سخن بزرگان (مثل انگلیسی)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- زن مطیع فرمانروای قلب شوهر است.(( مثل انگلیسی))


2- یک متر یک متر سخت است، ولی یک سانت یک سانت مثل آب خوردن است.(( مثل انگلیسی))


3- مرد عمل شاید آدم پولداری نباشد، ولی شخص با اراده ای است که می‌داند در پی چیست و کجا باید برود.(( مثل انگلیسی))


4- هر کار ارزشمند، ارزش آن را دارد که آغاز بدی داشته باشد.(( مثل انگلیسی))


5- کسی که خردش به کار خودش نرسد، خردمند نیست.(( مثل انگلیسی))


6- برای اینکه پیش قاضی نروی، پشت سر قانون راه برو.(( مثل انگلیسی))


7- از حسادت تنها یک نتیجه عاید حسود می شود و آن از بین رفتن تدریجی خود اوست.(( مثل انگلیسی))


8- درستکاری بهترین سیاست است.(( مثل انگلیسی))


9- یک قهرمان گناهکار در مقابل یک ترسوی بیگناه به زانو در می آید.(( مثل انگلیسی))


10- عالی ترین سلاح برای مغلوب کردن دشمن، خونسردی است.(( مثل انگلیسی))


11- اگر اسرار خود را به زن لال هم بسپاری، فاش می شود.(( مثل انگلیسی))


12- طمع به همه چیز، از دست دادن همه چیز است.(( مثل انگلیسی))


13- شوهر به مرد کن نه به پول.(( مثل انگلیسی))


14- به جز بذرهایی که کاشته ای، چیزهای دیگری هم در باغ می روید.(( مثل انگلیسی))


15- نمی گویم دستخوش هیجان نشو، اما خودت را به آتش هیجانها نسوزان.(( مثل انگلیسی))


16- اول ازدواج کن، عشق خودش به وجود می آید!(( مثل انگلیسی))


17- اگر کسی از خانه بیرون بیاید و نداند به کجا می رود نادان است.(( مثل انگلیسی))


18- قرض، حلقه اسارتی است که به دست خود بر گردن خود می افکنیم.(( مثل انگلیسی))


19- حیوان به پایش بسته می شود، انسان به قولش.(( مثل انگلیسی))


20- صبحانه را تنها بخور، نهار را با دوست خود بخور و شام را بده به دشمن خود.(( مثل انگلیسی))


21- وجدان محکمه ای است که در آن احتیاجی به وکیل دادگستری نیست.(( مثل انگلیسی))


22- دوست، دزد زمان است.(( مثل انگلیسی))


23- اگر دیر برسید، بهتر از آن است که غایب باشید.(( مثل انگلیسی))


24- هر قدر بیشتر ماهی بخواهید باید بیشتر به دریا نزدیک شوید.(( مثل انگلیسی))


25- قانون اغلب دندان خود را نشان می دهد، ولی گاز نمی گیرد.(( مثل انگلیسی))


26- شخص قوی و آبشار هر دو راه خود را باز می کنند.(( مثل انگلیسی))


27- کسی که قدرت را با پول بخرد، عدالت را هم به پول می فروشد.(( مثل انگلیسی))


28- کاری که گرگ به زور می کند، روباه با حیله انجام می دهد.(( مثل انگلیسی))


29- قمار، مشروب و زن بد، خنده را از لبان مرد دور می کند.(( مثل انگلیسی))


30- بین زن کور و شوهر كَر، همیشه آرامش برقرار است.(( مثل انگلیسی))


31- زیبایی در چشمهای بیننده است.(( مثل انگلیسی))

زندگینامه مثل انگلیسی :


زندگی نامه ای در دسترس نیست
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود