وحید مجیدی

فال عطسه روز یکشنبه


روز مورد نظر را انتخاب کنید

فال عطسه روز یکشنبه

یکشنبه

ساعت

کمی صبر کن

۶ - ۷

امروز خوشحالی

۷ - ۸

دیدار

۸ - ۹

می خواهد تو را ببیند

۹ - ۱۰

با تو صحبت میکند

۱۰ - ۱۱

دوستت دارد

۱۱ - ۱۲

مواظب خودت باش

۱۲ - ۱۳

به گذشته فکر کن

۱۳ - ۱۴

زیبا به نظر می رسد

۱۴ - ۱۵

عجله در دوستی داری

۱۵ - ۱۶

در کارهایت کمی ناراحتی

۱۶ - ۱۷

در کارهایت به تو کمک می کند

۱۷ - ۱۸

صبور باش

۱۸ - ۱۹

منتظر باش

۱۹ - ۲۰

خیانت می کنی

۲۰ - ۲۱

صحبت در مورد توست

۲۱ - ۲۲

به رفتارت اهمیت می دهد

۲۲ - ۲۳

خواب خوشی می بینی

۲۳ - ۲۴

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram