محاسبه وزن ایده آل و مناسب


لطفا فقط عدد و عدد بیشتر از 110 سانتی متر وارد نمایید

نحوه محاسبه وزن مناسب و ایده آل

محاسبه وزن ایده آل براساس فرمول Robinson

  • وزن ایده آل مردان برحسب کیلوگرم = 52 کیلوگرم +1.9 کیلوگرم برای هر اینج بیشتر از 5 فوت
  • وزن ایده آل برای زنان برحسب کیلوگرم = 49 کیلوگرم+1.7 کیلوگرم برای هر اینچ بیشتر از 5 فوت

محاسبه وزن ایده آل براساس فرمول Miller

  • وزن ایده آل مرد برحسب کیلوگرم = 56.2 کیلوگرم + 1.41 کیلوگرم برای هر اینج بیشتر از 5 فوت
  • وزن ایده آل زنان برحسب کیلوگرم = 53.1 کیلوگرم+ 1.36 کیلوگرم برای هر اینج بیشتر از 5 فوت

محاسبه وزن ایده آل براساس فرمول Hamwi

  • وزن ایده آل مردان = 48 کیلوگرم+ 2.7 کیلوگرم برای هر اینچ بیشتر از 5 فوت
  • وزن ایده آل زنان = 45.4 کیلوگرم +2.2 کیلوگرم برای هر اینچ بیشتر از 5 فوت

محاسبه وزن ایده آل براساس فرمول Devine

  • وزن ایده آل مردان = 50 کیلوگرم+ 2.3 کیلوگرم برای هر اینچ بیشتر از 5 فوت
  • وزن ایده آل زنان = 45.5 کیلوگرم+ 2.3 کیلوگرم برای هر اینچ بیشتر از 5 فوت

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram