وحید مجیدی

اطلاعات داروی هالوتان


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
براي القا و نگهداري بيهوشي عمومي
توجه: هالوتان در غلظتهاي پايين همراه با ساير داروهاي بيهوش كننده در عمل سزارين مصرف مي‌شود.
بزرگسالان: براي القاي بيهوشي عمومي، مقدار مصرف براي هر بيمار جداگانه تعيين مي‌شود. به عنوان مقدار نگهدارنده بيهوشي، مقدار 5/1-5/0 درصد از راه استنشاقي مصرف مي‌شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف: هيپرترمي بدخيم يا سابقه آن (به علت خطر بحران هيپرترمي بدخيم در طول بيهوشي يا بعد از آن).
موارد احتياط: اختلال كار كبد، يرقان يا آسيب حاد كبدي كه در اثر تماس قبلي با هالوتان ايجاد شده است، بيماريهاي مجاري صفراوي (خطر مسموميت كبد افزايش مي‌يابد)، مياستني‌گراو (ممكن است ضعف عضلاني را تشديد كند)، فئوكروموسيتوم (خطر بروز آريتمي قلبي افزايش مي‌يابد)، ضربه به سر، افزايش فشار داخل جمجمه كه از قبل وجود داشته است، وجود تومورها يا ضايعات داخل جمجه (فشار داخل جمجمه را افزايش مي‌دهد).
عوارض جانبي:
اعصاب مرکزي: توهم، اغتشاش شعور، خطاي ادراكي، اضطراب، هيجان، عصبانيت يا بي‌قراري، لرزش.
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ (خفيف).
كبد: يرقان، نكروز كبدي.
مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: براديكاردي، كمي فشار خون، هيپرترمي بدخيم.
درمان: تزريق وريدي 3/0-2/0 ميلي‌گرم آتروپين ممكن است براديكاردي و كمي فشار خون را كنترل كند، هيپرترمي بدخيم به درمان با دانترولن سديم پاسخ مي‌دهد.
تداخل دارويي:
مصرف همزمان با دوپامين، اپي‌نفرين، نوراپي‌نفرين، افدرين، لوودوپا يا ساير داروهاي مقلد سمپاتيك ممكن است خطر آريتمي بطني شديد را افزايش دهد.
در صورت مصرف همزمان با داروهاي خوراكي ضد انعقاد ممكن است اثر ضد انعقاد اين داروها را افزايش دهد.
مصرف همزمان با داروهاي كاهنده فشار خون ممكن است اثر كاهنده فشار خون اين داروها را تشديد كند.
داروهاي ضد مياستني، بخصوص نئوستيگمين و پيريدوستيگمين ممكن است اثر انسداد عصبي ـ عضلاني هالوتان را كاهش دهند.
در صورت مصرف همزمان با ساير داروهاي مضعف سيستم اعصاب مركزي (CNS)، اثرات هالوتان ممكن است افزايش يابد. مقدار مصرف هر دو دارو بايد تنظيم شود.
در صورت مصرف همزمان با اكسيدنيترو نياز به مصرف هالوتان كاهش مي‌يابد.
فني‌توئين در صورت مصرف همزمان با هالوتان ممكن است خطر مسموميت كبدي ناشي از هالوتان را افزايش دهد، و در نتيجه،‌ خطر بروز مسموميت با فني‌توئين نيز افزايش مي‌يابد.
مصرف همزمان سوكسينيل كولين باهالوتان ممكن است خطر بروز هيپرترمي بدخيم را افزايش دهد.
مصرف همزمان گزانتينها با هالوتان ممكن است خطر بروز آريتمي قلبي را افزايش دهد.
مکانيسم اثر:
مكانيسم دقيق اثر اين دارو مشخص نيست، ولي به نظر مي‌رسد قدرت بيهوش كننده هالوتان در رابطه با قدرت حلاليت آن در چربي است.
فارماكوكينتيك:
جذب: از طريق استنشاق جذب مي‌شود.
پخش: ميزان حلاليت هالوتان در بافتهاي چربي بيش از فسفوليپيدهاي سلولهاي مغز است. از جفت عبور مي‌كند.
متابوليسم: تا ميزان 20 درصد اين دارو در كبد متابوليزه مي‌شود.
دفع: تا ميزان 80 درصد به صورت تغيير نيافته از طريق ريه‌ها دفع مي‌شود.
اشكال دارويي:
Inhaler: 250 ml/bottle
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: بيهوشي دهنده عمومي، استنشاقي.
طبقه‌بندي درماني: بيهوش كننده عمومي.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
ملاحظات اختصاصي
1- اندازه‌گيري فشار خون، ضربان قلب، نبض و ريتم قلب، و بررسي وضعيت تنفسي و تهويه‌اي بيمار در طي مصرف هالوتان توصيه مي‌شود. دماي بدن بيمار بايد به طور مداوم اندازه‌گيري شود.
2- مقدار مصرف هالوتان براساس نيازهاي هر فرد، استفاده همزمان داروهاي كمكي، در نظر گرفتن سن، دماي بدن، و حالت فيزيكي بيمار تعيين شود.
3- هالوتان توسط افرادي تجويز شود كه در زمينه راههاي تنفسي و تنفس مصنوعي تجربه دارند.
4- اضافه كردن تيمول و آمونياك پايداري هالوتان را حفظ مي‌كند. از آنجايي كه تيمول همراه هالوتان تبخير نمي‌شود، در دستگاه تبخير كننده ممكن است تجمع پيدا كرده و باعث زرد رنگ شدن مايع باقيمانده يا فتيله شود. محلول تغيير رنگ يافته بايد دور ريخته و فتيله توسط دي‌اتيل‌اتر تميز شود. از خارج شدن دي‌اتيل‌اتر از دستگاه و عدم ورود آن به دستگاه اطمينان حاصل شود.
5- بخار هالوتان در مقابل مس واكنش نشان نمي‌دهد، ولي در مقابل آلومينيم، برنج و سرب واكنش مي‌دهد. بعضي از پلاستيكها و لاستيكها در تماس با بخار هالوتان يا مايع آن فاسد مي‌شوند.
مصرف در سالمندان: بيماران سالخورده، ممكن است نسبت به كاهش فشار خون و كاهش گردش خون ناشي از مصرف هالوتان حساس تر باشند. بنابراين، مقدار مصرف اين دارو در آنها بايدكاهش يابد.
مصرف در كودكان: نياز به مصرف هالوتان در كودكان افزايش مي‌يابد.
مصرف در شيردهي: هالوتان در شير ترشح مي‌شود. منافع اين دارو در برابر مضرات آن بايد سنجيده شود.
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
هالوتان ممكن است فشار مايع مغزي ـ نخاعي (CSF)، غلظت سرمي ترانس‌آمينازها و لاكتات دهيدروژناز (LDH) را افزايش دهد.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram