وحید مجیدی

فال عطسه روز چهارشنبه


روز مورد نظر را انتخاب کنید

فال عطسه روز چهارشنبه

چهارشنبه

ساعت

خواب تو را می بیند

۶ - ۷

درموردت کنجکاوی میکند

۷ - ۸

مغرور نباش

۸ - ۹

اتفاقی برایت می افتد

۹ - ۱۰

هرگز فراموشت نمیکند

۱۰ - ۱۱

به تو فکر میکند

۱۱ - ۱۲

هوشیار باش

۱۲ - ۱۳

به تو احترام میگذارد

۱۳ - ۱۴

به حرف مردم اعتماد دارد

۱۴ - ۱۵

از تو خوشش می آید

۱۵ - ۱۶

درست فکر کن

۱۶ - ۱۷

یک خبر جدید

۱۷ - ۱۸

دوست عزیزت می آید

۱۸ - ۱۹

در تکاپویی

۱۹ - ۲۰

بعد از ظهر خوشی داری

۲۰ - ۲۱

صحبت درباره توست

۲۱ - ۲۲

منتظر کسی هستی

۲۲ - ۲۳

ازدواج

۲۳ - ۲۴

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram