وحید مجیدی

فهرست , تلاوت , ترجمه فارسی و انگلیسی قرآن کریم


سوره مورد نظر را انتخاب کنید

تعداد آیه: ۷
ترتیب نزول: ۵
مکی
معنی سوره: باز کردن
تعداد آیه: ۲۸۶
ترتیب نزول: ۸۷
مدنی
معنی سوره: گاو ماده
تعداد آیه: ۲۰۰
ترتیب نزول: ۸۹
مدنی
معنی سوره: خاندان عمران
تعداد آیه: ۱۷۶
ترتیب نزول: ۹۲
مدنی
معنی سوره: زنان
تعداد آیه: ۱۲۰
ترتیب نزول: ۱۱۳
مدنی
معنی سوره:  طبق غذا
تعداد آیه: ۱۶۵
ترتیب نزول: ۵۵
مکی
معنی سوره:  چهارپایان
تعداد آیه: ۲۰۶
ترتیب نزول: ۳۹
مکی
معنی سوره:  مکانی بین بهشت و جهنم
تعداد آیه: ۷۵
ترتیب نزول: ۸۸
مدنی
معنی سوره:  زیادی، غنیمت، هبه
تعداد آیه: ۱۲۹
ترتیب نزول: ۱۱۴
مدنی
معنی سوره:  بازگشتن
تعداد آیه: ۱۰۹
ترتیب نزول: ۵۱
مکی
معنی سوره:  نام حضرت یونس(ع) یکی از پیامبران خدا
11- هود
تعداد آیه: ۱۲۳
ترتیب نزول: ۵۲
مکی
معنی سوره:  نام حضرت هود (ع) یکی از پیامبران خدا
تعداد آیه: ۱۱۱
ترتیب نزول: ۵۳
مکی
معنی سوره:  نام حضرت یوسف(ع) یکی از پیامبران خدا
13- رعد
تعداد آیه: ۴۳
ترتیب نزول: ۹۶
مدنی
معنی سوره: صدای غرش ابر
تعداد آیه: ۵۲
ترتیب نزول: ۷۲
مکی
معنی سوره:  نام حضرت ابراهیم(ع) یکی از پیامبران خدا
تعداد آیه: ۹۹
ترتیب نزول: ۵۴
مکی
معنی سوره:  منع، نام شهر اصحاب الحجر
16- نحل
تعداد آیه: ۱۲۸
ترتیب نزول: ۷۰
مکی
معنی سوره:  زنبور عسل
تعداد آیه: ۱۱۱
ترتیب نزول: ۵۰
مکی
معنی سوره:  رفتن در شب
18- کهف
تعداد آیه: ۱۱۰
ترتیب نزول: ۶۹
مکی
معنی سوره:  غار وسیع
تعداد آیه: ۹۸
ترتیب نزول: ۴۴
مکی
معنی سوره:  نام حضرت مریم(س) 
20- طه
تعداد آیه: ۱۳۵
ترتیب نزول: ۴۵
مکی
معنی سوره:  از حروف مقطعه و نیز از اسامی پیامبر(ص)
تعداد آیه: ۱۱۲
ترتیب نزول: ۷۳
مکی
معنی سوره:  پیامبران
22- حج
تعداد آیه: ۷۸
ترتیب نزول: ۱۰۴
مدنی
معنی سوره:  قصد، نام یکی از فروعات دین
تعداد آیه: ۱۱۸
ترتیب نزول: ۷۴
مکی
معنی سوره:  ایمان آورندگان،گروندگان
24- نور
تعداد آیه: ۶۴
ترتیب نزول: ۱۰۳
مدنی
معنی سوره:  روشنایی
تعداد آیه: ۷۷
ترتیب نزول: ۴۲
مکی
معنی سوره:  قرآن، روشنگر و جدا کننده حق از باطل
تعداد آیه: ۲۲۷
ترتیب نزول: ۴۷
مکی
معنی سوره:  شاعران
27- نمل
تعداد آیه: ۹۳
ترتیب نزول: ۴۸
مکی
معنی سوره:  مورچه
28- قصص
تعداد آیه: ۸۸
ترتیب نزول: ۴۹
مکی
معنی سوره:  داستانها
تعداد آیه: ۶۹
ترتیب نزول: ۸۵
مکی
معنی سوره:  نام حشره
30- روم
تعداد آیه: ۶۰
ترتیب نزول: ۸۴
مکی
معنی سوره:  نام شهر یا کشوری
تعداد آیه: ۳۴
ترتیب نزول: ۵۷
مکی
معنی سوره:  نام فردی حکیم
تعداد آیه: ۳۰
ترتیب نزول: ۷۵
مکی
معنی سوره:  خضوع و اظهار فروتنی
تعداد آیه: ۷۳
ترتیب نزول: ۹۰
مدنی
معنی سوره:  گروهها
34- سبأ
تعداد آیه: ۵۴
ترتیب نزول: ۵۸
مکی
معنی سوره:  نام قومی که پادشاه آنها زن بود
تعداد آیه: ۴۵
ترتیب نزول: ۴۳
مکی
معنی سوره:  شکافنده
36- یس
تعداد آیه: ۸۳
ترتیب نزول: ۴۱
مکی
معنی سوره:  حروف مقطعه و رمز است
تعداد آیه: ۱۸۲
ترتیب نزول: ۵۶
مکی
معنی سوره:  منظم ساختن صفوف
38- ص
تعداد آیه: ۸۸
ترتیب نزول: ۳۸
مکی
معنی سوره:  حروف مقطعه قرآن
39- زمر
تعداد آیه: ۷۵
ترتیب نزول: ۵۹
مکی
معنی سوره:  دسته ، جماعت
تعداد آیه: ۸۵
ترتیب نزول: ۶۰
مکی
معنی سوره: بخشاینده
تعداد آیه: ۵۴
ترتیب نزول: ۶۱
مکی
معنی سوره: بیان روشن
تعداد آیه: ۵۳
ترتیب نزول: ۶۲
مکی
معنی سوره: مشورت
تعداد آیه: ۸۹
ترتیب نزول: ۶۳
مکی
معنی سوره: زینت
تعداد آیه: ۵۹
ترتیب نزول: ۶۴
مکی
معنی سوره: دود
تعداد آیه: ۳۷
ترتیب نزول: ۶۵
مکی
معنی سوره: به زانو درآمده
تعداد آیه: ۳۵
ترتیب نزول: ۶۶
مکی
معنی سوره: نام مکانی در عمان
تعداد آیه: ۳۸
ترتیب نزول: ۹۵
مدنی
معنی سوره: نام پیامبر اسلام(ص)
48- فتح
تعداد آیه: ۲۹
ترتیب نزول: ۱۱۲
مدنی
معنی سوره: پیروزی
تعداد آیه: ۱۸
ترتیب نزول: ۱۰۷
مدنی
معنی سوره: خانه ها
50- ق
تعداد آیه: ۴۵
ترتیب نزول: ۳۴
مکی
معنی سوره: حروف مقطعه
تعداد آیه: ۶۰
ترتیب نزول: ۶۷
مکی
معنی سوره: بادهایی که اشیاء را به پرواز درمی آورد
52- طور
تعداد آیه: ۴۹
ترتیب نزول: ۷۶
مکی
معنی سوره: نام کوه است
53- نجم
تعداد آیه: ۶۲
ترتیب نزول: ۲۳
مکی
معنی سوره: ستاره
54- قمر
تعداد آیه: ۵۵
ترتیب نزول: ۳۷
مکی
معنی سوره: ماه
تعداد آیه: ۷۸
ترتیب نزول: ۹۷
مدنی
معنی سوره: بخشنده
تعداد آیه: ۹۶
ترتیب نزول: ۴۶
مکی
معنی سوره: حادثه عظیم قیامت
تعداد آیه: ۲۹
ترتیب نزول: ۹۴
مدنی
معنی سوره: آهن
تعداد آیه: ۲۲
ترتیب نزول: ۱۰۶
مدنی
معنی سوره: تابیدن طناب،جدول و مناظره
59- حشر
تعداد آیه: ۲۴
ترتیب نزول: ۱۰۱
مدنی
معنی سوره: جمع کردن
تعداد آیه: ۱۳
ترتیب نزول: ۹۱
مدنی
معنی سوره: آزمون شده(مونث)
61- صف
تعداد آیه: ۱۴
ترتیب نزول: ۱۱۱
مدنی
معنی سوره: صف کشیدن
تعداد آیه: ۱۱
ترتیب نزول: ۱۰۹
مدنی
معنی سوره: آخرین روز هفته
تعداد آیه: ۱۱
ترتیب نزول: ۱۰۵
مدنی
معنی سوره: منافقان(نفاق پیشه گان و دورویان)
تعداد آیه: ۱۸
ترتیب نزول: ۱۱۰
مدنی
معنی سوره: مغبون کردن یکدیگر
تعداد آیه: ۱۲
ترتیب نزول: ۹۹
مدنی
معنی سوره: باز کردن عقد نکاح
تعداد آیه: ۱۲
ترتیب نزول: ۱۰۸
مدنی
معنی سوره: حرام کردن
تعداد آیه: ۳۰
ترتیب نزول: ۷۷
مکی
معنی سوره: حکومت و اداره امور
68- قلم
تعداد آیه: ۵۲
ترتیب نزول: ۲
مکی
معنی سوره: وسیله نگارش و نوشتن
تعداد آیه: ۵۲
ترتیب نزول: ۷۸
مکی
معنی سوره: روز رستاخیز
تعداد آیه: ۴۴
ترتیب نزول: ۷۹
مکی
معنی سوره: صعود از پله
71- نوح
تعداد آیه: ۲۸
ترتیب نزول: ۷۱
مکی
معنی سوره: نام حضرت نوح(ع) یکی از پیامبران خدا
72- جن
تعداد آیه: ۲۸
ترتیب نزول: ۴۰
مکی
معنی سوره: پوشیده،نام موجود نامرئی
تعداد آیه: ۲۰
ترتیب نزول: ۳
مکی
معنی سوره: پیچیدن پارچه (خطاب به پیامبر(ص) است که بعد از فرود از غار حرا خود را در پارچه پیچیده بود)
تعداد آیه: ۵۶
ترتیب نزول: ۴
مکی
معنی سوره: آرمیده در بستر
تعداد آیه: ۴۰
ترتیب نزول: ۳۱
مکی
معنی سوره: به پا داشتن
تعداد آیه: ۳۱
ترتیب نزول: ۹۸
مدنی
معنی سوره: نوع انسان،بشر
تعداد آیه: ۵۰
ترتیب نزول: ۳۳
مکی
معنی سوره: فرستاده شدگان
78- نبأ
تعداد آیه: ۴۰
ترتیب نزول: ۸۰
مکی
معنی سوره: خبر مهم
تعداد آیه: ۴۶
ترتیب نزول: ۸۱
مکی
معنی سوره: کشیدن
80- عبس
تعداد آیه: ۴۲
ترتیب نزول: ۲۴
مکی
معنی سوره: عبوس،چهره درهم کشیدن
تعداد آیه: ۲۹
ترتیب نزول: ۷
مکی
معنی سوره: پیچیدن نور خورشید
تعداد آیه: ۱۹
ترتیب نزول: ۸۲
مکی
معنی سوره: شکافته شدن
تعداد آیه: ۳۶
ترتیب نزول: ۸۶
مکی
معنی سوره: کم فروشان
تعداد آیه: ۲۵
ترتیب نزول: ۸۳
مکی
معنی سوره: شکافته شدن
تعداد آیه: ۲۲
ترتیب نزول: ۲۷
مکی
معنی سوره: شیء ظاهر و آشکار
تعداد آیه: ۱۷
ترتیب نزول: ۳۶
مکی
معنی سوره: کوبیدن
تعداد آیه: ۱۹
ترتیب نزول: ۸
مکی
معنی سوره: برتر، بالاتر
تعداد آیه: ۲۶
ترتیب نزول: ۶۸
مکی
معنی سوره: پوشاندن
89- فجر
تعداد آیه: ۳۰
ترتیب نزول: ۱۰
مکی
معنی سوره: شکافتن وسیع،صبح
90- بلد
تعداد آیه: ۲۰
ترتیب نزول: ۳۵
مکی
معنی سوره: شهر(مکه)
91- شمس
تعداد آیه: ۱۵
ترتیب نزول: ۲۶
مکی
معنی سوره: خورشید
92- لیل
تعداد آیه: ۲۱
ترتیب نزول: ۹
مکی
معنی سوره: شب
93- ضحی
تعداد آیه: ۱۱
ترتیب نزول: ۱۱
مکی
معنی سوره: اوائل روز
94- شرح
تعداد آیه: ۸
ترتیب نزول: ۱۲
مکی
معنی سوره: شرح صدر، آرامش
95- تین
تعداد آیه: ۸
ترتیب نزول: ۲۸
مکی
معنی سوره: انجیر
96- علق
تعداد آیه: ۱۹
ترتیب نزول: ۱
مکی
معنی سوره: خون بسته
97- قدر
تعداد آیه: ۵
ترتیب نزول: ۲۵
مکی
معنی سوره: اندازه گیری و تقدیر
تعداد آیه: ۸
ترتیب نزول: ۱۰۰
مدنی
معنی سوره: دلیل روشن
تعداد آیه: ۸
ترتیب نزول: ۹۳
مدنی
معنی سوره: به لرزه درآمدن
تعداد آیه: ۱۱
ترتیب نزول: ۱۴
مکی
معنی سوره: دویدن با سرعت
تعداد آیه: ۱۱
ترتیب نزول: ۳۰
مکی
معنی سوره: حادثه مهم و سخت
تعداد آیه: ۸
ترتیب نزول: ۱۶
مکی
معنی سوره: تفاخر و فخر فروشی
103- عصر
تعداد آیه: ۳
ترتیب نزول: ۱۳
مکی
معنی سوره: فشردن، وقت عصر
104- همزه
تعداد آیه: ۹
ترتیب نزول: ۳۲
مکی
معنی سوره: عیب جو و غیبت کننده
105- فیل
تعداد آیه: ۵
ترتیب نزول: ۱۹
مکی
معنی سوره: نام حیوان
106- قریش
تعداد آیه: ۴
ترتیب نزول: ۲۹
مکی
معنی سوره: قدرت، اکتساب، اجتماع. نام قبیله معروف در مکه که پیامبر اسلام(ص) نیز جزء آن قبیله بود
تعداد آیه: ۷
ترتیب نزول: ۱۷
مکی
معنی سوره: چیز کم
108- کوثر
تعداد آیه: ۳
ترتیب نزول: ۱۵
مکی
معنی سوره: خیر کثیر و فراوان
تعداد آیه: ۶
ترتیب نزول: ۱۸
مکی
معنی سوره: کسانی که حق را می پوشانند
110- نصر
تعداد آیه: ۳
ترتیب نزول: ۱۰۲
مدنی
معنی سوره: پیروزی
111- مسد
تعداد آیه: ۵
ترتیب نزول: ۶
مکی
معنی سوره: طنابی که از الیاف بافته شده
تعداد آیه: ۴
ترتیب نزول: ۲۲
مکی
معنی سوره: یگانگی
113- فلق
تعداد آیه: ۵
ترتیب نزول: ۲۰
مکی
معنی سوره: شکافتن، طلوع صبح
114- ناس
تعداد آیه: ۶
ترتیب نزول: ۲۱
مکی
معنی سوره: مردم

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

الهه قاسمی
1400/12/10 - 22:18
سلام بسیارجالب بود ممنون
twitter facebook linkedin whatsapp telegram