سخن بزرگان (مثل ایرانی)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- دل به دل راه دارد.


2- آدم باید کلاهش را پیش خودش قاضی کند.


3- زبان سرخ، سر سبز را می دهد بر باد.


4- قبل از فرا رسیدن تاریکی، چراغت را روشن کن.


5- کلیدی که همه دشواریها را در زندگی خواهد گشود محبت است.


6- رگ خواب ایرانی، چاپلوسی است.


7- از این ستون به آن ستون فرج است.


8- میهمان روز اول زر باشد، روز دوم نقره، روز سوم آهن، روز چهارم سفال و روز پنجم خاکستر که در کوچه ریزند.


9- شکرگزار باش تا سزاوار نیکی باشی.


10- شمع با آب شدن به دیگران نور می دهد.


11- برای کسی بمیر که برایت تب کند.


12- ابر پر صدا باران ندارد.


13- محبت را از ماهی باید آموخت که اگر از آب خارجش کنی، می میرد.


14- خودستایی جان من دلیل نادانی بود.


15- به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است.


16- استاد بودن در یک فن، بهتر از آن است که شخص در صد کار دخالت کند و هیچ یک را به خوبی نداند.


17- روزی را در آغاز صبح تقسیم می‌کنند.


18- کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.


19- هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد.


20- یک دیوانه سنگی به چاه می اندازد که صد عاقل نمی توانند [ آن را ] بیرون آورند.


21- گریه کردن هم دل خوش می خواهد.


22- دشمن دانا از دوست نادان بهتر است.


23- پیکان از زخم به در آید و آزار در دل بماند.


24- مرد حکیم خرده نگیرد بر آینه.


25- صدقه، راه به خانه ی صاحبش می برد.


26- به کارهای زشت عادت مکن، زیرا ترک آن دشوار است.


27- دانش، از بهر دین پروردن است نه از بهر دنیا خوردن.


28- دوصد گفته چون نیم کردار نیست.


29- جوان را نفرست به زن گرفتن، پیر را نفرست به خر خریدن!


30- سری که درد نمی کند دستمال نمی بندند.


31- شراب زده را شراب درمان است.


32- عروس نمی توانست برقصد، می گفت اطاق کج است.


33- سیاست، پدر و مادر ندارد.


34- از عنوان، کتاب پدید آید!


35- عشق پیری گر بجنبد سر به رسوایی زند.


36- عشق و مشک پنهان نمی ماند.


37- بهتر ز کتابخانه جایی نبود!


38- هنر بهتر از ملک و مال پدر.


39- هرکس کتاب را به امانت (عاریه) داد، یک دستش را باید برید و هرکس پس بدهد، هر دو دستش را.


40- چو میوه درخت خوردی شاخه مشکن.


41- هر که بامش بیش برفش بیشتر.

زندگینامه مثل ایرانی :


زندگی نامه ای در دسترس نیست
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود