کمتری پیشنهاد کردن
Base Form: underbid
Past Simple: underbid
Past Participle: underbid
تخفیف دادن
Base Form: undercut
Past Simple: undercut
Past Participle: undercut
کمتر از نیاز خوراک دادن
Base Form: underfeed
Past Simple: underfed
Past Participle: underfed
تحمل کردن
Base Form: undergo
Past Simple: underwent
Past Participle: undergone
زمینه ساز چیزی بودن
Base Form: underlie
Past Simple: underlay
Past Participle: underlain
ارزان تر فروختن
Base Form: undersell
Past Simple: undersold
Past Participle: undersold
کمتر خرج کردن
Base Form: underspend
Past Simple: underspent
Past Participle: underspent
فهمیدن، متوجه شدن
Base Form: understand
Past Simple: understood
Past Participle: understood
بر عهده گرفتن
Base Form: undertake
Past Simple: undertook
Past Participle: undertaken
تضمین کردن، ضامن شدن
Base Form: underwrite
Past Simple: underwrote
Past Participle: underwritten
برگرداندن به حالت قبلی
Base Form: undo
Past Simple: undid
Past Participle: undone
انجمادزدایی کردن
Base Form: unfreeze
Past Simple: unfroze
Past Participle: unfrozen
از حالت آویزان خارج کردن
Base Form: unhang
Past Simple: unhung
Past Participle: unhung
از حالت مخفی خارج کردن
Base Form: unhide
Past Simple: unhid
Past Participle: unhidden
گشودن، باز کردن
Base Form: unknit
Past Simple: unknitted / unknit
Past Participle: unknitted / unknit
از یاد بردن
Base Form: unlearn
Past Simple: unlearned / unlearnt
Past Participle: unlearned / unlearnt
کوک چیزی راشکافتن
Base Form: unsew
Past Simple: unsewed
Past Participle: unsewn / unsewed
پرتاب کردن، رها کردن
Base Form: unsling
Past Simple: unslung
Past Participle: unslung
از حالت چرخش خارج کردن
Base Form: unspin
Past Simple: unspun
Past Participle: unspun
آزاد کردن، از گیر درآوردن
Base Form: unstick
Past Simple: unstuck
Past Participle: unstuck
از نخ درآوردن
Base Form: unstring
Past Simple: unstrung
Past Participle: unstrung
از پیچیدگی دراوردن
Base Form: unweave
Past Simple: unwove / unweaved
Past Participle: unwoven / unweaved
کوک چیزی را باز کردن
Base Form: unwind
Past Simple: unwound
Past Participle: unwound
تایید کردن
Base Form: uphold
Past Simple: upheld
Past Participle: upheld
ناراحت کردن، دلخور کردن
Base Form: upset
Past Simple: upset
Past Participle: upset
از خواب بیدار کردن
Base Form: wake
Past Simple: woke / waked
Past Participle: woken / waked
کمین کردن
Base Form: waylay
Past Simple: waylaid
Past Participle: waylaid
پوشیدن
Base Form: wear
Past Simple: wore
Past Participle: worn
بافتن
Base Form: weave
Past Simple: wove / weaved
Past Participle: woven / weaved
وصلت کردن
Base Form: wed
Past Simple: wed / wedded
Past Participle: wed / wedded
گریستن، اشک ریختن
Base Form: weep
Past Simple: wept
Past Participle: wept
خیس کردن
Base Form: wet
Past Simple: wet / wetted
Past Participle: wet / wetted
بر انگیختن، تهییج کردن
Base Form: whet
Past Simple: whetted
Past Participle: whetted
پیروز شدن
Base Form: win
Past Simple: won
Past Participle: won
پیچاندن، کوک کردن
Base Form: wind
Past Simple: wound
Past Participle: wound
صرف نظر کردن
Base Form: withdraw
Past Simple: withdrew
Past Participle: withdrawn
امتناع کردن، خودداری کردن
Base Form: withhold
Past Simple: withheld
Past Participle: withheld
تحمل کردن، مقاومت کردن
Base Form: withstand
Past Simple: withstood
Past Participle: withstood
فشردن، چلاندن
Base Form: wring
Past Simple: wrung
Past Participle: wrung
نوشتن
Base Form: write
Past Simple: wrote
Past Participle: written

افعال بی قاعده در انگلیسی چیست ؟

در یک تعریف ساده می‌توانیم بگوییم هر فعلی که برای تبدیل شدن به زمان گذشته به انتهای آن «ed-» یا «d-» اضافه نشود، در دسته «افعال بی‌قاعده» (Irregular verbs) قرار می‌گیرد. واژه «irregular» به معنی «بی‌قاعده» است. علت این‌که چنین نامی روی آن گذاشته شده دقیقاً همین بی‌قاعده بودنش است. یعنی برای تبدیل شدن به زمان گذشته، برخلاف «فعل‌های باقاعده» (Regular verbs) از قاعده و قانون مشخصی پیروی نمی‌کند. به همین دلیل به آن‌ها افعال بی‌قاعده می‌گوییم. در واقع، شکل فعل به طور کامل عوض می‌شود. به چند فعل زیر و شکل گذشته آن‌ها توجه کنید.

  • go (went)
  • is (was)
  • swim (swam)
  • drink (drank)
  • bring (brought)

به افعال بی‌قاعده بعضی وقت‌ها «Strong Verbs» می‌گویند. افعال بی قاعده در زبان انگلیسی بی‌شمار است. به همین دلیل ممکن است حفظ کردن آن‌ها کار سختی به نظر برسد. معمولاً موقع یادگیری زمان گذشته ساده، شروع به آموختن این فعل‌ها می‌کنیم. بنابراین، بهتر است هر روز تعدادی از آن‌ها را به خاطر بسپاریم تا به مرور بتوانیم همه آن‌ها را یاد بگیریم.

انواع فعل بی قاعده در زبان انگلیسی

برخلاف افعال باقاعده، افعال بی‌قاعده هنگام تبدیل شدن به زمان گذشته از قاعده و قانون مشخصی پیروی نمی‌کنند. در واقع برای آن‌ها قانون مشخصی تعریف نشده است. اما چهار نوع فعل بی‌قاعده در زبان انگلیسی هست که با آموختن این دسته‌بندی، بهتر می‌توانید این فعل‌ها را یاد بگیرید. این دسته‌بندی شامل انواع زیر می‌شود:

  • افعال بی‌قاعده‌ای که برای زمان‌های مختلف شکل‌های متفاوتی دارند
  • افعال بی‌قاعده با شکل گذشته و سوم فعل یکسان
  • افعال بی‌قاعده‌ای که فقط برای زمان گذشته تغییر می‌کنند
  • افعال بی‌قاعده‌ای که هرگز شکل آن‌ها تغییر نمی‌کند

افعال بی قاعده انگلیسی

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی، گروهی از افعال هستند که شکل مصدر، گذشته ساده و گذشته‌ی پیدا نشده‌ی آن‌ها با یکدیگر تفاوت دارد. به عبارت دیگر، شکل ماضی و گذشته‌ی ناپیدا شده، مشابه شکل مصدر آن‌ها است و این باقی‌مانده از افعالی هستند که در گذشته و گذشته‌ی ناپیدا شده‌ی خود تفاوتی در شکل ندارند.

یکی از مثال‌های رایج افعال بی قاعده، فعل "go" است. شکل‌های مصدر، گذشته ساده و گذشته‌ی ناپیدا شده این فعل به ترتیب به صورت "go", "went" و "gone" است. این افعال بی قاعده در جملات مختلف و با توجه به زمان و نوع عبارتی که در آن بکار می‌روند، معانی و کاربردهای مختلفی دارند.

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی تعدادی شماره‌دهی شده‌اند تا در موارد دیگر نیز به آن‌ها ارجاع داده شود. این شماره‌دهی شامل سه دسته افعال می‌شود: افعالی که هم شکل مصدر و گذشته ساده یا حال ساده و گذشته‌ی ناپیدا شده یکسان ‌اند، افعالی که شکل مصدر و گذشته ساده یکسان ولی حال ساده و گذشته‌ی ناپیدا شده متفاوت از آن خودست، و افعالی که هر سه شکل آن‌ها با هم متفاوت ‌اند.

با توجه به بررسی‌های انجام شده، علاوه بر فعل "go" که نمونه‌ای از افعال بی قاعده است، برخی از افعال بی قاعده دیگر شامل: "come" با شکل‌های مصدر، گذشته ساده و گذشته‌ی ناپیدا شده به ترتیب به صورت "come", "came" و "come"؛ "see" با شکل‌های مصدر، گذشته ساده و گذشته‌ی ناپیدا شده به ترتیب به صورت "see", "saw" و "seen"؛ و "take" با شکل‌های مصدر، گذشته ساده و گذشته‌ی ناپیدا شده به ترتیب به صورت "take", "took" و "taken" است.

با توجه به همه‌ی این افعال بی قاعده، می‌توان نتیجه گرفت که در زبان انگلیسی، هیچ قاعده‌ای برای تبدیل فعل به شکل‌های مختلف وجود ندارد و لازم است هر یک از افعال را به صورت جداگانه یاد بگیریم و با توجه به مفهوم جمله و زمان فعل، از شکل مناسب آن استفاده کنیم.

نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram