سخن بزرگان (لارشفوکولد)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- اگر خودپسند نباشیم از خودپسندی دیگران شکایت نخواهیم کرد.


2- راز اینکه سخنان کمتر کسی بر دل می نشیند این است که هر کس به آنچه خود می خواهد بگوید بیشتر می اندیشد تا به آنچه دیگران می گویند.


3- بیشتر مردم عدالت را از آن جهت دوست دارند که می ترسند روزی به آنها ستم شود.


4- انسان هیچ وقت [ بیشتر ] از آن زمان خود را گول نمی زند که فکر می کند دیگران را فریب داده است.


5- حیله و خیانت، بیشتر از اشخاص ناتوان سر می زند.


6- زندگی با شادی و غم همراه است و نباید از آن بیم داشت.


7- وقتی که کینه ما بسیار شدید باشد، ما را پست تر از اشخاصی می کند که طرف کینه و تحقیر ما قرار گرفته اند.


8- آنچه مردم دوستی می خوانند، چیزی غیر از نفع شخصی نیست. دوستی خودپسندی انسان است که می خواهد به نام دوستی از دیگران بهره ببرد.


9- آنقدر که احساسات و خیالات در زنان اثر دارد، امور عقلانی موثر نیست.


10- هواهای نفسانی در بیشتر موارد باعث زد و خورد می شود. برای مثال، حرص گاهی تولید اسراف و اسراف تولید حقارت می کند. ما اغلب از شدت ضعف، قوی و از شدت ترس، شجاع می شویم.


11- غرور و خودبینی در همه ی مردم به طور یکسان وجود دارد، تفاوتی که هست در شکل بروز آن است.

زندگینامه لارشفوکولد :


زندگی نامه ای در دسترس نیست
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود