سخن بزرگان (مثل چینی)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- تاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب و اصیل انتخاب کنید.(( مثل چینی))


2- در دنیا دو نوع کور وجود دارد : یکی آنکه نابیناست و دیگری آنکه شهوت جلوی چشمش را بگیرد.(( مثل چینی))


3- ذهن خود را تیره نکنید تا هر چیز برای شما روشن گردد.(( مثل چینی))


4- دلت را چنان تمیز کن که ظرفت را.(( مثل چینی))


5- از آهسته رفتن نترس، از بی حرکت ایستادن بترس.(( مثل چینی))


6- برای اینکه انسان کمال یابد صد سال کافی نیست، ولی برای بد نامی او یک روز کافی است.(( مثل چینی))


7- با صبر و بردباری، برگ توت تبدیل به پیراهن ابریشمی می شود.(( مثل چینی))


8- کسی که آهسته رود، دور رود.(( مثل چینی))


9- سازنده بت هرگز بت پرست نمی شود.(( مثل چینی))


10- مگسی که بر پیشانی دوست‌تان نشسته، با تبر نرانید.(( مثل چینی))


11- هر کسی دیوار پوسیده و ناچیز را هل می دهد.(( مثل چینی))


12- روباه نباید هنگام محاکمه مرغ، قاضی دادگاه باشد.(( مثل چینی))


13- کسی که تنها به فکر سیر کردن شکم است، عقل را گرسنه گذاشته است.(( مثل چینی))


14- دانش این است که بدانید و بدانید که می دانید و بدانید که نمی دانید.(( مثل چینی))


15- با اینکه رو در روی هم سخن می گویند، قلبشان فرسنگها از هم دور است.(( مثل چینی))


16- هنگامی که خشم حرف می زند، عقل چهره خود را می پوشاند.(( مثل چینی))


17- بدبختی چیزی نیست که بتوان از آن برحذر بود، بلکه چیزی است که گریزی از آن نیست.(( مثل چینی))


18- مردان در اوقات خوشبختی نسبت به سایر افراد همدردی نشان می دهند و زنان در اوقات بدبختی.(( مثل چینی))


19- هیچ وقت به اندازه زمانی که سر و کارمان با احمق است، نیاز به هوش زیاد نداریم.(( مثل چینی))


20- راستی یگانه سکه ای است که همه جا قیمت دارد.(( مثل چینی))


21- هزار بار گوش بده و بیش از یکبار سخن مگو.(( مثل چینی))


22- شمشیر تیز به دست سرباز شجاع داده می شود.(( مثل چینی))


23- آن کس که در هر جا دوستانی دارد، همه جا را دوست داشتنی می یابد.(( مثل چینی))


24- کسی که زن خوب به دست آورد، بزرگترین سرمایه را به دست آورده است.(( مثل چینی))


25- دانایان سکوت می کنند،با استعدادها گفتگو می کنند و ابلهان اهل مجادله اند.(( مثل چینی))


26- هنگام خشم اگر درنگ پیشه کنید، از صدها روز اندوه خوردن رسته اید.(( مثل چینی))


27- کسی که می‌پرسد، تنها برای پنج دقیقه نادان است، ولی آن که نمی‌پرسد، برای همه‌ی عمر نادان می‌ماند.(( مثل چینی))


28- یک تصور، خیلی بهتر از ده هزار کلمه با انسان حرف می زند.(( مثل چینی))


29- همیشه بوی عطر به آن دستی که گل هدیه می دهد باقی خواهد ماند.(( مثل چینی))


30- آدم خشمگین نمی تواند حقیقت را بگوید.(( مثل چینی))


31- نمی توانیم کاری کنیم که مرغان غم، بالای سرِ ما پرواز نکنند، اما می توانیم نگذاریم که روی سرِ ما آشیانه بسازند.(( مثل چینی))


32- دانشی که تو را اصلاح نکند گمراهی است و مالی که تو را سود ندهد عذاب است.(( مثل چینی))


33- برنج سرد را می توان خورد، چای سرد را می توان نوشید، اما نگاه سرد را نمی توان تاب آورد.(( مثل چینی))


34- کسی که از رنج زندگی بترسد، از ترس در رنج خواهد بود.(( مثل چینی))


35- اگر سوار پلنگ شدی، پیاده شدنت دشوار خواهد بود.(( مثل چینی))


36- اگر از آینده باخبر باشی، امروز کار نمی کنی.(( مثل چینی))


37- گُرز برزگ زندگی ممکن است سرم را بشکند اما گردنم را خرد نمی کند.(( مثل چینی))


38- جواهر بدون تراش و مرد بدون زحمت ارزش پیدا نمی کنند.(( مثل چینی))


39- تا زمانی که امروز مبدل به فردا شود، انسان ها از سعادتی که در این دم نهفته است غافل خواهند بود.(( مثل چینی))


40- تا زمانی که به یک دره ی عمیق نرسیدی، ضخامت زمین را درک نمی کنی.(( مثل چینی))


41- باران بهاری به اندازه ی نفت ارزشمند است.(( مثل چینی))


42- تا زمانی که ریشه عمیق است ترسی از باد وجود ندارد.(( مثل چینی))


43- یک شادی، صدها غصه را پراکنده می سازد.(( مثل چینی))


44- انسان موفق سهل انگار نیست و انسان سهل انگار موفق نیست.(( مثل چینی))


45- لیاقت داماد به قدرت بازوی او است.(( مثل چینی))


46- برا ی یافتن زن، می ارزد که یک کفش بیشتر پاره کنی.(( مثل چینی))


47- اگر می خواهی برای یک روز در شکنجه باشی مهمان دعوت کن. اگر می خواهی یک سال عذاب بکشی پرنده نگه دار و اگر می خواهی تمام عمر در شکنجه باشی ازدواج کن!(( مثل چینی))


48- پیش از اینکه تشنه شوید، چاه را بکنید.(( مثل چینی))


49- وقتی کمتر سزاوارم به من عشق بورز که آن زمان نیازمندترم.(( مثل چینی))


50- خوش زبان‌‌ترین انسان، کسی است که بتواند شنونده‌ای خوب باشد.(( مثل چینی))


51- پشت سر هر مرد توانایی، مردان توانای دیگری وجود دارند.(( مثل چینی))


52- درختی سبز را در قلب خویش نگه دارید، شاید که پرنده‌ای آوازخوان از راه برسد.(( مثل چینی))


53- به جایی که زمین خورده ای نگاه نکن، به جایی نگاه کن که پایت سُر خورده است.(( مثل چینی))


54- وجود یک مدیر بی ارزش در محیط کار مانند وجود یک میمون در شیشه فروشی است.(( مثل چینی))


55- فرزانگان سکوت اختیار می کنند، با استعدادها سخن می گویند و نادانها جر و بحث می کنند.(( مثل چینی))


56- فتح ستارگانی که هزاران فرسنگ با ما فاصله دارند با برداشتن اولین گام ممکن شده است.(( مثل چینی))


57- اگر گلی سالم باشد میوه آن هم سالم خواهد بود.(( مثل چینی))


58- تمام گلهایی که در آینده خواهند رویید در دل تخم های امروز نهفته اند.(( مثل چینی))


59- اگر می خواهی بدانی چه بوده ای، بنگر که چه هستی و اگر می خواهی بدانی که چه خواهی شد، بنگر که چه می کنی.(( مثل چینی))


60- اگر برای خاموش کردن آتش می روی، لباس علفی بر تن مکن.(( مثل چینی))


61- چه بر حق باشی چه نباشی، اهمیتی ندارد. اگر پول نداشته باشی، خطاکار به شمار خواهی رفت.(( مثل چینی))


62- با ثروت می توان بر شیاطین فرمانروایی کرد، بدون ثروت حتی نمی توان بره ای را احضار کرد.(( مثل چینی))


63- مردم همیشه به سخنان مرد پولدار گوش می دهند.(( مثل چینی))


64- همیشه دزدی وجود دارد که دزد دیگر را غارت کند.(( مثل چینی))


65- فرد چاپلوس، یا نادانی است که به فکر تحقیر من است و یا شیادی است که می خواهد فریبم دهد.(( مثل چینی))


66- زمانی که که دهانت می خورد بگذار با شکمت مشورت کند.(( مثل چینی))


67- مردی که کوه را از میان برداشت، کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد.(( مثل چینی))


68- اگر وجدان زخمی شد، خوب شدنی نیست.(( مثل چینی))


69- یک لحظه اشتباه، یک عمر پشیمانی به بار می آورد.(( مثل چینی))


70- با یک متر طلا نمی توان یک متر وقت را خرید.(( مثل چینی))


71- برای آدم خوش زبان هیچ کس دشمن نیست.(( مثل چینی))


72- پرهیز از نیکوکاری بسی بهتر از نیکی کردن به امید دریافت پاداش است.(( مثل چینی))


73- آنکه تهمت می زند، هزار بار می کشد و قاتل، یکبار.(( مثل چینی))


74- برای اینکه انسان کمال یابد صد سال کافی نیست، ولی برای بدنامی او یک روز کافی است.(( مثل چینی))


75- کفش گشاد که پوشیدی، منتظر زمین خوردن هم باش.(( مثل چینی))


76- همه مردان بزرگ در پشت دانایی خود دارای دلی کودکانه هستند.(( مثل چینی))


77- کمرنگ ترین جوهر بهتر از قوی ترین حافظه است.(( مثل چینی))


78- عجله، کاری را انجام می دهد که احتیاط [ آن را ] منع کرده است.(( مثل چینی))


79- هر سفر هزار فرسنگی هم با یک گام آغاز می شود.(( مثل چینی))


80- اگر می خواهی کاری را خوب انجام دهی، با سه تن از سالخوردگان مشورت کن.(( مثل چینی))


81- طلا که حکمران شد، عموم احمقها فرمانبردار می شوند.(( مثل چینی))


82- وقتی متهم قاضی شود، فاتحه قانون خوانده شده است.(( مثل چینی))


83- کسی که به دادگاه می رود، گربه خود را به دست می آورد، ولی به طور حتم گاوش را از دست خواهد داد.(( مثل چینی))


84- قمار باز کور است، ولی کسی که کنار دست او نشسته خوب می بیند.(( مثل چینی))


85- اگر چه در کنار جنگل زندگی می کنی، قدر چوب را بدان.(( مثل چینی))


86- برای [ شخص ] قانع حتی فقر و گمنامی شیرین است و برای ناراضی حتی ثروت و افتخار، [ مایه ] رنج است.(( مثل چینی))


87- همه چیز چون بسیار شود، خوار و ارزان گردد، مگر علم و دانش که هر چه بیشتر شود، عزیزتر گردد.(( مثل چینی))


88- فرد خردمند، اهانت‌ها [=سبک‌داشت‌ها] را فراموش می‌کند، همان گونه که فرد ناسپاس، خوبی‌ها را.(( مثل چینی))


89- کسانی که زهر زندگی را نچشیده اند، شهد زندگانی را نیز نچشیده اند.(( مثل چینی))


90- خانواده‌ای که شخص کهنسالی در آن باشد، دارای جواهری است.(( مثل چینی))


91- اگر می‌خواهید یک ساعت شادمان باشید، یک شیشه نوشیدنی خنک بنوشید. اگر می‌خواهید یک سال شادمان باشید، ازدواج کنید. اگر می‌خواهید در همه‌ی زندگی، شادمان باشید، یک باغچه درست کنید.(( مثل چینی))


92- اگر یک فنجان چای داغ می خواهی، نخست باید فنجانت را خالی کنی.(( مثل چینی))


93- مردی که گشاده رو نباشد، نباید مغازه باز کند.(( مثل چینی))


94- آدم خردمند، دوخت و دوز لباسش را به یک خیاط چیره دست می سپارد.(( مثل چینی))


95- شخصی که می خواهد مرغابی سرخ کرده، پرواز کند و وارد دهانش بشود، مدت زیادی باید بردباری و شکیبایی پیشه کند.(( مثل چینی))

زندگینامه مثل چینی :


زندگی نامه ای در دسترس نیست
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود