آیا میدانید: که کوسه با شنيدن ضربان قلب طعمه خود آن را پيدا مي کند ؟
logo

504 لغت ضروری و پرکاربرد زبان انگلیسی با ترجمه


504 لغت ضروری انگلیسی

## آموزش زبان انگلیسی: راه‌ها و روش‌های موثر برای یادگیری

زبان انگلیسی به عنوان یکی از زبان‌های جهانی، در تبادلات بین‌المللی، تحصیل، کار و تفریحات بسیاری از افراد نقش اساسی ایفا می‌کند. یادگیری این زبان نه تنها در افزایش توانایی‌های شخصی و تخصصی موثر است، بلکه به توسعه فرهنگ و ارتباط با جوامع مختلف نیز کمک می‌کند. در این مقاله، به بررسی راه‌ها و روش‌های مؤثر برای آموزش زبان انگلیسی خواهیم پرداخت.

### 1. **یادگیری اهداف مشخص**

یکی از مهم‌ترین قدم‌ها در آموزش زبان انگلیسی، تعیین اهداف مشخص و قابل اندازه‌گیری است. آیا هدف شما یادگیری زبان برای سفر، تسلط بر مهارت‌های تخصصی یا ارتقاء توانایی‌های تدریس است؟ اهداف مشخص به شما کمک می‌کنند تا برنامه‌ریزی مناسبی برای یادگیری داشته باشید و مسیر خود را تعیین کنید.

### 2. **تنوع در منابع آموزشی**

استفاده از منابع متنوع برای آموزش زبان انگلیسی می‌تواند تجربه یادگیری را جذاب‌تر کند. کتاب‌ها، فیلم‌ها، پادکست‌ها، وب‌سایت‌ها و برنامه‌های آموزشی آنلاین می‌توانند به شما در فراگیری لغات جدید، گرامر و مهارت‌های شنیداری و گفتاری کمک کنند.

### 3. **تمرکز بر مهارت‌های چهارگانه**

یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بین‌المللی، باید بر مهارت‌های چهارگانه شامل خواندن، نوشتن، شنیداری و گفتاری تمرکز داشته باشد. توسعه همزمان این مهارت‌ها باعث می‌شود تا تسلط کامل‌تری بر زبان داشته باشید.

### 4. **تمرین مکرر و پیوسته**

یادگیری زبان انگلیسی نیازمند تمرین مکرر و پیوسته است. اختصاص زمان‌های معین برای یادگیری و تمرین روزانه، به شما کمک می‌کند تا پیشرفت خود را بهبود بخشیده و از فراموشی لغات یا مهارت‌ها جلوگیری کنید.

### 5. **محیط‌های فرهنگی و تعاملی**

شرکت در محیط‌هایی که زبان انگلیسی به صورت روزمره به کار می‌رود، می‌تواند به شما در تقویت توانایی‌های زبانی کمک کند. مکالمات با افراد بومی زبان یا شرکت در گروه‌های تبادل زبان می‌تواند تجربه یادگیری را تنوع بخشد.

### 6. **تجربه عملی**

بهترین روش برای یادگیری زبان، استفاده فعال از آن در موقعیت‌های واقعی است. ارتباط با افراد بومی زبان، نوشتن مقالات، گوش دادن به پادکست‌ها و تماشای فیلم‌ها در زبان انگلیسی به شما کمک می‌کند تا زبان را در زندگی روزمره تجربه کنید.

به طور کلی، آموزش زبان انگلیسی نیازمند تعهد، تمرکز و استمرار است. با ترکیب منابع متنوع و روش‌های مختلف، می‌توانید بهبود چشم‌گیری در توانایی‌های زبانی خود حاصل کنید و

به طور موثر‌تر با جامعه جهانی ارتباط برقرار کنید.

درس 1 – کتاب لغت ۵۰۴

abandon
ترک کردن، دست کشیدن از، رها کردن، کنار گذاشتن
When Roy abandoned his family, the police went looking for him.

keen
تیز، مشتاق، شدید، حساس
The butcher’s keen knife cut through the meat

jealous
حسود
Although my neighbor bought a new car, I’m not jealous of him

tact
تدبیر، درایت
By the use of tact, Janet was able to calm her jealous husband

oath
دشنام، سوگند
In court, the witness took an oath that he would tell the truth

vacant
خالی، تهی، بلاتصدی
I put my coat on that vacant seat

hardship
سختی، دشواری، مشکل
Abe Lincoln was able to overcome one hardship after another

gallant
شجاع، مبادی آداب، دلیر
Many gallant knights entered the contest to win the princess

data
اطلاعات
The data about the bank robbery were given to the F.B.I.

unaccustomed
عادت نداشتن، نامأنوس
The king was unaccustomed to having people disobey him

bachelor
مجرد
In the movie, the married man was mistaken for a bachelor

qualify
صلاحیت داشتن، واجد شرایط بودن
I am trying to qualify for the job that is now vacant

درس 2 – کتاب لغت ۵۰۴

corpse
جسد، جنازه
The corpse was laid to rest in the vacant coffin

conceal
مخفی کردن
Tris couldn’t conceal his love for Gloria

dismal
تاریک، دلگیر
When the weather is dismal, I stay in bed

frigid
خیلی سرد، منجمد
Inside the butcher’s freezer the temperature was frigid

inhabit
اقامت داشتن در‌، زندگی کردن
Eskimos inhabit the frigid part of Alaska

numb
کرخت، بی حس
My finger quickly became numb in the frigid room

peril
خطر
There is great peril in trying to climb the mountain

recline
دراز کشیدن
Richard likes to recline in front of the TV

shriek
جیغ زدن، فریاد
With a load shriek, Ronald fled from the room

sinister
شوم، پلید
I was frightened by the sinister shadow at the bottom of the stairs

tempt
وسوسه کردن، اغوا کردن
Your offer of a job tempts me greatly

wager
شرط، شرط بندی
I lost a small wager on the Super Bowl

درس 3 – کتاب لغت ۵۰۴

typical
معمول، عادی
It was typical of the latecomer to conceal the real cause of his lateness

minimum
کمترین، حداقل
Congress has set a minimum wage for all workers

scarce
کمیاب، نادر
How scarce of good cooks?

annual
سالانه، سالیانه
The annual convention of musicians takes place in Hollywood

persuade
متقاعد کردن
No one could persuade the captain to leave the sinking ship

essential
ضروری
It is essential that we follow the road map

blend
ترکیب کردن، مخلوط کردن
The colors of the rainbow blend into one another

visible
پیدا، نمایان
The ship was barely visible through the dense fog

expensive
گران
BMW is much expensive than Chevy

talent
استعداد
Hard work can often make up for a lack of talent

devise
اختراع کردن
The burglars devised a scheme for entering the bank at night

wholesale
عمده، عمده فروشی
The wholesale price of milk is six cents

درس 4 – کتاب لغت ۵۰۴

vapor
بخار
Water vapor

eliminate
حذف کردن
Credit cards eliminate the need to carry a lot of cash

villain
آدم شرور و پست
The villain concealed the corpse in the cellar

dense
متراکم، انبوه
His keen knife cut through the dense jungle

utilize
استفاده کردن از، بکار بردن
Does your mother utilize leftovers in her cooking?

humid
مرطوب، شرجی
Most people believe that ocean air is quite humid

theory
نظریه، فرضیه
My uncle has advanced a theory explaining the beginnings of writing

descend
فرود آمدن، پایین رفتن
If we let the air out of a balloon, it will have to descend

 To circulate
چرخیدن، پخش کردن
A fan may circulate the air in summer, but it doesn’t cool it

enormous
بی نهایت بزرگ
The enormous crab moved across the ocean floor in search of food

predict
پیش بینی کردن
Who can predict the winner of the Super Bowl this year?

vanish
محو شدن، ناپدید شدن
Not even a powerful witch can make a jealous lover vanish

درس 5 – کتاب لغت ۵۰۴

tradition
سنت، رسم
All religions have different beliefs and traditions

rural
روستایی
Rural areas are not densely populated

burden
بار، سنگینی
Irma found the enormous box too much of a burden

campus
محوطه، فضای دانشگاه
I chose to go to Penn State because it has a beautiful campus

majority
اکثریت
A majority of votes was needed for the bill to pass

assemble
جمع آوری کردن، مونتاژ کردن
I am going to assemble a model of a spacecraft

explore
بررسی کردن، کاوش کردن
The weather bureau explored the effects of the rainy weather

topic
مبحث، موضوع
Valerie only discussed topics that she knew well

debate
بحث، مناظره
Debate in the U.S Senate lasted for five days

evade
گریختن، طفره رفتن
Juan tried to evade the topic by changing the subject

probe
کاوش کردن، تحقیق کردن
The lawyer probed the man’s mind to see if he was innocent

reform
بهبود بخشیدن، اصلاح کردن
After the prison riot, the council decided to reform the correctional system

درس 6 – کتاب لغت ۵۰۴

approach
نزدیک شدن به
Her beau kissed Sylvia when he approached her

detect
کشف کردن
From her voice it was easy to detect that Ellen was scared

defect
عیب، نقص
The villain was caught because his plan had many defects

employee
کارمند، کارگر
The employees went on strike for higher wages

neglect
غفلت کردن، نادیده گرفتن
It is essential that you don’t neglect your homework

deceive
گمراه کردن، فریب دادن
Atlas was deceived about the burden he had to carry

undoubtedly
قطعا، مطمئنا
Ray’s team undoubtedly had the best debtors in our country

popular
محبوب، مشهور
The Beatles wrote many popular songs

thorough
کامل، جامع
Mom decided to spend the day in giving the basement a thorough cleaning

client
موکل، مشتری
If this restaurant doesn’t improve its service, all its clients will vanish

comprehensive
فراگیر، مفصل
After a comprehensive exam, my doctor said I was in a good condition

defraud
کلاهبرداری کردن از
My aunt saved thousands of dollars by defrauding the government.

درس 7 – کتاب لغت ۵۰۴

postpone
به تاخیر انداختن
The young couple wanted to postpone their wedding

consent
موافقت کردن
David wouldn’t consent to our plan

massive
سنگین، حجیم
The boss asked some employees to lift the massive box

capsule
کپسول، محفظه
He explored the space capsule for special equipment

preserve
محافظت کردن
The lawyers wanted to preserve the newest reforms in the law

denounce
محکوم کردن، انتقاد کردن
The father denounced his son for laying

unique
منحصر به فرد
Going to Africa was a unique experience for us

torrent
سیلاب، انبوه
A massive rain was coming down in torrents

resent
آزرده خاطر شدن
Bertha resented the way her fiancé treated her

molest
مزاحم شدن، اذیت کردن
My neighbor was molested when walking home from the subway

gloomy
تاریک، کم نور
Jones beach is not so beautiful on a gloomy day

unforeseen
غیرمنتظره
We had some unforeseen problem with the new engine

درس 8 – کتاب لغت ۵۰۴

exaggerate
بزرگ نمایی کردن
The bookkeeper exaggerated her importance to the company

amateur
آماتور
This work was done by a bunch of amateurs

mediocre
متوسط، معمولی
Howard was a mediocre scientist

variety
متنوع، مختلف
The show featured a variety of entertainment

valid
موثق
The witness neglected to give valid answers to the judge’s questions

survive
زنده ماندن، باز ماندن
It was uncertain whether we would survive the torrent of rain

weird
عجیب، مرموز
Becky had a weird feeling after swallowing the pills

prominent
مشهور
My client is a prominent businessman

security
امنیت
Pablo wanted to preserve the security of his lifestyle

bulky
حجیم، جاگیر
The massive desk was quite bulky and impossible to carry

reluctant
بی میل
I was reluctant to give up security of family life

obvious
واضح
The detective missed the clue because it was too obvious

درس 9 – کتاب لغت ۵۰۴

vicinity
همسایگی، نزدیکی
We approached the Baltimore vicinity by car

century
قرن
George Washington lived in the eighteenth century

rage
خشم شدید
Joan’s bad manners sent her mother into a rage

document
سند، مدرک
We were reluctant to destroy important documents

conclude
به پایان رساندن
The gloomy day concluded with a thunderstorm

undeniable
مسلم
It is undeniable that most professionals can beat any amateur

resist
مقاومت کردن
Totie could not resist eating the chocolate sundae

lack
کمبود داشتن
Your daily diet should not lack fruits and vegetables

ignore
نادیده گرفتن
Alice realized that if she didn’t behave, her parents would ignore her

challenge
چالش
No one bothered to challenge the prominent lawyer

miniature
کوچک
The young boy wanted a miniature sports car for his birthday

source
منبع
The source of Buddy’s trouble was boredom

درس 10 – کتاب لغت ۵۰۴

excel
بهتر بودن از
Because he was so small, Larry could not excel in sports

feminine
زنانه
Aunt Sarah can always be counted on to give the feminine viewpoint

mount
سوار شدن
Congressman Gingrich mounted the platform to make his speech

compete
رقابت کردن
The former champion was challenged to compete for the title

dread
ترسیدن از
I dread going into that deserted house

masculine
مردانه
The boy became more masculine as he got older

menace
تهدید
The torrents of rain were a menace to the farmer’s crops

tendency
گرایش
The tendency in all human beings is to try to survive

underestimate
دست کم گرفتن
I admit that I underestimated the power in the bulky fighter’s frame

victorious
برنده
The Jets were victorious two years in a row

numerous
متعدد، بی شمار
Critics review numerous movies every week

flexible
انعطاف پذیر
The toy was flexible, and the baby could bend it easily

درس 11 – کتاب لغت ۵۰۴

evidence
شواهد
Our teacher ignored the evidence that Simon had cheated on the test

solitary
مجرد، تنها
Sid’s solitary manner kept him from making new friendships

vision
بینایی
The glasses that Irma bought corrected her nearsighted vision

frequent
مکرر
On frequent occasions Sam fell asleep in class

glimpse
نگاه گذرا
This morning we caught our first glimpse of the beautiful shoreline

recent
اخیر
Bessie liked the old silent movies better than the more recent ones

decade
دهه
Many people moved out of this city in the last decade

hesitate
دو دل بودن
Nora hesitated to accept the challenge

absurd
احمقانه
It was absurd to believe the fisherman’s tall tale

conflict
درگیری
The class mediation team was invited to settle the conflict

minority
اقلیت
Native American are a minority group in the United States

fiction
خیال بافی
The story that the President had died was fiction

درس 12 – کتاب لغت ۵۰۴

ignite
روشن کردن
One match can ignite an entire forest

abolish
لغو کردن
My school has abolished final exams altogether

urban
شهری
Many businesses open offices in urban areas

population
جمعیت
China has the largest population of any country

frank
روراست، رک
Never underestimate the value of being frank with one another

pollute
آلوده کردن
The Atlantic Ocean is in danger of becoming polluted

reveal
فاش ساختن
Napoleon agreed to reveal the information to the French population

prohibit
منع کردن
The law prohibits the use of guns to settle a conflict

urgent
مهم
When he heard the urgent cry for help, the lifeguard did not hesitate

adequate
کافی، مناسب
Rover was given an adequate amount of food to last him the whole day

decrease
کاهش دادن
The landlord promised to decrease our rent

audible
قابل شنیدن
From across the room, the teacher’s voice was barely audible

درس 13 – کتاب لغت ۵۰۴

journalist
روزنامه نگار
There were four journalists covering the murder story

famine
قحطی
The rumor of a famine in Europe was purely fiction

revive
زنده کردن
The nurses tried to revive the heart attack victim

commence
آغاز کردن
Graduation will commence at ten o’clock

observant
نظاره گر
Because Cato was observant, he was able to reveal the thief’s name

identify
شناسایی کردن
Mrs. Shaw was able to identify the painting as being hers

migrate
مهاجرت کردن
My grandfather migrated to New York from Italy in 1919

vessel
کشتی، رگ
My father burst a blood vessel when he got the bill from the garage

persist
اصرار کردن
The humid weather persisted all summer

hazy
مه آلود، مبهم
The vicinity of London is known to be hazy

gleam
درخشش، پرتو
A gleam of light shone through the prison window

editor
ویراستار
The student was proud to be the editor of the school newspaper

درس 14 – کتاب لغت ۵۰۴

unruly
سرکش
Unruly behavior is prohibited at the pool

rival
رقیب
Sherry didn’t like to compete because she always thought her rival would win

violent
خشن
Violent behavior is prohibited on school grounds

brutal
بی رحم
Dozens of employees quit the job because the boss was brutal to them

opponent
حریف
He was a bitter opponent of costly urban reform

brawl
جروبحث
The journalist covered all the details of the brawl in the park

duplicate
کپی
We duplicated the document so that everyone had a copy to study

vicious
بدجنس
Liza was unpopular because she was vicious to people she had just met

whirling
چرخیدن
The space vessel was whirling around before it landed on earth

underdog
بازنده
I always feel sorry for the underdog in a street fight

thrust
پرتاب کردن، هل دادن
He had adequate strength to thrust himself through the locked door

bewildered
گیج، متحیر
His partner’s weird actions left Jack bewildered

درس 15 – کتاب لغت ۵۰۴

expand
توسعه دادن
We will expand our business as soon as we locate a new building

alter
تغییر دادن
I alter my typical lunch and had a steak instead

mature
بالغ
It is essential that you behave in a mature way in the business world

sacred
مقدس
It was revealed by the journalist that the sacred temple had been torn down

revise
اصلاح کردن
Under the revised rules, Shane was eliminated from competing

pledge
قول دادن
Monte was reluctant to pledge his loyalty to his new fiancée

casual
تصادفی
Following a casual meeting, the bachelor renewed his friendship with the widow

pursue
تعقیب کردن
Ernie rowed up the river, pursuing it to its source

unanimous
هم نظر
The Senate, by a unanimous vote, decided to decrease taxes

fortunate
خوش شانس
It is fortunate that the famine didn’t affect our village

pioneer
پیشگام
England was a pioneer in building large vessels for tourists

innovative
مبتکرانه
The innovative ads for the computers won many new customers

درس 16 – کتاب لغت ۵۰۴

slender
لاغر
Carlotta’s slender figure made her look somewhat taller than she was

surpass
بهتر بودن از
Most farmers believe that rural life far surpasses urban living

vast
پهناور
Our campus always seems vast to new students

doubt
باور نکردن
Scientists doubt that a total cure for cancer will be found soon

capacity
ظرفیت
A sign in the elevator stated that its capacity was 1100 pounds

penetrate
نفوذ کردن
We had to penetrate the massive wall in order to hang the mirror

pierce
سوراخ کردن
My sister is debating whether or not to get her ears pierced

accurate
دقیق
Ushers took an accurate count of the people assembled in the theatre

microscope
میکروسکوپ
The students used a microscope to see the miniature insect

grateful
قدردان
The majority of pupils felt grateful for Mr. Ash’s help

cautious
محتاط
Be cautious when you choose your opponent

confident
مطمئن
Annette was confident she would do well as a nurse

درس 17 – کتاب لغت ۵۰۴

appeal
خواهش کردن، تقاضا کردن
My boss always appeals to his employees to work swiftly

addict
معتاد
Marcia became flabby because she was addicted to ice cream sodas

wary
مراقب
Living in a polluted city makes you wary of the air you breathe

aware
آگاه
Donna was aware of her tendency to exaggerate

misfortune
بدشانسی
It had the misfortune of working for a greedy man

avoid
دوری کردن از
Avoid getting into a brawl if you can

wretched
فلاکت بار
Toby had wretched luck at the gambling tables

keg
بشکه
The corner saloon uses numerous kegs of beer on a Saturday nigh

nourish
تغذیه کردن
A diet of nourishing food is served to every hospital patient

harsh
زمخت، خشن
The law is harsh on people who go around menacing others

quantity
مقدار، کمیت
Who believes that quantity is better than quality?

opt
انتخاب کردن
If you give me an ice cream choice, I’ll opt for chocolate

درس 18 – کتاب لغت ۵۰۴

tragedy
تراژدی
It was a tragedy that some pioneers were killed on their way west

pedestrian
عابرپیاده
The police say it is urgent that pedestrians stay on the sidewalk

glance
نگاه سریع
I took one glance at the wretched animal and turned away

budget
بودجه
We had to decrease the budget this year because our club is broke

nimble
چابک
With my nimble fingers, I’m good at text messaging

manipulate
دست کاری کردن
The wounded pilot manipulated the radio dial until he made contact

reckless
بی دقت
The reckless smoker ignited the entire forest

horrid
وحشتناک
Janey avoided staring at the horrid man’s face

rave
پرت و پلا گفتن
Shortly after taking the drug, the addict began to rave

economical
اقتصادی، صرفه جو
I find it economical to shop in the large supermarkets

lubricate
روغن کاری کردن
When an engine is lubricated, it work much better

ingenious
مبتکر
Bernie devised an ingenious plan to cheat on his income tax

درس 19 – کتاب لغت ۵۰۴

harvest
محصول
This year’s harvest was adequate to feed all our people

abundant
فراوان
It is urgent that the hospital have an abundant supply of blood

uneasy
دلواپس
The treasurer was uneasy about the company’s budget

calculate
محاسبه کردن
I don’t know how to calculate the numbers

absorb
جذب کردن
The sponge absorbed the beer which had leaked from the keg

estimate
تخمین زدن
In your estimate, who will be victorious in this conflict?

morsel
مقدار بسیار کم
Suzanne was reluctant to try even a morsel of the lobster

quota
سهم
The company revealed a quota of jobs reserved for college students

threat
تهدید
Our English teacher made a threat to take away our cell phones

ban
قدغن کردن
I want to ban all outsiders from our discussion on security

panic
ترس، وحشت
The source of panic in the crowd was a man with a gun

appropriate
مناسب
After some appropriate prayers, the dinner was served

درس 20 – کتاب لغت ۵۰۴

emerge
نمایان شدن
What emerged from the bottle was a blend of fruit juice

jagged
ناهموار
It’s an enormous job to smooth the jagged edge of a fence

linger
باقی بودن
The odor didn’t vanish, but lingered on for weeks

ambush
کمین
General Taylor raved about the ingenious ambushed he planned

crafty
حقه باز
The Indians didn’t fall for the crafty ambush

defiant
مقاوم، سرسخت
Defiant of everyone, the addict refused to be helped

vigor
نیرو، قدرت
Having a great deal of vigor, Jason was able to excel in all sports

perish
نابود شدن
Custer and all his men perished at the Little Big Horn

fragile
ظریف، شکننده
The expensive glassware is very fragile

captive
زندانی، اسیر
Placido can hold an audience captive with his marvelous singing voice

prosper
موفق بودن
No one should prosper from the misfortunes of their friends

devour
با ولع خوردن
My aunt devours four mystery books each week

درس 21 – کتاب لغت ۵۰۴

plea
درخواست
The employees turned in a plea to their boss for higher pay.

weary
خسته
I am weary of debating the same topic all day

collide
تصادف کردن
In my estimate the two bicycles collided at five.

confirm
تایید کردن
The way Victor talked back to his mother confirmed that he was defiant

verify
تصدیق کردن
The data I turned in were verified by the clerks in our office

anticipate
انتظار داشتن
We anticipate a panic if the news is revealed to the public

dilemma
دو راهی
It is sensible not to panic in the face of a dilemma

detour
مسیر انحرافی، جاده ی فرعی
The detour took us ten miles off our course

merit
مزیت
I can’t see any merit in your proposal

transmit
انتقال دادن
Garcia’s message was transmitted to the appropriate people

relieve
تسکین دادن
The peace agreement relieved us of the threat of an attack

baffle
گیج کردن
The topic of relativity is a baffling one

درس 22 – کتاب لغت ۵۰۴

warden
نگهبان
A cautious warden always has to anticipate the possibility of an escape

acknowledge
اعتراف کردن
District Attorney got the man to acknowledge that he had lied in court

justice
عدالت
Our pledge to the flag refers to liberty and justice for all

delinquent
متخطی،‌ بزهکار
The youthful delinquent tried to avoid going to jail

reject
رد کردن
The reform bill was unanimously rejected by congress

deprive
محروم کردن از
We were deprived of a good harvest because of the lack of rain

spouse
همسر
When a husband prospers in his business, his spouse benefits also

vocation
شغل
Hiroko’s vocation turned into his life’s career

unstable
بی ثبات
Some unstable people may panic when they find themselves in trouble

homicide
قتل
It took a crafty person to get away with that homicide

penalize
مجازات کردن
We were penalized for not following tradition

beneficiary
بهره مند، ذی نفع
I was the beneficiary of 8,000 when my grandfather died

درس 23 – کتاب لغت ۵۰۴

reptile
خزنده
The lizard is a reptile with a very slender body

rarely
به ندرت
People are rarely frank with each other

forbid
منع کردن
Spitting on the floor is forbidden in public places

logical
منطقی
It is logical to spend a minimum on needless things

exhibit
به نمایش گذاشتن
The bride and groom exhibited their many expensive gifts

proceed
ادامه دادن، پیش رفتن
Only those with special cards can proceed into the pool area

precaution
دور اندیشی
We must take every precaution not to pollute the air

extract
استخراج کردن
Dr. Fogel extracted my tooth in an amateur fashion

prior
پیش، قبل
Myrna was unhappy prior to meeting her beau

embrace
بغل کردن
After having been rivals for years, the two men embraced

valiant
شجاع
Robin Hood was valiant and faced his opponents without fear

partial
ناقص
We made a partial listing of the urgently needed supplies

درس 24 – کتاب لغت ۵۰۴

fierce
وحشی
He took one look at his fierce opponent and ran

detest
متنفر بودن از
The world detests people who aren’t valiant

sneer
مسخره کردن
Wipe that sneer off your face

scowl
اخم کردن
I dread seeing my father scowl when he gets my report card

encourage
تشویق کردن
A valiant person rarely needs to be encouraged

consider
فکر کردن
Jon considered whether a comprehensive report was necessary

vermin
حیوانات موذی
Some reptiles eat vermin as their food

wail
گریه و زاری کردن
When tragedy struck, the old people began to wail

symbol
نماد
An olive branch is a symbol of peace

authority
اقتدار
Today a monarch doesn’t have the authority he once enjoyed

neutral
بی طرف
Switzerland was a neutral country in World War II

trifle
مقدار کم
I ate a trifle for dinner rather than a vast meal

درس 25 – کتاب لغت ۵۰۴

architect
معمار
An architect must have a knowledge of the materials

matrimony
زندگی زناشویی، مراسم ازدواج
Because of the lack of money, the sweetness of their matrimony turned sour

baggage
اثاثیه
When Walt unpacked his baggage, he found he had forgotten his radio

squander
تلف کردن
Don’t squander your money by buying what you cannot use

abroad
فراگیر
More people are going abroad for vacations

fugitive
فراری، متواری
Paul was a fugitive from the slums

calamity
مصیبت
Failure in one test should not be regarded as a calamity

pauper
بسیار فقیر
The richest man is a pauper if he has no friends

envy
حسادت
My parents taught me not to envy anyone else’s wealth

collapse
فروپاشی
A heavy flood caused the bridge to collapse

prosecute
پیگرد قانونی کردن
Drunken drivers should be prosecuted

bigamy
دوهمسری
Some people look upon bigamy as double trouble

درس 26 – کتاب لغت ۵۰۴

possible
میسر
Call me tomorrow evening if possible

compel
مجبور کردن
Heavy floods compelled us to stop

awkward
ناجور
Slow down because this is an awkward corner to turn

venture
به خطر انداختن
Medics venture their lives to save wounded soldiers

awesome
باشکوه
The atom bomb is an awesome achievement for mankind

guide
راهنما
Tourists often hire guides

quench
خاموش کردن
Foam will quench an oil fire

betray
خیانت کردن
The child’s eyes betrayed his fear of the fierce dog

utter
بیان کردن
When Violet accidentally stepped on the nail, she uttered a sharp cry of pain

pacify
آرام کردن
This toy should pacify that screaming baby

respond
پاسخ دادن
Greg responded quickly to the question

beckon
علامت دادن
Jack beckoned to me to follow him

درس 27 – کتاب لغت ۵۰۴

despite
با وجود، علی رغم
Despite being shy, Ted signed up to audition on American Idol

disrupt
مختل کردن
Pam’s clowning disrupted the class every day

rash
شتاب زده
Poison ivy causes a rash

rapid
سریع
We took a rapid walk around the camp before breakfast

exhaust
خسته کردن
To exhaust the city’s water supply would be a calamity

severity
سختی، خشونت
The severity of the teacher was not appreciated by the pupils

feeble
ضعیف
The feeble old man collapsed on the sidewalk

unite
متحد شدن
The thirteen colonies united to form one country

cease
متوقف کردن
Cease trying to do more than you can

thrifty
صرفه جو
By being thrifty, Miss Benson managed to get along on her small income

miserly
خسیس
A miserly person rarely has any friends

monarch
پادشاه
There are few modern nations that are governed by monarchs

درس 28 – کتاب لغت ۵۰۴

outlaw
طرد شده، یاغی
Congress has outlawed the sale of certain drugs

promote
ارتقا دادن
Students who pass the test will be promoted to the next grade

undernourished
مبتلا به سو تغذیه
The undernourished child was so feeble he could hardly walk

illustrate
آشکار کردن
These stories illustrate mark Twain’s serious side

disclose
فاش کردن
This letter discloses the source of his fortune

excessive
بیش از حد
The inhabitants of Arizona are unaccustomed to excessive rain

disaster
فاجعه
The hurricane’s violent winds brought disaster to the coastal town

censor
سانسور کردن
Some governments, national and local, censor books

culprit
مجرم
Who is the culprit who has eaten all the strawberries?

juvenile
جوان
Paula is still young enough to wear juvenile fashions

bait
طعمه
The secret of successful trout fishing is finding the right bait

insist
پافشاری کردن
She insisted that we do our homework before we start sending e-mails

درس 29 – کتاب لغت ۵۰۴

toil
به سختی حرکت کردن
The feeble old man toiled up the hill

blunder
اشتباه بزرگ
The exhausted boy blundered through the woods

daze
گیج کردن
Dazed by the flashlight, Maria blundered down the steps

mourn
عزاداری کردن
We need not mourn over trifles

subside
فروکش کردن
The waves subsided when the culprit apologized

maim
آسیب زدن
Auto accidents maim many persons each year

comprehend
درک کردن
My parents say that they cannot comprehend today’s music

commend
واگذار کردن، ستودن
Everyone commended the mayor’s thrifty suggestion

final
نهایی
The final week of the term is rapidly approaching

exempt
معاف
School property is exempt from most taxes

vain
بیهوده
Josephine is quite vain about her beauty

repetition
تکرار
Any repetition of such unruly behavior will be punished

درس 30 – کتاب لغت ۵۰۴

depict
به تصویر کشیدن
The painter tried to depict the sunset’s beauty

mortal
مهلک
The two monarchs were mortal enemies

novel
تازه، رمان
The novel plan caused some unforeseen problems

occupant
ساکن
The occupant of the car beckoned us to follow him

appoint
منصوب کردن
The library was appointed as the best place for the urgent meeting

quarter
منطقه، بخش
Ellen moved to the French Quarter of our city

site
موقعیت
The agent insisted that the house had one of the best sites in town

quote
نقل قول
She often quotes her spouse to prove a point

verse
بیت، آیه
Several verses of a religious nature were contained in the document

morality
اخلاقیات
Kenny’s unruly behavior has nothing to do with his lack of morality

roam
پرسه زدن
In the days of the Wild West, outlaws roamed the country

attract
جذب کردن
The magnet attracted the iron particles

درس 31 – کتاب لغت ۵۰۴

commuter
مسافر هر روزه
The average commuter would welcome a chance to live in the vicinity of their work

confine
حبس کردن
Polio confined President Roosevelt to a wheelchair

idle
تنبل
Do not deceive yourself into thinking that these are just idle rumors

idol
بت، محبوب
This small metal idol illustrates the art of ancient Rome

jest
دست انداختن، مسخره کردن
Do not jest about matters of morality

patriotic
وطن پرست
It is patriotic to accept your responsibilities to your country

dispute
بحث
Many occupants of the building were attracted by the noisy dispute

valor
دلیری
No one will dispute the volar of Washington’s men at Valley Forge

lunatic
شخص دیوانه
Only a lunatic would willingly descend into the monster’s cave

vein
رگ
A vein of lunacy seemed to run in the family

uneventful
یکنواخت
Our annual class outing proved quite uneventful

fertile
بارور
Chicks hatch from fertile eggs

درس 32 – کتاب لغت ۵۰۴

refer
ارجاع دادن
Let us refer the dispute to the dean

distress
اندوه
The family was in great distress over the accident that maimed Kenny

diminish
کاهش دادن
The excessive heat diminished as the sun went down

maximum
حداکثر
We would like to exhibit this rare collection to the maximum number of visitors

flee
گریختن
The fleeing outlaws were pursued by the police

vulnerable
آسیب پذیر
Achilles was vulnerable only in his heel

signify
نشان دادن
A gift of such value signifies more than a casual relationship

mythology
اسطوره شناسی
Ancient mythology survives to this day in popular expressions

colleague
همکار
The captain gave credit for the victory to his valiant colleagues

torment
شکنجه دادن
Persistent headaches tormented him

provide
تامین کردن
How can we provide job opportunities for all our graduates?

loyalty
وفاداری
The monarch referred to his knights’ loyalty with pride

درس 33 – کتاب لغت ۵۰۴

volunteer
داوطلب
Terry didn’t hesitate to volunteer for the most difficult jobs

prejudice
تعصب، تبعیض
The witness’s weird behavior prejudiced Nancy’s case

shrill
گوش خراش
Despite their small size, crickets make very shrill noises

jolly
خوشحال
When the jolly laughter subsided, the pirates began to divide the gold

witty
خنده دار
Fay is too slow to appreciate such witty remarks

hinder
جلوگیری کردن
Deep mud hindered travel in urban centers

lecture
سخنرانی
Rarely have I heard a lecture with such illustrations

abuse
سو استفاده
Those who abuse the privileges of the honor system will be penalized

mumble
نامشخص حرف زدن
Ricky mumbled his awkward apology

mute
ساکت
The usually defiant child stood mute before the principal

wad
توده ی نرم و کوچک
To decrease the effects of the pressure, the driver put wads of cotton in his ears

retain
نگه داشتن
China dishes have the quality of retaining heat longer than metal pans

درس 34 – کتاب لغت ۵۰۴

candidate
نامزد
Derek Jeter is a candidate for baseball’s Hall of Fame

precede
آمدن پیش از
Lyndon Johnson preceded Richard Nixon as President

adolescent
جوان، نوجوان
Our annual rock Festival attracts thousands of adolescents

coeducational
مختلط
There has been a massive shift to coeducational schools

radical
افراطی
The tendency to be vicious and cruel is a radical fault

spontaneous
خودجوش
The vast crowd burst into spontaneous cheering at the skillful play

skim
سر خوردن، برداشتن
This soup will be more nourishing if you skim off the fat

vaccinate
واکسینه کردن
The general population has accepted the need to vaccinate children

untidy
نامرتب
The bachelor’s quarters were most untidy

utensil
ابزار
Several utensils were untidily tossed about the kitchen

sensitive
حساس
The eye is sensitive to light

temperate
معتدل
The United States is mostly in the North Temperate Zone

درس 35 – کتاب لغت ۵۰۴

vague
مبهم
Joan’s position was vague because he wanted to remain neutral in the dispute

elevate
ارتقا دادن
Private Carbo was elevated to higher rank for his valor

lottery
قرعه کشی، بخت آزمایی
The merit of a lottery is that everyone has an equal chance

finance
مسائل مالی
Mrs. Giles retained a lawyer to handle her finances

obtain
بدست آوردن
David obtained accurate information about college from his guidance counselor

cinema
سینما
A best-seller is often the source of cinema stories.

event
رخداد
There is merit in gaining wisdom even after the event

discard
دور انداختن
Anna casually discarded one fried after another

soar
اوج گرفتن
We watched the soaring eagle skim over the mountain peak

subsequent
متعاقب
Subsequent events proved that Sloan was right

relate
ربط دادن
The traveler related his adventures with some exaggeration

stationary
ثابت
A factory engine is stationary

درس 36 – کتاب لغت ۵۰۴

prompt
سریع، به موقع
Be prompt in assembling your baggage

hasty
شتاب زده
Myra apologized for the hasty visit

scorch
سوزاندن
The hot iron scorched the tablecloth

tempest
طوفان، اغتشاش
The tempt drove the ship on the rocks

soothe
ساکت کردن، آرام کردن
With an embrace, the mother soothed the hurt child

sympathetic
همدرد
Judge Cruz was sympathetic to the lawyer’s plea for mercy

redeem
فک رهن، آزاد کردن
My family was relieved to hear that the mortgage had been redeemed

resume
از سر گرفتن
Resume reading where we left off

harmony
هماهنگی
We responded to the harmony of the song by humming along

refrain
خودداری کردن
Refrain from making hasty promise

illegal
غیرقانونی
Bigamy is illegal in the US

narcotic
خواب آور، ماده مخدر
Opium is a powerful narcotic

درس 37 – کتاب لغت ۵۰۴

heir
وارث
It is essential that we locate the rightful heir at once

majestic
با عظمت،‌ سلطنتی
The lion is the most majestic creature of the jungle

dwindle
کم شدن، ضعیف شدن
Our supply of unpolluted water has dwindled

surplus
مازاد
The bank keeps a large surplus of money in reserve

traitor
خائن
No villain is worse than a traitor who betrays his country

deliberate
عمدی
My grandfather walks with deliberate steps

vandal
خرابکار
Adolescent vandals wrecked the cafeteria

drought
خشکسالی
In time of drought, the crops become scorched

abide
تحمل کردن، پای بند بودن
My mother cannot abide dirt and vermin

unify
متحد کردن
The novel traces the developments that unified the family

summit
قله
We estimated the summit of the mountain to be twenty thousand feet

heed
توجه دقیق
I demand that you heed what I say

درس 38 – کتاب لغت ۵۰۴

biography
زندگی نامه
The biography of Malcolm X is a popular book in our school

drench
خیس کردن
The drenching rains resumed after only one day of sunshine

swarm
فوج، دسته
The mosquitoes swarmed out of the swamp

wobble
تلو تلو خوردن
A baby wobbles when it begins to walk alone

tumult
سر و صدا، آشوب
The dreaded cry of “Fire!” caused a tumult in the theater

kneel
زانو زدن
Myra knelt down to pull a weed from the drenched flower bed

dejected
افسرده
His biography related that Edison was not dejected by failure

obedient
مطیع
The obedient dog came when his master beckoned

recede
برگشتن
Mr. Ranford’s beard conceals his receding chin

tyrant
ارباب ظالم
Some tyrants of Greek cities were mild and fair rulers

charity
خیریه
A free hospital is a noble charity

verdict
رای، حکم
The jury returned a verdict of guilty for the traitor

درس 39 – کتاب لغت ۵۰۴

unearth
حفر کردن، کشف کردن
The digging of the scientists unearthed a buried city

depart
ترک کردن، از بین رفتن
We arrived in the village in the morning and departed that night

coincide
هماهنگ بودن
My verdict on the film coincides with Adele’s.

cancel
باطل کردن
The stamp was only partially cancelled

debtor
بدهکار
If I borrow a dollar from you, I am your debtor

legible
خوانا
Julia’s handwriting is beautiful and legible

placard
اعلانیه
Colorful placards announced an urgent meeting

contagious
همه گیر
Scarlet fever is contagious

clergy
روحانی، کشیش
Friar Tuck was a member of the clergy

customary
مرسوم
The traitor rejected the customary blindfold for the execution

transparent
شفاف
Window glass is transparent

scald
جوشاندن، سوزاندن
By being hasty, Stella scalded her hand

درس 40 – کتاب لغت ۵۰۴

epidemic
همه گیر، اپیدمی
All of the schools in the city were closed during the epidemic

obesity
چاقی مفرط
Obesity is considered a serious disease

magnify
بزرگ نمایی کردن
A microscope is a magnifying glass

chiropractor
فیزیوتراپ
The chiropractor tried to relieve the pain by manipulating the spinal column

obstacle
مانع
Ignorance is an obstacle to progress

ventilate
تهویه کردن، تصفیه کردن
The lungs ventilate the blood

jeopardize
به خطر انداختن
Soldiers jeopardize their lives in war.

negative
منفی
Three below zero is a negative quantity

pension
مستمری
The pension is calculated on the basis of your last year’s income

vital
حیاتی
We must preserve and protect our vital resources

municipal
شهری
There was only a mediocre turnout for the municipal

oral
شفاهی
Oral surgery is necessary to penetrate to the diseased root

درس 41 – کتاب لغت ۵۰۴

complacent
از خود راضی
How can you be complacent about such a menace?

wasp
زنبور
The piercing sting of a wasp can be very painful

rehabilitate
توان بخشی کردن
The old house was rehabilitated at enormous expense

parole
قول شرف
The fugitive gave his parole not to try to escape again

vertical
عمودی
It wasn’t easy to get the drunken man into a vertical position

multitude
تعداد زیاد
A multitude of letters kept pouring in to the movie idol

nominate
نامزد شدن
The President nominated him for Secretary of State

potential
پتانسیل
Mark has the potential of being completely rehabilitated

morgue
سردخانه، آرشیو
Bodies in the morgue are preserved by low temperatures

preoccupied
مشغول
Getting to school in time for the test preoccupied Judy’s mind

upholstery
رومبلی
Our old sofa was given new velvet upholstery

indifference
بی توجهی
Allen’s indifference to his schoolwork worried his parents

درس 42 – کتاب لغت ۵۰۴

maintain
نگه داشتن
Angelo maintained his hold on the jagged

snub
کم محلی کردن
I considered in a rude snub when I was not invited to the party

endure
دوام آوردن
How can you endure such disrespect?

wrath
غضب
There is no rage like the wrath of an angry bear

expose
فاش کردن
The article exposed the vital document as a forgery

legend
افسانه
Legend has exaggerated the size of Paul Bunyan

ponder
اندیشیدن
After pondering the question, the board decided to grant the parole

resign
استعفا دادن
Vito resigned his position as editor of the school paper

drastic
شدید
In the interests of justice, drastic action must be taken

wharf
اسکله
We watched the exhausted laborers unloading the cargo on the wharf

amend
اصلاح کردن
It is time you amended your ways

ballot
برگه ی رای
Clyde, confident of victory, dropped his ballot into the box

504 لغت ضروری

کتاب 504 واژه کاملا ضروری , 504 Absolutely Essential Words , 504 لغت ضروری و پرکاربرد , لغات 504 , آموزش زبان انگلیسی 504 واژه , لغات 504 با تلفظ صوتی , آموزش 504 لغت ضروری انگلیسی

504 لغت ضروری انگلیسی

## 504 لغت ضروری انگلیسی: راهی برای بهبود توانایی صحبت و نوشتن

زبان انگلیسی به عنوان یکی از زبان‌های جهانی، در تبادلات اجتماعی، تجاری، تحصیلی و حتی تفریحی اهمیت بسیاری دارد. یادگیری و استفاده از لغات مناسب و غنی در انگلیسی، نه تنها توانایی صحبت و نوشتن را بهبود می‌بخشد، بلکه ارتباط‌های شما را هم تقویت می‌کند. 504 لغت ضروری انگلیسی، مجموعه‌ای از لغات کلیدی است که به شما کمک می‌کند تا در مکالمات روزمره و نوشته‌های مختلف، به خوبی ارتباط برقرار کنید. در این مقاله، به بررسی اهمیت 504 لغت ضروری انگلیسی و چگونگی استفاده از آن‌ها خواهیم پرداخت.

### اهمیت 504 لغت ضروری انگلیسی

لغات ضروری انگلیسی در واقع مجموعه‌ای از لغات پرکاربرد هستند که در اکثر موارد روزمره به آن‌ها نیاز داریم. این لغات به شما کمک می‌کنند تا افکار و احساسات خود را به طور دقیق‌تر و روان‌تر انتقال دهید. در زیر به برخی از اهمیت‌های استفاده از این لغات می‌پردازیم:

1. **ارتقاء توانایی ارتباطی**: با یادگیری لغات ضروری انگلیسی، قادر خواهید بود در مکالمات روزمره و تبادل نظرها، اطلاعات خود را به صورت واضح‌تر و جامع‌تر ارائه دهید.

2. **افزایش توانایی خواندن و نوشتن**: این لغات به شما در خواندن و فهم متون مختلف کمک می‌کنند و نوشتن مقالات، ایمیل‌ها، گزارش‌ها و...

بطور کلی، لغات ضروری انگلیسی به عنوان پایه‌ای اساسی برای یادگیری زبان انگلیسی می‌توانند به شما در تسلط به مهارت‌های مختلف زبانی کمک کنند:

3. **توانایی درک مطلب**: یادگیری لغات ضروری باعث می‌شود تا مهارت درک مطلب بهبود یابد. زمانی که با معانی و کاربردهای مختلف این لغات آشنا هستید، قادر خواهید بود متون را با دقت بیشتری مطالعه کنید و اطلاعات را بهتر درک کنید.

4. **توانایی نوشتاری**: این لغات به شما در نوشتن مقالات، مکاتبات رسمی، گزارش‌ها و حتی پیام‌های روزمره کمک می‌کنند. با استفاده از این لغات، متون شما بهبود می‌یابد و توانایی انتقال افکار به شیوه‌ای روان‌تر و دقیق‌تر افزایش پیدا می‌کند.

5. **افزایش اعتماد به نفس**: یادگیری و استفاده از لغات ضروری انگلیسی باعث افزایش اعتماد به نفس شما در تبادلات زبانی می‌شود. شما به راحتی می‌توانید در مکالمات گروهی، مصاحبه‌های کاری و سایر مواقع با تسلط بیشتری به زبان صحبت کنید.

6. **تقویت مهارت‌های شنیداری**: با شنیدن و تشخیص لغات ضروری در مکالمات یا ویدئوها، مهارت‌های شنیداری شما نیز بهبود می‌یابد. تشخیص لغات معروف در محاوره‌ها به شما کمک می‌کند تا بهتر متوجه محتوا شوید.

7. **فهم بهتر فرهنگ انگلیسی زبانان**: یادگیری لغات ضروری به شما کمک می‌کند تا به فهم بهتری از فرهنگ و اصطلاحات انگلیسی زبانان دست یابید. این لغات ممکن است اصطلاحات و عبارات رایج در جامعه انگلیسی زبان را نیز شامل شوند.

بهترین روش برای یادگیری این لغات این است که آن‌ها را به تدریج و با تکرارهای مکرر یاد بگیرید. می‌توانید از کتب درسی، منابع آموزشی آنلاین، فیلم‌ها، پادکست‌ها و تمرین‌های مختلف برای تقویت دایره لغات خود استفاده کنید.

در نهایت، یادگیری 504 لغت ضروری انگلیسی می‌تواند به شما کمک کند تا توانایی‌های زبانی خود را بهبود بخشیده و در ارتباط با دیگران به طور موثر‌تر عمل کنید. این لغات به عنوان ابزارهایی قدرتمند در دست شماست که می‌توانند در تمامی جنبه‌های زندگی‌تان مؤثر باشند.

در نتیجه، 504 لغت ضروری انگلیسی به عنوان مجموعه‌ای از لغات کلیدی و پرکاربرد در زبان انگلیسی، نقش مهمی در تقویت توانایی‌های شما در مکالمه، نوشتن، خواندن و شنیداری دارند. این لغات به شما کمک می‌کنند تا ارتباطات خود را بهتر و دقیق‌تر بیان کنید، مهارت‌های زبانی خود را بهبود بخشیده و اعتماد به نفس بیشتری در استفاده از زبان انگلیسی پیدا کنید. برای بهره‌گیری بهتر از این لغات، می‌توانید از منابع آموزشی متنوعی استفاده کنید و با تکرار و تمرین‌های مداوم، دایره لغات خود را افزایش دهید. در نهایت، یادگیری و استفاده از این لغات به شما کمک می‌کند تا در ارتباط با جامعه جهانی به طور مؤثر‌تر عمل کنید و در موقعیت‌های مختلف بهتر عمل نمایید.

نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram