وحید مجیدی

لیست کامل رنگهای دارای نام رنگ


رنگ مورد نظر را انتخاب کنید

نام انگلیسی: IndianRed
نام انگلیسی: LightCoral
نام انگلیسی: Salmon
نام انگلیسی: DarkSalmon
نام انگلیسی: LightSalmon
نام انگلیسی: Red
نام انگلیسی: Crimson
نام انگلیسی: FireBrick
نام انگلیسی: DarkRed
نام انگلیسی: Pink
نام انگلیسی: LightPink
نام انگلیسی: PaleVioletRed
نام انگلیسی: HotPink
نام انگلیسی: DeepPink
نام انگلیسی: MediumVioletRed
نام انگلیسی: LightSalmon
نام انگلیسی: Orange
نام انگلیسی: DarkOrange
نام انگلیسی: Coral
نام انگلیسی: Tomato
نام انگلیسی: OrangeRed
نام انگلیسی: LightYellow
نام انگلیسی: LemonChiffon
نام انگلیسی: Light GoldenrodYellow
نام انگلیسی: PapayaWhip
نام انگلیسی: Moccasin
نام انگلیسی: PeachPuff
نام انگلیسی: PaleGoldenrod
نام انگلیسی: Khaki
نام انگلیسی: Yellow
نام انگلیسی: Gold
نام انگلیسی: DarkKhaki
نام انگلیسی: GreenYellow
نام انگلیسی: Chartreuse
نام انگلیسی: LawnGreen
نام انگلیسی: Lime
نام انگلیسی: PaleGreen
نام انگلیسی: LightGreen
نام انگلیسی: MediumSpringGreen
نام انگلیسی: SpringGreen
نام انگلیسی: YellowGreen
نام انگلیسی: Grassy
نام انگلیسی: MediumSeaGreen
نام انگلیسی: SeaGreen
نام انگلیسی: ForestGreen
نام انگلیسی: Green
نام انگلیسی: OliveDrab
نام انگلیسی: Olive
نام انگلیسی: DarkOliveGreen
نام انگلیسی: DarkGreen
نام انگلیسی: MediumAquamarine
نام انگلیسی: DarkSeaGreen
نام انگلیسی: LightSeaGreen
نام انگلیسی: DarkCyan
نام انگلیسی: Teal
نام انگلیسی: Aqua
نام انگلیسی: LightCyan
نام انگلیسی: PaleTurquoise
نام انگلیسی: Cyan
نام انگلیسی: Aquamarine
نام انگلیسی: Turquoise
نام انگلیسی: MediumTurquoise
نام انگلیسی: DarkTurquoise
نام انگلیسی: PowderBlue
نام انگلیسی: LightSteelBlue
نام انگلیسی: LightBlue
نام انگلیسی: SkyBlue
نام انگلیسی: LightSkyBlue
نام انگلیسی: DeepSkyBlue
نام انگلیسی: CornflowerBlue
نام انگلیسی: SteelBlue
نام انگلیسی: CadetBlue
نام انگلیسی: MediumSlateBlue
نام انگلیسی: DodgerBlue
نام انگلیسی: RoyalBlue
نام انگلیسی: Blue
نام انگلیسی: MediumBlue
نام انگلیسی: DarkBlue
نام انگلیسی: Navy
نام انگلیسی: MidnightBlue
نام انگلیسی: Lavender
نام انگلیسی: Thistle
نام انگلیسی: Plum
نام انگلیسی: Violet
نام انگلیسی: Fuchsia
نام انگلیسی: Magenta
نام انگلیسی: Orchid
نام انگلیسی: MediumOrchid
نام انگلیسی: MediumPurple
نام انگلیسی: SlateBlue
نام انگلیسی: BlueViolet
نام انگلیسی: DarkViolet
نام انگلیسی: Amethyst
نام انگلیسی: DarkMagenta
نام انگلیسی: Purple
نام انگلیسی: DarkSlateBlue
نام انگلیسی: Indigo
نام انگلیسی: Cornsilk
نام انگلیسی: BlanchedAlmond
نام انگلیسی: Bisque
نام انگلیسی: NavajoWhite
نام انگلیسی: Wheat
نام انگلیسی: BurlyWood
نام انگلیسی: Tan
نام انگلیسی: RosyBrown
نام انگلیسی: SandyBrown
نام انگلیسی: Goldenrod
نام انگلیسی: DarkGoldenrod
نام انگلیسی: Peru
نام انگلیسی: Chocolate
نام انگلیسی: SaddleBrown
نام انگلیسی: Sienna
نام انگلیسی: Brown
نام انگلیسی: Maroon
نام انگلیسی: White
نام انگلیسی: Snow
نام انگلیسی: Honeydew
نام انگلیسی: MintCream
نام انگلیسی: Azure
نام انگلیسی: AliceBlue
نام انگلیسی: GhostWhite
نام انگلیسی: WhiteSmoke
نام انگلیسی: Seashell
نام انگلیسی: Beige
نام انگلیسی: OldLace
نام انگلیسی: FloralWhite
نام انگلیسی: Ivory
نام انگلیسی: AntiqueWhite
نام انگلیسی: Linen
نام انگلیسی: LavenderBlush
نام انگلیسی: MistyRose
نام انگلیسی: Gainsboro
نام انگلیسی: LightGrey
نام انگلیسی: Silver
نام انگلیسی: DarkGray
نام انگلیسی: Gray
نام انگلیسی: DimGray
نام انگلیسی: LightSlateGray
نام انگلیسی: SlateGray
نام انگلیسی: DarkSlateGray
نام انگلیسی: Black

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram