سخن بزرگان (مثل ژاپنی)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- زنها مانند کوههای خوش منظره ای هستند که باید از دور تماشایشان کرد و از مناظرشان لذت برد.


2- وقتی از اخلاق یک فرد سر در نمی آوری به دوستانش نگاه کن.


3- اگر به پسرت ماهی بدهی، برای یک روز، او را سیر می‌کنی، ولی اگر ماهی‌گیری را به او بیاموزی، او را برای همیشه سیر خواهی کرد.


4- هفت بار زمین بخور، هشت بار بلند شو.


5- در عشق، سکوت بهتر از نطق و بیان، ادای مقصود می کند.


6- هفت بار که افتادی، برای هشتمین بار برخیز.


7- از این نترس که آهسته حرکت می کنی، از این بترس که هنوز حرکت نکرده ای.


8- دیدار، آغاز جدایی است.


9- باید حریف را به کمک حریف دیگری به دام انداخت.


10- افعی ترسناک را دسته ای مورچه از پای درمی آورند.


11- سکوت هرگز اشتباه نمی کند.


12- آرمان بدون عمل گمانی باطل و عمل بدون آرمان کابوس است.


13- راهی که طول آن هزار کیلومتر باشد، قدم به قدم پیموده می شود.


14- کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قایل نیست.


15- یک کلمه محبت آمیز می تواند در تمام طول زمستان انسان را گرم کند.


16- در جریان آب می توان بی حرکت ماند، اما در دنیای مردان هرگز.


17- از پیروزی، کمتر می توان آموخت و از شکست، بسیار.


18- دانش بدون خرد، تنها همچون کشیدن انبوهی کتاب بر پشت است.


19- هرچه آهسته تر بروی زودتر می رسی.

زندگینامه مثل ژاپنی :


زندگی نامه ای در دسترس نیست
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود