وحید مجیدی

کالری و ارزش غذایی بادام زمینی


خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید

بادام زمینی از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
جدول ارزش غذایی بادام زمینی خشک و بو داده، با نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)585 کیلوکالری
کربوهیدرات21.51 گرم
پروتئین23.68 گرم
چربی49.66 گرم
آب1.55 گرم
فیبر8.00 گرم
قند4.18 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های بادام زمینی خشک و بو داده، با نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E7.80 میلی گرم
ویتامین K0.00 میکروگرم
ویتامین C0.00 میلی گرم
تیامین (B1)0.44 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.10 میلی گرم
نیاسین (B3)13.53 میلی گرم
کولین (B4)55.30میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)1.40 میلی گرم
ویتامین B60.26 میلی گرم
فولات (B9)145.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی بادام زمینی خشک و بو داده، با نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم54.00 میلی گرم
آهن2.26 میلی گرم
منیزیم176.00 میلی گرم
فسفر358.00 میلی گرم
پتاسیم658.00 میلی گرم
سدیم679.00 میلی گرم
روی3.31 میلی گرم
مس0.67 میلی گرم
منگنز2.08 میلی گرم
سلنیم7.50 میکروگرم
جدول ارزش غذایی بادام زمینی پخته، آب پز، با نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)318 کیلوکالری
کربوهیدرات21.26 گرم
پروتئین13.50 گرم
چربی22.01 گرم
آب41.78 گرم
فیبر8.80 گرم
قند2.47 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های بادام زمینی پخته، آب پز، با نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E4.10 میلی گرم
ویتامین K0.00 میکروگرم
ویتامین C0.00 میلی گرم
تیامین (B1)0.26 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.06 میلی گرم
نیاسین (B3)5.26 میلی گرم
کولین (B4)32.70میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.83 میلی گرم
ویتامین B60.15 میلی گرم
فولات (B9)75.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی بادام زمینی پخته، آب پز، با نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم55.00 میلی گرم
آهن1.01 میلی گرم
منیزیم102.00 میلی گرم
فسفر198.00 میلی گرم
پتاسیم180.00 میلی گرم
سدیم751.00 میلی گرم
روی1.83 میلی گرم
مس0.50 میلی گرم
منگنز1.02 میلی گرم
سلنیم4.40 میکروگرم
جدول ارزش غذایی بادام زمینی خشک و بو داده، بدون نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)585 کیلوکالری
کربوهیدرات21.51 گرم
پروتئین23.68 گرم
چربی49.66 گرم
آب1.55 گرم
فیبر8.00 گرم
قند4.18 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های بادام زمینی خشک و بو داده، بدون نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E6.93 میلی گرم
ویتامین K0.00 میکروگرم
ویتامین C0.00 میلی گرم
تیامین (B1)0.44 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.10 میلی گرم
نیاسین (B3)13.53 میلی گرم
کولین (B4)55.30میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)1.40 میلی گرم
ویتامین B60.26 میلی گرم
فولات (B9)145.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی بادام زمینی خشک و بو داده، بدون نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم54.00 میلی گرم
آهن2.26 میلی گرم
منیزیم176.00 میلی گرم
فسفر358.00 میلی گرم
پتاسیم658.00 میلی گرم
سدیم6.00 میلی گرم
روی3.31 میلی گرم
مس0.67 میلی گرم
منگنز2.08 میلی گرم
سلنیم7.50 میکروگرم
جدول ارزش غذایی بادام زمینی خام
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)567 کیلوکالری
کربوهیدرات16.13 گرم
پروتئین25.80 گرم
چربی49.24 گرم
آب6.50 گرم
فیبر8.50 گرم
قند3.97 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های بادام زمینی خام
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E8.33 میلی گرم
ویتامین K0.00 میکروگرم
ویتامین C0.00 میلی گرم
تیامین (B1)0.64 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.14 میلی گرم
نیاسین (B3)12.07 میلی گرم
کولین (B4)52.50میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)1.77 میلی گرم
ویتامین B60.35 میلی گرم
فولات (B9)240.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی بادام زمینی خام
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم92.00 میلی گرم
آهن4.58 میلی گرم
منیزیم168.00 میلی گرم
فسفر376.00 میلی گرم
پتاسیم705.00 میلی گرم
سدیم18.00 میلی گرم
روی3.27 میلی گرم
مس1.14 میلی گرم
منگنز1.93 میلی گرم
سلنیم7.20 میکروگرم
جدول ارزش غذایی بادام زمینی با روغن بو داده شده، با نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)599 کیلوکالری
کربوهیدرات15.26 گرم
پروتئین28.03 گرم
چربی52.50 گرم
آب1.45 گرم
فیبر9.40 گرم
قند4.18 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های بادام زمینی با روغن بو داده شده، با نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E6.94 میلی گرم
ویتامین K0.00 میکروگرم
ویتامین C0.80 میلی گرم
تیامین (B1)0.09 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.09 میلی گرم
نیاسین (B3)13.83 میلی گرم
کولین (B4)55.30میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)1.20 میلی گرم
ویتامین B60.46 میلی گرم
فولات (B9)120.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی بادام زمینی با روغن بو داده شده، با نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم61.00 میلی گرم
آهن1.52 میلی گرم
منیزیم176.00 میلی گرم
فسفر397.00 میلی گرم
پتاسیم726.00 میلی گرم
سدیم420.00 میلی گرم
روی3.28 میلی گرم
مس0.53 میلی گرم
منگنز1.85 میلی گرم
سلنیم3.30 میکروگرم
جدول ارزش غذایی بادام زمینی با روغن بو داده شده، بدون نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)581 کیلوکالری
کربوهیدرات18.92 گرم
پروتئین26.35 گرم
چربی49.30 گرم
آب1.95 گرم
فیبر6.90 گرم
قند4.16 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های بادام زمینی با روغن بو داده شده، بدون نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E6.91 میلی گرم
ویتامین K0.00 میکروگرم
ویتامین C0.00 میلی گرم
تیامین (B1)0.25 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.11 میلی گرم
نیاسین (B3)14.28 میلی گرم
کولین (B4)55.00میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)1.39 میلی گرم
ویتامین B60.26 میلی گرم
فولات (B9)126.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی بادام زمینی با روغن بو داده شده، بدون نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم88.00 میلی گرم
آهن1.83 میلی گرم
منیزیم185.00 میلی گرم
فسفر517.00 میلی گرم
پتاسیم682.00 میلی گرم
سدیم6.00 میلی گرم
روی6.63 میلی گرم
مس1.30 میلی گرم
منگنز2.06 میلی گرم
سلنیم7.50 میکروگرم

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram