وحید مجیدی

کالری و ارزش غذایی دانه آفتابگردان


خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید

دانه آفتابگردان از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
جدول ارزش غذایی دانه آفتابگردان بو داده شده در روغن، با نمک افزوده شده
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)592 کیلوکالری
کربوهیدرات22.89 گرم
پروتئین20.06 گرم
چربی51.30 گرم
آب1.54 گرم
فیبر10.60 گرم
قند3.11 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های دانه آفتابگردان بو داده شده در روغن، با نمک افزوده شده
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E36.33 میلی گرم
ویتامین K3.10 میکروگرم
ویتامین C1.10 میلی گرم
تیامین (B1)0.32 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.28 میلی گرم
نیاسین (B3)4.13 میلی گرم
کولین (B4)55.10میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)6.94 میلی گرم
ویتامین B60.79 میلی گرم
فولات (B9)234.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی دانه آفتابگردان بو داده شده در روغن، با نمک افزوده شده
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم87.00 میلی گرم
آهن4.28 میلی گرم
منیزیم127.00 میلی گرم
فسفر1139.00 میلی گرم
پتاسیم483.00 میلی گرم
سدیم410.00 میلی گرم
روی5.21 میلی گرم
مس1.80 میلی گرم
منگنز2.08 میلی گرم
سلنیم78.20 میکروگرم
جدول ارزش غذایی دانه آفتابگردان با نمک افزوده شده
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)617 کیلوکالری
کربوهیدرات23.32 گرم
پروتئین17.28 گرم
چربی55.20 گرم
آب0.62 گرم
فیبر5.70 گرم
قند10.54 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های دانه آفتابگردان با نمک افزوده شده
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E22.89 میلی گرم
ویتامین K0.00 میکروگرم
ویتامین C2.70 میلی گرم
تیامین (B1)0.05 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.16 میلی گرم
نیاسین (B3)6.75 میلی گرم
کولین (B4)0.00میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)1.17 میلی گرم
ویتامین B60.55 میلی گرم
فولات (B9)237.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی دانه آفتابگردان با نمک افزوده شده
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم64.00 میلی گرم
آهن4.12 میلی گرم
منیزیم311.00 میلی گرم
فسفر666.00 میلی گرم
پتاسیم576.00 میلی گرم
سدیم331.00 میلی گرم
روی4.89 میلی گرم
مس1.60 میلی گرم
منگنز2.07 میلی گرم
سلنیم104.40 میکروگرم
جدول ارزش غذایی دانه آفتابگردان خشک بو داده شده، بدون نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)582 کیلوکالری
کربوهیدرات24.07 گرم
پروتئین19.33 گرم
چربی49.80 گرم
آب1.20 گرم
فیبر11.10 گرم
قند2.73 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های دانه آفتابگردان خشک بو داده شده، بدون نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E26.10 میلی گرم
ویتامین K2.70 میکروگرم
ویتامین C1.40 میلی گرم
تیامین (B1)0.11 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.25 میلی گرم
نیاسین (B3)7.04 میلی گرم
کولین (B4)55.10میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)7.04 میلی گرم
ویتامین B60.80 میلی گرم
فولات (B9)237.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی دانه آفتابگردان خشک بو داده شده، بدون نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم70.00 میلی گرم
آهن3.80 میلی گرم
منیزیم129.00 میلی گرم
فسفر1155.00 میلی گرم
پتاسیم850.00 میلی گرم
سدیم3.00 میلی گرم
روی5.29 میلی گرم
مس1.83 میلی گرم
منگنز2.11 میلی گرم
سلنیم79.30 میکروگرم
جدول ارزش غذایی دانه آفتابگردان برشته شده، بدون نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)619 کیلوکالری
کربوهیدرات20.59 گرم
پروتئین17.21 گرم
چربی56.80 گرم
آب1.00 گرم
فیبر11.50 گرم
قند0.00 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های دانه آفتابگردان برشته شده، بدون نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.00 میلی گرم
ویتامین K0.00 میکروگرم
ویتامین C1.40 میلی گرم
تیامین (B1)0.33 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.29 میلی گرم
نیاسین (B3)4.20 میلی گرم
کولین (B4)0.00میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)7.06 میلی گرم
ویتامین B60.81 میلی گرم
فولات (B9)238.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی دانه آفتابگردان برشته شده، بدون نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم57.00 میلی گرم
آهن6.81 میلی گرم
منیزیم129.00 میلی گرم
فسفر1158.00 میلی گرم
پتاسیم491.00 میلی گرم
سدیم3.00 میلی گرم
روی5.30 میلی گرم
مس1.83 میلی گرم
منگنز2.11 میلی گرم
سلنیم0.00 میکروگرم
جدول ارزش غذایی دانه آفتابگردان خشک بو داده شده، با نمک افزوده شده
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)582 کیلوکالری
کربوهیدرات24.07 گرم
پروتئین19.33 گرم
چربی49.80 گرم
آب1.20 گرم
فیبر9.00 گرم
قند2.73 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های دانه آفتابگردان خشک بو داده شده، با نمک افزوده شده
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E26.10 میلی گرم
ویتامین K2.70 میکروگرم
ویتامین C1.40 میلی گرم
تیامین (B1)0.11 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.25 میلی گرم
نیاسین (B3)7.04 میلی گرم
کولین (B4)55.10میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)7.04 میلی گرم
ویتامین B60.80 میلی گرم
فولات (B9)237.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی دانه آفتابگردان خشک بو داده شده، با نمک افزوده شده
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم70.00 میلی گرم
آهن3.80 میلی گرم
منیزیم129.00 میلی گرم
فسفر1155.00 میلی گرم
پتاسیم850.00 میلی گرم
سدیم410.00 میلی گرم
روی5.29 میلی گرم
مس1.83 میلی گرم
منگنز2.11 میلی گرم
سلنیم79.30 میکروگرم
جدول ارزش غذایی دانه آفتابگردان برشته شده، بانمک افزوده شده
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)619 کیلوکالری
کربوهیدرات20.59 گرم
پروتئین17.21 گرم
چربی56.80 گرم
آب1.00 گرم
فیبر11.50 گرم
قند0.00 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های دانه آفتابگردان برشته شده، بانمک افزوده شده
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.00 میلی گرم
ویتامین K0.00 میکروگرم
ویتامین C1.40 میلی گرم
تیامین (B1)0.33 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.29 میلی گرم
نیاسین (B3)4.20 میلی گرم
کولین (B4)0.00میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)7.06 میلی گرم
ویتامین B60.81 میلی گرم
فولات (B9)238.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی دانه آفتابگردان برشته شده، بانمک افزوده شده
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم57.00 میلی گرم
آهن6.81 میلی گرم
منیزیم129.00 میلی گرم
فسفر1158.00 میلی گرم
پتاسیم491.00 میلی گرم
سدیم613.00 میلی گرم
روی5.30 میلی گرم
مس1.83 میلی گرم
منگنز2.11 میلی گرم
سلنیم62.20 میکروگرم
جدول ارزش غذایی دانه آفتابگردان خشک شده
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)584 کیلوکالری
کربوهیدرات20.00 گرم
پروتئین20.78 گرم
چربی51.46 گرم
آب4.73 گرم
فیبر8.60 گرم
قند2.62 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های دانه آفتابگردان خشک شده
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A3.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E35.17 میلی گرم
ویتامین K0.00 میکروگرم
ویتامین C1.40 میلی گرم
تیامین (B1)1.48 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.36 میلی گرم
نیاسین (B3)8.34 میلی گرم
کولین (B4)55.10میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)1.13 میلی گرم
ویتامین B61.35 میلی گرم
فولات (B9)227.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی دانه آفتابگردان خشک شده
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم78.00 میلی گرم
آهن5.25 میلی گرم
منیزیم325.00 میلی گرم
فسفر660.00 میلی گرم
پتاسیم645.00 میلی گرم
سدیم9.00 میلی گرم
روی5.00 میلی گرم
مس1.80 میلی گرم
منگنز1.95 میلی گرم
سلنیم53.00 میکروگرم
جدول ارزش غذایی دانه آفتابگردان بو داده شده در روغن، بدون نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)592 کیلوکالری
کربوهیدرات22.89 گرم
پروتئین20.06 گرم
چربی51.30 گرم
آب1.54 گرم
فیبر10.60 گرم
قند3.11 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های دانه آفتابگردان بو داده شده در روغن، بدون نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E36.33 میلی گرم
ویتامین K3.10 میکروگرم
ویتامین C1.10 میلی گرم
تیامین (B1)0.32 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.28 میلی گرم
نیاسین (B3)4.13 میلی گرم
کولین (B4)55.10میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)6.94 میلی گرم
ویتامین B60.79 میلی گرم
فولات (B9)234.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی دانه آفتابگردان بو داده شده در روغن، بدون نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم87.00 میلی گرم
آهن4.28 میلی گرم
منیزیم127.00 میلی گرم
فسفر1139.00 میلی گرم
پتاسیم483.00 میلی گرم
سدیم3.00 میلی گرم
روی5.21 میلی گرم
مس1.80 میلی گرم
منگنز2.08 میلی گرم
سلنیم78.20 میکروگرم
جدول ارزش غذایی دانه آفتابگردان بدون نمک
تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)617 کیلوکالری
کربوهیدرات23.32 گرم
پروتئین17.28 گرم
چربی55.20 گرم
آب0.62 گرم
فیبر5.70 گرم
قند10.54 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم
ویتامین های دانه آفتابگردان بدون نمک
نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E22.89 میلی گرم
ویتامین K0.00 میکروگرم
ویتامین C2.70 میلی گرم
تیامین (B1)0.05 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.16 میلی گرم
نیاسین (B3)6.75 میلی گرم
کولین (B4)0.00میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)1.17 میلی گرم
ویتامین B60.55 میلی گرم
فولات (B9)237.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم
مواد معدنی دانه آفتابگردان بدون نمک
نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم64.00 میلی گرم
آهن4.12 میلی گرم
منیزیم311.00 میلی گرم
فسفر666.00 میلی گرم
پتاسیم576.00 میلی گرم
سدیم3.00 میلی گرم
روی4.89 میلی گرم
مس1.60 میلی گرم
منگنز2.07 میلی گرم
سلنیم104.40 میکروگرم

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram