سخن بزرگان


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

سخن بزرگان

اگر مرگ نبود، زندگی، زندگی نبود.((موریس مترلینگ))

کسی که برای کامروا شدن به امید شانس نشسته باشد، سالها پیش مرده است.((مثل فرانسوی))

کسی که یک بار مرا فریب می دهد برای او ننگ است، ولی کسی که دو بار فریبم می دهد برای من ننگ است.((مثل اسکاتلندی))

ثروتمند شدن یا زناشویی، هیچگاه تضمینی [ =پایندانی ] برای رهایی از نگرانی نیست. حتی ممکن است از میزان آسودگی شما بکاهد.((شری کارتر اسکات))

دلایل این ناتوانی مسخره و اندوهبار در اینکه چنان رفتار کنیم که منافع همگان حکم می کند، در امور خارجی نیست، بلکه در طبیعت عاطفی خود ماست.((برتراند راسل))

به نظر من اگر مرگ در دنیا نبود، بشر به آن محتاج بود و می بایست آن را خلق کند تا از چنگال کسالتهای زندگی رهایی یابد. در حقیقت بسیاری از ما پیش از مردن، مرده هستیم؛ برای اینکه همه چیز خود را از دست داده ایم.((موریس مترلینگ))

نتایج بهتر شبیه پروانه ها هستند؛ اگر آنها را دنبال کنی، خودت را خسته کرده ای و ممکن است نتایج از دست تو بگریزند.((اسپنسر جانسون))

تلاش منظم، پاداش چند برابر دارد.((دیل کارنگی))

دوستی که نومیدنامه می خواند، همیشه سوار بر تو و پیشدار دورخیزهای بلندت خواهد شد.((اُرد بزرگ))

جوانی موج می زند و اقیانوس زندگی به جوش می آید. جوانان برخیزید و بکوشید پیش از آنکه روح شما تاریک شود.((فریدریش شیلر))

نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود