سخن بزرگان (مثل آمریکایی)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- آهسته برو همیشه برو.


2- در جای خودت بنشین؛ کسی بلندت نخواهد کرد.


3- برای خوردن زندگی مکن؛ بلکه بخور برای زندگی کردن.


4- احمق و پولش به زودی از هم جدا می شوند.


5- تاسف خوردن، جبران قرض را نمی کند.


6- دو فکر بهتر از یک فکر است.


7- کسی که شرم ندارد، وجدان هم ندارد.


8- زود رسیده زود فاسد می شود.


9- عدالت، مجموعه وظایف اخلاقی است.


10- مهربانی مانند کاشتن بذر گندم است که با گذشت زمان افزایش می یابد.

زندگینامه مثل آمریکایی :


زندگی نامه ای در دسترس نیست
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود