سخن بزرگان (مثل آلمانی)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- هرچه قفس تنگتر باشد، آزادی شیرین تر به نظر می رسد!


2- زن و شوهر اگر یکدیگر را بخواهند، در کلبه خرابه هم زندگی می کنند.


3- به امید شانس نشستن، همان و در بستر مرگ خوابیدن، همان.


4- طالع هر کس به دست خودش است.


5- کسی که کار نکند، حق خوردن هم ندارد.


6- باید حرف دو طرف را شنید.


7- نباید از ظاهر امور قضاوت کرد.


8- خون تمام افراد بشر یکرنگ است، ولی لیاقت آنها.......


9- از آنچه به آسانی به دست آمده، بد نگهداری می شود.


10- کسی که در بیرون از خانه خود را عاقلتر از محیط خانه نشان دهد، احمقی بیش نیست.


11- داماد زشت و باشخصیت بهتر از داماد خوش صورت و بی لیاقت است.


12- بهتر است دوباره سوال کنی، تا اینکه یک راه اشتباه بروی.


13- هنگام ازدواج بیشتر با گوشهایت مشورت کن تا با چشمهایت.


14- گاهی دروغ همان کاری را می کند که یک چوب کبریت با انبار باروت.


15- انسان همچون رودخانه است؛ هرچه عمیق تر باشد آرام تر و متواضع تر است.


16- کار، ریشه های تلخ و میوه شیرین دارد.


17- همه کسانی که با تو می خندند دوستان تو نیستند.


18- کسی که خوب فکر می کند لازم نیست زیاد فکر کند.


19- هر چه میوه بهتر باشد، زنیورهای بیشتری را به سوی خود می کشد.


20- دوستی مانند گیاهی است که هر چند وقت یکبار باید آبیاری شود.


21- دوست و مگس هر دو در تابستان پدیدار می شوند


22- دوستی وصله شده به ندرت به کیفیت سابق باز می گردد.


23- با قرض اگر داماد شدی با خنده خداحافظی کن.


24- زناشویی، غصه های خیالی و موهوم را به غصه ی نقد و موجود تبدیل می کند.


25- خنده بهترین داروها است.


26- عشق رقاصی می آموزد.


27- عشق، کوه را جا به جا می کند.


28- عشق، نیازی به آموزگار ندارد.


29- گذشت زمان بیشتر از کتاب می آموزد.


30- هنر برتر از پول است.


31- یک بار حساب نیست، یک بار چون هیچ است؛ تنها یک بار زندگی کردن مانند هرگز زندگی نکردن است.


32- آدم نادان در همه کار نظر می دهد.


33- پول، غلام مرد عاقل است و ارباب مرد احمق.


34- افتادن در گل و لای ننگ نیست، ننگ در این است که همانجا بمانی.


35- در بیشتر موارد چنین به نظر می رسد که حتی مرگ نیز به قدرت اراده و خواست ما بستگی دارد.


36- برای آدم بهانه گیر همیشه بهانه وجود دارد.


37- جهنم حقیقی، وجدان مخرب است.


38- همسایه ات را دوست بدار، اما دیوار مابین خود را از بین نبرید.


39- احمق در کار همه دخالت می کند، جز کار خودش.

زندگینامه مثل آلمانی :


زندگی نامه ای در دسترس نیست
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود